I czyt. Dz 14,21-27; Ps 145; II czyt. Ap 21,1-5a;
Ew. J 13,31-33a.34-35 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się wspólnie w piątą Niedzielę Wielkanocną, aby uczestniczyć we Mszy Świętej. Zebrała nas tutaj miłość do Jezusa, naszego Boga i Pana. Przyszliśmy do Tego, który pierwszy nas umiłował, który z miłości oddał za nas swoje życie i zmartwychwstał. On kieruje dziś do nas słowo wzywające do okazywania miłości: „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34).
Prośmy w czasie tej Najświętszej Ofiary i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, aby miłość wypełniała nasze codzienne życie, nadając mu sens i wzbudzając radość. Prośmy, abyśmy stanowili jedno w miłości, aby wszyscy poznali, że jesteśmy uczniami Jezusa.

Modlitwa wiernych

Boże, Ty jesteś miłością, przyjmij pełną wiary i ufności modlitwę, jaka zanosimy do Ciebie, w potrzebach Kościoła, świata i naszych osobistych:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby był dla wszystkich świadkiem i nauczycielem miłości Boga i bliźniego.
 2. Módlmy się za naszego biskupa N i wszystkich kapłanów, aby miłość pasterska na wzór Jezusa Dobrego Pasterza i Świętego Jana Vianneya, kierowała ich życiem i posługą.
 3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby budowała swoją przyszłość i ład społeczny na miłości i sprawiedliwości.
 4. Módlmy się za dzieci przystępujące w tym miesiącu do Pierwszej Komunii Świętej, aby zawsze miłowały Jezusa całym sercem. 
 5. Módlmy się za rodziny, aby były wspólnotami miłości i życia.
 6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Mszy Świętej, abyśmy tworzyli wspólnotę zdolną do niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

Boże, Ty dałeś nam przykazanie miłości jako najważniejsze prawo naszego życia. Pokornie Cię błagamy, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy zawsze kroczyli drogą przez Ciebie wskazaną. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą
Na wejście – „Wesoły nam dziś dzień nastał”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Nie zna śmierci Pan żywota”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu
„Upadnij na kolana”
„Przykazanie nowe daję wam”
„Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
„Kłaniam się Tobie” Mszy Świętej
Rozpoczął się maj, miesiąc, w którym kwitnie wiele kwiatów. Niech i w naszych sercach rozkwita piękno Bożej miłości. Jezus Chrystus, który ze swej miłości do nas ofiarował nam swoją Matkę, – uczy nas dzisiaj „nowego przykazania” – przykazania miłości. To przykazanie jest nowe i zawsze pozostanie nowe, bo pochodzi od Boga i zapowiada przyjście nowej ziemi i nowego nieba.
Chrystus w imię miłości do człowieka oddał swe życie za nas, by nas wyzwolić od grzechu, abyśmy mogli dostąpić zbawienia. Prośmy naszego Pana, aby otworzył nasze serca na ten wielki dar Bożej miłości, jedności i pokoju. Niech nam w tym dopomoże Maryja – Matka pięknej miłości.
Za wszystkie grzechy przeciw miłości i jedności szczerze Boga przepraszajmy.


Modlitwa wiernych

Do Boga – źródła Miłości i jedności – zanieśmy nasze prośby
i błagania:

 1. Módlmy się za Kościół święty, by jaśniał wiarą, nadzieją
  i miłością.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, by prowadzili nas do jedności wiary.
 3. Za nasze rodziny, by były silne wiarą w dziele budowania codziennej jedności i wzajemnej miłości.
 4. Za tych, którzy przygotowują się do podjęcia służby Bożej, aby dobrze wykorzystali czas formacji.
 5. Za naszych zmarłych, aby dostąpili przebaczenia swoich win i osiągnęli jedność zbawionych w niebie.
 6. Za nas tu zgromadzonych, byśmy umieli być jednością
  w wierze i dawali świadectwo życia według przykazania miłości.

Wszechmogący i miłujący nas Ojcze, Ty jesteś Miłością. Zechciej wysłuchać nasze prośby, które z ufnością zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 


Przed rozesłaniem
„Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13,34). Niech te słowa Chrystusa towarzyszą nam w naszych rodzinach i będą w nich źródłem prawdziwej miłości i jedności.

 

­