I czyt. 2 Sm 12,1.7-10.13; Ps 32; II czyt. Ga 2,16.19-21;
Ew. Łk 7,36-8,3 lub Łk 7,36-50

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Eucharystia stale uobecnia Chrystusa zmartwychwstałego, który wciąż się ofiaruje, wzywając nas do uczestnictwa w uczcie Jego Ciała i Krwi. Poprzez żywą wiarę i gorącą miłość pragniemy doświadczyć komunii z Chrystusem, który odpuszcza nam grzechy i udziela nam daru uczestnictwa w życiu Boga samego. A za to wszystko, co niszczy to życie Boże w nas, teraz szczerze Boga przepraszajmy.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który posyła nam swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby obdarzyć nas prawdziwym życiem i zapewnić nam zbawienie, zanieśmy pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc Chrystusową Ewangelię życia, pomagał wszystkim ludziom odnajdywać sens życia poprzez bezgraniczne zawierzenie wszystkich spraw Twojemu miłosierdziu.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby z zapałem umacniali wiarę na ziemi
    i w ludzkich sercach.
  3. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim i cierpiącym.
  4. Módlmy się za przeżywających trudności w wierze, aby zdołali bezgranicznie zaufać Tobie, Boże, i aby znaleźli oparcie we wspólnocie wierzących.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby oczyszczeni mocą męki
    i śmierci Zbawiciela mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania.
  6. Módlmy się za nas samych, byśmy nieustannie starali się święcie żyć i stawali się głosicielami i świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa w swoim środowisku.

Wszechmogący Boże, który posłałeś na świat Syna swego nie po to, aby świat sądził, ale aby świat został przez Niego zbawiony, spraw, aby wszyscy ludzie skorzystali z Jego zbawczej śmierci i osiągnęli wiekuiste szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Uczestnicząc w Eucharystii z żywą i głęboką wiarą, doświadczyliśmy miłującej obecności Boga. Każdy z nas może powiedzieć za Świętym Pawłem: „Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20).Niech nasze codzienne życie będzie potwierdzeniem tych słów. Poprzez przyjęcie Bożego błogosławieństwa jesteśmy posłani, aby wierzyć i miłować!

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Złącz, Panie, miłujących Cię”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Upadnij na kolana”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

 

­