I czyt. Wj 3,1-8a.13-15; Ps 103; II czyt. 1 Kor 10,1-6.10-12; Ew. Łk 13,1-9

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Żyjemy w świecie, w którym prawo do szczęścia umiejscowione jest na szczycie hierarchii wartości człowieka. Niekiedy człowiek pragnie to szczęście zrealizować za wszelką cenę
w myśl zasady: „cel uświęca środki”. W takiej sytuacji wołanie Jezusa o nawrócenie, które jest nie tylko unikaniem jednego konkretnego grzechu, ale aktem odnoszącym się do całego naszego życia, staje się szczególnie dramatyczne. Nawrócenie to przede wszystkim zmiana mentalności, uporządkowanie hierarchii wartości, której zachwianie jest skutkiem grzechu.
Prośmy Jezusa Chrystusa podczas tej Eucharystii o zrozumienie, czym jest grzech i jego skutki. Prośmy także o siły potrzebne do przezwyciężania naszych słabości i podnoszenia się z codziennych upadków.

Modlitwa wiernych
Wielki Post wzywa nas, abyśmy pozostawili nasze przyzwyczajenia i nadali naszemu życiu nową jakość. Ożywieni tym pragnieniem przedstawmy Bogu nasze prośby:

 1. Módlmy się za Kościół święty i jego pasterzy, aby skutecznie głosili prawdę o grzechu człowieka i potrzebie nawrócenia.
 2. Módlmy się za chrześcijan, aby przylgnąwszy całkowicie do Chrystusa ukrzyżowanego, odnaleźli źródło wolności, szczęścia i pokoju.
 3. Módlmy się za zatwardziałych grzeszników, aby nie zwlekali z przystąpieniem do sakramentu pokuty i pojednania oraz aby zrozumieli, jak wielką szansę stwarza Boże miłosierdzie.
 4. Módlmy się za przebywających z dala od ojczyzny, aby nie zapominali o więzach łączących ich z rodziną, pozostającą w kraju.
 5. Módlmy się za cierpiących, chorych i biednych, aby mocno związani z cierpieniem Jezusa, znaleźli światło i siły do wytrwania w czasie prób i doświadczeń.
 6. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, aby uczestnictwo w Eucharystii, szczególnie w czasie Wielkiego Postu, uwolniło nas od nieuporządkowanych pragnień i skierowało nasze oczy na cierpiącego Jezusa.

Wszechmogący Boże, Ty jesteś bardzo cierpliwy i chcesz, aby nasze życie było hojną odpowiedzią na Twoje dobrodziejstwa. Pomóż nam, abyśmy przynosili owoce prawdziwego nawrócenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą
Na wejście – „Boże, zmiłuj się nad nami”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na uwielbienie – „Gdzie miłość wzajemna”
Na zakończenie – „Bliskie jest królestwo Boże”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu
„Kłaniam się Tobie”
„Dzięki, o Panie”
„Panie, przebacz nam”
„W krzyżu cierpienie”
„Przed tak wielkim Sakramentem”wersja 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W kolejną niedzielę Wielkiego Postu gromadzimy się na Mszy Świętej wokół ołtarza Chrystusa. Liturgia słowa ukazuje nam Mojżesza, któremu w krzewie ognistym objawił się Bóg – Jahwe. To spotkanie przemieniło życie starotestamentalnego patriarchy.
Na początku tej Eucharystii wzbudźmy sobie żywą wiarę w to, że i my, jak Mojżesz, stajemy teraz przed żywym Bogiem. On chce przemówić także do nas przez swoje słowo. Niech to spotkanie będzie dla każdego z nas owocne, abyśmy mogli przemieniać nasze życie zgodnie z wolą Bożą.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który ciągle pochyla się nad naszym życiem oraz wzywa nas do nawrócenia, zanośmy nasze pokorne prośby
i błagania. Módlmy się:

 1. Za Kościół święty, aby był dla całego współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej, Boże, obecności.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, naszego biskupa N, wszystkich biskupów i kapłanów, aby byli dla wszystkich wiernych mistrzami w sposobie przeżywania spotkania
  z Tobą, Boże.
 3. Za konających, abyś przeprowadził ich, Panie, przez bramę śmierci do wiecznej radości.
 4. Za wszystkich, którzy jeszcze nie wierzą w Ciebie, Boże, aby doświadczyli radości spotkania z Tobą.
 5. Za zmarłych, aby mogli się cieszyć z oglądania Ciebie, Boże, twarzą w twarz.
 6. Za nas, zgromadzonych na tej Eucharystii, aby czas Wielkiego Postu był dla nas momentem głębokiego nawrócenia.

Boże Ojcze, który dajesz nam na ziemi czas na przygotowanie się do spotkania z Tobą w wieczności, wspieraj naszą wolę, abyśmy wytrwali na drodze nawrócenia, a przez to mogli z ufnością oczekiwać dnia Twojego przyjścia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Podczas liturgii słowa Bóg przypomniał nam, że jesteśmy stworzeni do tego, aby już tu, na ziemi, doświadczać Jego obecności. Za chwilę otrzymamy Jego błogosławieństwo. Starajmy się więc żyć w bliskości z Nim i pamiętać, że On zawsze nam towarzyszy w naszej codzienności.

­