I czyt. 1 Krl 17,17-24; Ps 30; II czyt. Ga 1,11-19;
Ew. Łk 7,11-17

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zależnie od wewnętrznych dyspozycji czy potrzeb chwili możemy stanąć przy Jezusie, który się modli, który uzdrawia, który umiera na krzyżu i zmartwychwstaje. Wszystko to jest możliwe dzięki Najświętszej Ofierze, która jest sakramentalnym uobecnieniem dzieła zbawienia dokonanego w Wieczerniku
i na Golgocie.
Stając wobec żywego Boga jako grzesznicy, z pokorą przepraszajmy Go, że tyle razy, pomimo naszych obietnic, gardziliśmy Jego miłością.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, tworząc wielką wspólnotę ludzi wierzących, z całą ufnością zanieśmy nasze modlitwy do Boga:

 1. Za Kościół Chrystusowy, aby z miłością i mocą głosił światu Ewangelię i dawał wyraźne świadectwo życia chrześcijańskiego.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby pomimo ataków na jego osobę i jego nauczanie, wiernie i z odwagą kontynuował swoją misję kierowania Kościołem.
 3. Za ludzi dotkniętych wojnami, różnymi cierpieniami i prześladowaniami za wiarę, aby znaleźli pomoc ze strony ludzi, którzy wierzą w Chrystusa.
 4. Za misjonarzy i misjonarki, aby zgodnie z zamysłem Chrystusa nieśli światu Ewangelię o Jego miłości.
 5. Za zmarłych z naszych rodzin, zmarłych kapłanów,
  i wszyst­kich tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności, aby cieszyli się chwałą zbawionych w niebie.
 6. Za nas wszystkich tworzących wspólnotę eucharystyczną, abyśmy bezinteresowną miłością przemieniali nasze rodziny, środowisko pracy, i tym sposobem przyczyniali się do umocnienia królestwa Bożego na ziemi.

Boże, który jesteś Miłością, spraw, abyśmy mogli przyczynić się do tego, by Twoja miłość została przyjęta przez wszystkich ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dzisiejsze czytania ukazują nam, jak Bóg posługuje się znakami i różnymi sytuacjami, aby objawić swoją moc, zwyciężającą ludzkie bariery myślenia. W ten sposób zachęca nas do wiary, iż wszystko zależy od Niego: nasze codzienne życie, pomyślność,  choroba czy śmierć. Ten fakt winien nas z jednej strony pobudzić do wdzięczności za każdy dzień naszego życia, a z drugiej – napełnić zaufaniem w potęgę Bożej mocy. On może wszystko uczynić; może umocnić nas duchowo i radykalnie zmienić nasze życie, wlewając w nasze serca nadzieję. Otwórzmy się więc na Boże słowo zawarte w Piśmie Świętym i na działanie Boga w nas. Najpierw jednak przeprośmy Go za nasze grzechy, a zwłaszcza za brak ufności w Jego działanie wobec nas.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Miłością, skierujmy teraz nasze prośby i pokorne modlitwy:

 1. Za Kościół święty, aby jednocząc ludzi we wspólnotę wierzących, ukazywał światu komunię miłości pomiędzy Tobą, Boże, a ludźmi.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby z zapałem wypełniali zbawczą misję Chrystusa.
 3. Za rodziny przeżywające kryzys, aby w ufnej modlitwie powierzały swe trudności Tobie, miłosiernemu Bogu,
  z wiarą, że od chwili zawarcia sakramentu małżeństwa towarzyszy im szczególna łaska Twojej obecności.
 4. Za młodych małżonków, aby pamiętali, że prawdziwa miłość nie stawia warunków, nie oblicza podarowanego czasu, nie wypomina błędów, ale dochowuje wierności.
 5. Módlmy się za zmarłych, (szczególnie za N), aby mogli całą wieczność cieszyć się przebywaniem we wspólnocie z Tobą, Boże.
 6. Za nas samych, abyśmy otwarci na działanie Ducha Świętego zakorzeniali swoje rodzinne życie w Chrystusie, przyjmując Go jako Pana i Zbawiciela.

Rozbudzaj w nas, Boże, nadzieję i zapał, byśmy czerpiąc siłę
z przebywania z Tobą, tworzyli w naszych rodzinach prawdziwą wspólnotę, w której każdy będzie starał się zrozumieć, wybaczać i pomagać domownikom. Wzajemna miłość, która nie dopuszcza się bezwstydu, niech będzie jedynym prawem wiążącym nas i czyniącym z nas Twoich uczniów.  Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Święty Paweł mówił o miłości, która nie unosi się pychą, wszystko przetrzyma. Pamiętajmy w naszych codziennych modlitwach o wszystkich małżonkach, by ich miłość nigdy nie dopuszczała się bezwstydu. Prośmy Pana, abyśmy zawsze umieli otwierać nasze serca na Jego słowo, byśmy przyjęli je, Nim żyli, i w Nim umieli złożyć naszą nadzieję. Niech w tym towarzyszy nam Jego Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą:

Na wejście – „Z tej biednej ziemi”

Na przygotowanie darów – „Panie, umocnij wiarę naszą”
Na komunię – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu:
„Kłaniam się Tobie”
„Każda żyjąca dusza”
„Dzięki, o Panie”
„Panie, przebacz nam”
„Gdzie miłość wzajemna”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

 

­