Art. 1.

1.   Rada Duszpasterska służy pomocą Biskupowi diecezjalnemu w spełnianiu powierzonej mu misji pasterskiej w Kościele lokalnym.
2.   Działalność Rady włącza w służbę ogólnodiecezjalnego duszpasterstwa doświadczenie i wiedzę całego duchowieństwa oraz świeckich, a także pogłębia odpowiedzialność wszystkich wiernych za rozwój życia religijnego wspólnoty diecezjalnej.

Art. 2.   

Do szczególnych zadań Rady Duszpasterskiej należy:

 1. projektowanie ogólnego kierunku pracy duszpasterskiej w Diecezji;
 2. wskazywanie metod pracy i środków zaradczych na miarę aktualnych potrzeb duszpasterskich;
 3. inspirowanie pracy Wydziałów Duszpasterskich Kurii Diecezjalnej.

Art. 3.   

 1. Radę Duszpasterską zwołuje i jej obradom przewodniczy Biskup diecezjalny.
 2. Zwyczajne zebrania Rady odbywają się dwa razy w roku; zebranie nadzwyczajne może być zwołane, gdy zaistnieje poważna racja.
 3. Rada Duszpasterska wybiera Sekretarza Rady.

Art. 4.   

Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy.

Art. 5.   

W skład Rady wchodzą delegaci kapłanów diecezjalnych i zakonnych, delegatki instytutów życia konsekrowanego oraz przedstawiciele katolików świeckich.

Art. 6.   

 1. Członkowie Rady pochodzą z: urzędu, wyboru i nominacji.
 2. Z urzędu w skład Rady wchodzą Wikariusze Generalni, Dyrektorzy Wydziałów Duszpasterskich Kurii oraz Prezesi Stowarzyszeń Katolickich działających na terenie Diecezji.
 3. Wybory spośród kapłanów oraz świeckich dokonują się w siedmiu okręgach wyborczych (Bochnia, Brzesko, Dębica, Mielec, Nowy Sącz, Stary Sącz, Tarnów).
 4. Kapłani diecezjalni oraz zatrudnieni w duszpasterstwie w Diecezji kapłani zakonni, wybierają spośród siebie po jednym członku z każdego okręgu; członkinie instytutów życia konsekrowanego pracujące na terenie Diecezji Tarnowskiej wybierają spośród siebie dwie przedstawicielki; świeccy są reprezentowani w Radzie przez dwóch przedstawicieli z każdego okręgu. Przedstawiciele ci wybierani są spośród osób należących do Parafialnych Rad Duszpasterskich.
 5. Wybory odbywają się zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Biskupa diecezjalnego.
 6. Nominacji członków Rady dokonuje Biskup diecezjalny.

Art. 7.   

Kadencja członków Rady Duszpaster­skiej trwa pięć lat. Dla ważnych przy­czyn Biskup diecezjalny może przedłużyć kadencję na czas określony.

Art. 8.   

Podczas wakansu stolicy biskupiej działalność Rady Duszpasterskiej ustaje.

­