I czyt. Dz 2,1-11; Ps 104; II czyt. 1 Kor 12,3b-7.12-13;
Ew. J 20,19-23

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsza uroczystość Zesłania Ducha Świętego jest w całym Kościele powszechnym radosnym wspomnieniem dnia narodzenia się Kościoła. Kościół zrodził się z Bożego Serca, które w mocy Ducha Świętego udziela tym, którzy idą za Jezusem, umiejętności zachowania najważniejszego przykazania Jego Ewangelii: miłości względem Boga i bliźniego.
Od dnia Pięćdziesiątnicy Duch Święty jednoczy uczniów Chrystusa na Eucharystii. Także i my tutaj zgromadzeni pragniemy słuchać słowa Bożego i karmić się uwielbionym Ciałem i Krwią Jezusa zmartwychwstałego. Pragniemy w ten sposób pogłębiać w sobie przynależność do Kościoła, który jest znakiem miłości pomiędzy Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Niech więc nasza wspólna modlitwa dzisiaj będzie przepełniona szczególną wdzięcznością wobec Boga Ojca i Syna Bożego, za to, że zsyłają nam Ducha Świętego w drodze do wieczności.
Na początku tej Najświętszej Ofiary prośmy o miłosierdzie nad nami wszystkimi, przepraszając Boga za wszelkie zaniedbania i grzechy.

Modlitwa wiernych
Duchowe włączenie się w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa sprawia, że możemy prawdziwie należeć do Jezusa i dzięki Niemu wypełnić do końca wszelkie zobowiązania poznane
z rozważania słowa Bożego. Dlatego, ogarniając potrzeby całego Kościoła i całego świata, a także włączając we wspólną modlitwę wszystkie nasze osobiste prośby, przedstawmy je teraz Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym:

  1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby napełnieni światłem Ducha Świętego głosili całemu światu radosne orędzie o Tobie, Boże, który jesteś osobową Miłością.
  2. Za sprawujących władzę, aby pozwolili się prowadzić do całej prawdy, szukając jej w Tobie, Boże, a tym samym kształtowali zasady życia społecznego według Bożych przykazań.
  3. Za grupy, wspólnoty i stowarzyszenia, które w szczególny sposób działają w Kościele na rzecz odnowy duchowej wszystkich wiernych, aby czerpały z samego Źródła – od Ducha Świętego, odwagę wiary i posłuszeństwo odwiecznej prawdzie.
  4. Za rodziców, katechetów, wychowawców i nauczycieli, aby dzięki swej otwartości serca na natchnienia Ducha Świętego byli autentycznymi świadkami Jezusa zmartwychwstałego w swoich środowiskach.
  5. Za tych, którzy odeszli już do wieczności, aby mogli się radować wiecznym szczęściem jako darem i nagrodą za życie według Ducha.
  6. Za nas wszystkich, którzy uczestniczymy w Eucharystii, abyśmy świętując dzisiaj rocznicę narodzin Kościoła, mieli w sobie gotowość uczestniczenia w jego zbawczej misji we współczesnym świecie.

Boże Ojcze, wspieraj nas swoją mocą i wysłuchaj próśb, które z pokorą serca przedstawiliśmy we wspólnej modlitwie. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Za chwilę przyjmiemy Boże błogosławieństwo. Przez posługę Kościoła napełni nas dar nadprzyrodzonej mocy od Boga Ojca, od Jego umiłowanego Syna i od Ducha Świętego. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego niech w szczególny sposób umocni nas bogactwo darów od Ducha Świętego, abyśmy w codziennym życiu byli autentycznymi świadkami Bożej miłości.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

­