I czyt. Pwt 30,10-14; Ps 69; II czyt. Kol 1,15-20;
Ew. Łk 10,25-37

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, która jest ucztą i szkołą miłości. Gromadzimy się we wspólnocie Kościoła, aby wyznać naszą wspólną wiarę i umocnić miłość do Boga, którego mamy kochać „całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem” (Łk 10,27). Otwierając swoje serca i umysły na Boga, którego nie mogą zobaczyć nasze oczy, dostrzegamy wokół nas naszych bliźnich. Miłość do nich jest nie tylko wyrazem naszej naturalnej dobroci, ale również świadectwem wierności Bożemu prawu. Chcąc osiągnąć życie wieczne, nie możemy zapominać o konieczności zachowywania prawa miłości.
Za wszystkie niewierności w wypełnianiu przykazania miłości przeprośmy dobrego Boga.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni na uczcie miłości przedstawmy naszemu Ojcu, który jest w niebie, prośby płynące z głębi naszych kochających serc:

  1. Za Kościół święty, aby dawał współczesnemu światu przykład braterskiej miłości wypływającej z miłości do Ciebie, Boże.
  2. Za kościelne instytucje charytatywne, aby były miejscem spotkania miłującego Chrystusa z człowiekiem znajdującym się w potrzebie.
  3. Za ludzi dotkniętych różnorakim cierpieniem i biedą, aby nikt nie przechodził obok nich obojętnie.
  4. Za ofiary ludzkiej bezduszności i egoizmu, aby nigdy nie utraciły wiary w miłującego ich Chrystusa.
  5. Za naszych zmarłych, aby za wyświadczoną na ziemi miłość otrzymali nagrodę życia wiecznego w niebie.
  6. Za nas samych, abyśmy zawsze z samarytańską posługą śpieszyli tym, którzy potrzebują wsparcia i miłości.

Boże, nasz Panie, Ty z miłością pochylasz się nad każdą ludzką potrzebą. Wysłuchaj nasze pokorne prośby i naucz nas dzielić się z innymi tym, co od Ciebie z miłości otrzymujemy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Za chwilę Bóg udzieli nam swojego błogosławieństwa, abyśmy słuchając Go i wypełniając Jego Prawo, osiągnęli życie wieczne. Ostatnie słowa liturgii Mszy Świętej: „Idźcie w pokoju Chrystusa”, niech nam raz jeszcze przypomną ostatnie słowa z dzisiejszej Ewangelii: „Idź, i ty czyń podobnie”. To znaczy kochaj Boga i kochaj każdego człowieka.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże w dobroci”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Gdzie miłość wzajemna”
Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

­