I czyt. Iz 43,16-21; Ps 126; II czyt. Flp 3,8-14; Ew. J 8,1-11

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W okresie Wielkiego Postu nawracamy się, kierując nasze myśli i serce do Boga, aby w ten sposób świadczyć o darach Jego miłości i dobroci. Zostały nam one objawione najpełniej w ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie. On oddał swoje życie z miłości do każdego z nas, a przez życie przeszedł, dobrze czyniąc (por. Dz 10,38).
Każdy z nas jest powołany do tego, aby świadczyć o Jezusowej miłości i swoim dobrym życiem ukazywać i potwierdzać Bożą dobroć. Uczestnicząc regularnie w niedzielnej Eucharystii, uczymy się dobroci Boga, a napełnieni sakramentalną łaską stajemy się dobrymi ludźmi.
Prośmy dzisiaj Pana Boga o łaskę dobroci, która jest ukojeniem dla przepełnionych bólem i zalęknionych ludzkich serc.

Modlitwa wiernych

Boże Ojcze, źródło prawdziwej dobroci i miłości, napełnij nasze serca wiarą i ufnością, abyśmy w Tobie złożyli wszelkie nasze potrzeby i modlitwy:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby był dla wszystkich ludzi znakiem prawdziwej miłości i dobroci.
  2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby wzbogacana przez nas pracą i modlitwą, była dla każdego z nas bezpiecznym domem.
  3. Módlmy się za rządzących, aby troszczyli się o dobro wspólne naszego kraju oraz każdej rodziny.
  4. Módlmy się za osoby pogrążone w grzechach i nałogach, aby otwarły swoje serca na łaskę nawrócenia i przystąpiły do sakramentu pokuty i pojednania.
  5. Módlmy się za zmarłych, których praca i przykład dobrego życia budowały naszą wspólnotę parafialną, aby mogli przebywać w chwale świętych.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy trwali w łasce uświęcającej i zawsze byli gotowi do świadczenia dobroci i miłości wobec wszystkich.

Wszechmogący Boże, uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze dobre działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Jezus Chrystus przyszedł do nas dzisiaj podczas Eucharystii ze swoim umacniającym słowem i łaską, abyśmy trwali w dobroci serca i tę dobroć świadczyli napotkanym ludziom. Niech Boże błogosławieństwo będzie dla nas dodatkowym wsparciem, abyśmy nigdy nie zeszli z drogi dobra, która ostatecznie doprowadzi nas do naszego Pana, źródła wszelkiej dobroci
i miłości.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Wisi na krzyżu”
Na przygotowanie darów – „Boże mocny, Boże cudów”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „O milcząca Hostio biała”
Na zakończenie – „W krzyżu cierpienie”

­