I czyt. Rdz 14,18-20; Ps 110; II czyt. 1 Kor 11,23-26;
Ew. Łk 9,11b-17

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Obchodzimy dzisiaj uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Procesjonalne i adoracyjne przejście z Chrystusem eucharystycznym ulicami miast i wsi jest manifestacją i świadectwem największej tajemnicy naszej wiary. Wierzymy bowiem, że Chrystus jest pośród nas obecny pod postaciami chleba i wina.
Każda Msza Święta jest Najświętszą Ofiarą Chrystusa, który z miłości do nas oddaje siebie Ojcu w Duchu Świętym, abyśmy mogli się cieszyć życiem wiecznym. Przyjmując Go w Komunii Świętej, posilamy się Jego Ciałem i Krwią, a przechowując pod postaciami eucharystycznymi, możemy z wiarą Go adorować i szukać u Niego umocnienia w wierze. Jak napisał Benedykt XVI: „Eucharystia jest w całym tego słowa znaczeniu «tajemnicą wiary», «streszczeniem i podsumowaniem całej naszej wiary»” (Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, 6). Niech dzisiejsza uroczysta Eucharystia ożywi w nas tę prawdę wiary o Chrystusie eucharystycznym, obecnym pośród nas, i niech rozpali nasze serca miłością, abyśmy z odwagą świadczyli o tym wielkim sakramencie miłości.

Modlitwa wiernych

Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem i Krwią oraz upodabnia nas do siebie. Przez Jego pośrednictwo prośmy Boga Ojca w intencjach Kościoła, świata i nas samych:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby swoją żywotną siłę do głoszenia Ewangelii czerpał z Eucharystii, która jest źródłem i szczytem całego Jego życia.
  2. Módlmy się za biskupów, kapłanów i diakonów, aby z największą czcią i szacunkiem szafowali sakramentem Eucharystii.
  3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby było w niej respektowane prawo do odpoczynku niedzielnego dla pracowników, a Msza Święta stała w centrum przeżywania każdej niedzieli i uroczystości nakazanej.
  4. Módlmy się za wszystkich, którzy dopuścili się profanacji Ciała i Krwi naszego Zbawiciela, przez Komunię świętokradzką i inne grzechy, aby ze skruchą serca i żalem oczyścili się w sakramencie miłosierdzia.
  5. Módlmy się za naszych zmarłych, którzy za życia karmili się Ciałem i Krwią Zbawiciela, aby cieszyli się szczęściem wiecznym w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w postawie adoracji przeżywali każdą Mszę Świętą, a poza nią w pokorze serca zbliżali się do Chrystusa eucharystycznego.

Boże, nasz Ojcze, przyjmij łaskawie nasze modlitwy wraz
z Ofiarą Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech przyczynią się one ku Twojej większej chwale i miłości wszystkich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Spożyliśmy Ciało i Krew naszego Pana Jezusa Chrystusa i dzięki temu trwamy w Nim, a On w nas. Niech przyjęcie błogosławieństwa umocni nas w odważnym wyznawaniu naszej wiary w Chrystusa eucharystycznego i pozwoli z radością przyznawać się do Niego wobec wszystkich.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O mój Jezu, w Hostii skryty”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Jezu, miłości Twej”
Na zakończenie – „O, Panie, Ty nam dajesz”

 

 

­