Od 1 września 2018 r. kierowanie formacją i przygotowaniem do pełnienia posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. przejmuje ks. dr Andrzej Dudek. Nadal będzie kontynuowany wypracowany przez lata model rekolekcji i dni skupienia.

Przypominamy, że misja dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. jest czasowa i nie przedłuża się automatycznie, lecz jest udzielana przez biskupa diecezjalnego na 1 rok. W związku z tym ksiądz proboszcz powinien co roku wystąpić z prośbą o przedłużenie misji dla szafarzy ze swojej parafii. W nadchodzącym roku duszpasterskim – po konsultacjach z duszpasterzami i szafarzami – zostaną wypracowane szczegółowe zasady dotyczące przedłużania tej misji.

Rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. odbędą się w następujących ośrodkach w diecezji:

  • Centrum Formacyjno-Rekolekcyjne „Arka” w Gródku nad Dunajcem:
    23-25 listopada, 7-9 grudnia, 14-16 grudnia, 21-23 grudnia;
  • Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II – Dom Pielgrzyma „Opoka” w Starym Sączu:
    30 listopada – 2 grudnia, 7-9 grudnia, 14-16 grudnia;
  • Dom Rekolekcyjny w Ciężkowicach:
    30 listopada – 2 grudnia, 7-9 grudnia, 14-16 grudnia.

 

Dzień skupienia dla Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej odbędzie się w następujących terminach:

25 lutego 2012 r. o godz. 9.00 w Nowym Sączu w parafii pw. Świętej Małgorzaty (dekanaty: Bobowa, Grybów, Krościenko, Krynica, Limanowa, Łącko, Łużna, Nowy Sącz-Centrum, Nowy Sącz-Wschód, Nowy Sącz-Zachód, Piwniczna, Ropa, Stary Sącz, Tymbark, Ujanowice).

3 marca 2012 r. o godz. 9.00 w Tarnowie w parafii pw. Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri oraz Wyższe Seminarium Duchowne (dekanaty: Bochnia-Wschód, Bochnia-Zachód, Brzesko, Ciężkowice, Czchów, Lipnica Murowana, Ołpiny, Porąbka Uszewska, Radłów, Szczepanów, Szczucin, Tuchów, Uście Solne, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno);;

10 marca 2012 r. o godz. 9.00 w Tarnowie w parafii pw. Świętego Krzyża i Świętego Filipa Neri oraz Wyższe Seminarium Duchowne (dekanaty: Dąbrowa Tarnowska, Dębica-Wschód, Dębica-Zachód, Mielec-Południe, Mielec-Północ, Pilzno, Pustków-Osiedle, Radomyśl, Tarnów-Południe, Tarnów-Północ, Tarnów-Wschód, Tarnów-Zachód);

 

 

Kurs dla nowych Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej odbędzie się w następujących terminach:17, 24, 31 marca 2012 r. oraz 14, 21, 28 kwietnia 2012 r. Wszystkie spotkania odbywać się będą w Tarnowie, w kościele ks. Filipinów i w Auli  Wyższego Seminarium Duchownego w godz. 9.00-13.30.

Zgłoszenia należy kierować na adres Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego lub ks. Bolesława Margańskiego: ul. Urszulańska 9/5, 33-100 Tarnów; tel: 14 622 30 22 do 29 lutego br.

Kandydaci przybywający na pierwsze spotkanie winni okazać pisemne skierowanie od księdza proboszcza.

Wprowadzenie posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej Instrukcja Immensae caritatis (29.01.1973) uzasadnia „prawdziwą koniecznością i dobrem duchowym wiernych”. Uwzględniając życzenia wielu biskupów i kapłanów Konferencja Episkopatu Polski w dniu 2 maja 1990 roku „określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910 i 230 KPK, czyli powołać Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii świętej”.
 
Komisja Episkopatu do Spraw Liturgii i Duszpasterstwa Liturgicznego pragnie zaproponować bardziej szczegółowy program formacyjny. Opracowanie niniejsze pomoże przede wszystkim diecezjalnym komisjom liturgicznym, które w oparciu o statut i ustalenia własnego biskupa diecezjalnego ponoszą znaczną odpowiedzialność za właściwy rozwój życia liturgicznego w diecezji, w tym także za odpowiednią formację osób pełniących różne posługi liturgiczne.

Modyfikacja instrukcji w sprawie formacji i sposobu wykonywania posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej z dnia 22 vi 1991 r. 

Posługę Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej ustanowioną instrukcją Immensae caritatis (29.01.1973) Konferencja Episkopatu Polski wprowadziła w dniu 2 maja 1990 roku i „określiła warunki, według których biskupi diecezjalni w Polsce mogą zastosować kan. 910 i 230 KPK, czyli powołać Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej”.

W dniu 9 marca 2006 r. zostały przyjęte Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej, które dokonały kilku zmian w sprawie pełnienia posługi przez Nadzwyczajnych Szafarzy.

W związku z nowymi dokumentami Stolicy Apostolskiej wydanymi w ostatnim okresie Konferencja Episkopatu wprowadza modyfikacje w sprawie formacji i posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej.

Nadzwyczajni Szafarze posługują w parafiach diecezji od 1991 r. Pierwszy kurs przygotowawczy do posługi Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej ukończyło 80 mężczyzn. Do roku 2009 w diecezji posługę Nadzwyczajnego Szafarza podjęło ponad 750 mężczyzn. Początkowo szafarze posługiwali w kilkunastu parafiach diecezji, a obecnie służą prawie w każdej parafii.

Głównym zadaniem Nadzwyczajnych Szafarzy jest zanoszenie Komunii Świętej osobom chorym i starszym w każdą niedzielę i święta. Gdy zachodzi potrzeba pomagają kapłanom w swoich parafiach w udzielaniu Komunii Świętej wiernym podczas Mszy Świętej. Ponadto posługę Nadzwyczajnego Szafarza pełnią siostry przełożone wobec potrzebujących sióstr w swoich wspólnotach zakonnych.

Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej są objęci formacją permanentną. Każdego roku są dla nich organizowane rekolekcje oraz dni skupienia.

Kurs dla kandydatów, którzy pragną podjąć posługę Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej odbywa się co dwa lata.

Na mocy sakramentu chrztu świętego wszyscy wierni uczestniczą w kapłańskiej, prorockiej i królewskiej misji Chrystusa, który nadal żyje i działa mocą Ducha Świętego w Kościele. Posługę uświęcania wypełnia Kościół przez głoszenie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów świętych, a zwłaszcza Eucharystii. Ona jest źródłem i centrum całego życia chrześcijańskiego. Z niej ono niejako wypływa i do niej prowadzi. Dokonuje się to w czasie każdej Mszy Świętej. „W najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha i chleb żywy, który przez Ciało swoje ożywione i ożywiające daje życie ludziom, zapraszając ich i doprowadzając w ten sposób do ofiarowania razem z Nim samych siebie, swojej pracy i wszystkich rzeczy stworzonych” (Dekret o posłudze i życiu kapłanów, nr 5).

Szafarzem Eucharystii jest kapłan, który z polecenia Chrystusa (zob. Łk 22,19; 1 Kor 11,24-25) i w Jego imieniu sprawuje świętą tajemnicę eucharystyczną. Chrystus Pan przychodzi do człowieka wierzącego także przez posługę nadzwyczajnego szafarza, który rozdziela Komunię Świętą zgodnie z przepisami prawa (zob. kan. 230 § 3 i kan. 910 § 2 KPK).

­