pdfADORACJA DLA CZŁONKÓW RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
Duch Święty we wspólnocie

Pieśń:„Kłaniam się Tobie”
Jezu, utajony pod postacią tej cudownej Hostii. Wielbimy Cię i wysławiamy. Upadamy dziś przed Tobą na kolana, dziękując za to, że nas umacniasz w naszym życiu. Za to, że nam wybaczasz nasze słabości i grzechy, dla naszego zbawienia. Przychodzimy tutaj, abyśmy zostali napełnieni potrzebnymi łaskami, których nam hojnie udzielasz. Nadto przychodzimy, ponieważ w tym wszystkim objawiasz się nam jako nasz ukochany Bóg. Ty, o Chryste, jesteś naszym Panem i Zbawicielem. Dlatego pociągnięci przez Ciebie i Twoją miłością, gromadzimy się tu w naszej parafialnej świątyni, aby pobyć z Tobą przez krótką chwilę, aby móc się na Ciebie napatrzeć i aby rozpalić jeszcze bardziej naszą miłość ku Tobie. Podczas tej adoracji chcemy przypomnieć sobie o szczególnej roli Ducha Świętego w naszym życiu, w naszej parafii, w naszej wspólnocie.
Pieśń: „Wielbić Pana chcę”
Z Dziejów Apostolskich: „Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić” (Dz 2, 1-4).
Po Twoim Jezu zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu zgromadzeni uczniowie oczekują w Wieczerniku, by tam na nich zstąpił Duch Święty. Posyłasz Go również do nas, bo wiesz, że bez Niego, nie bylibyśmy w stanie wyznać, że Ty jesteś Panem. On nas poucza szczególnie w słowie Bożym przepowiadanym przez kapłanów podczas Eucharystii. On nas umacnia w sakramencie bierzmowania do mężnego głoszenia Ewangelii i budowania Kościoła na Twój obraz. Prosimy więc, abyśmy nigdy nie zapomnieli o Jego umacniającej obecności w naszej wspólnocie.
(Chwila ciszy)
Chcemy więc, jako wspólnota prosić Cię o potrzebne dla nas łaski. Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ JEZU!

 • O łaskę żywej wiary, stałej nadziei i żarliwej miłości w naszym życiu osobistym, w naszych obowiązkach i spotkaniach grup do których należymy…
 • Za V Synod naszej diecezji, aby Duch Święty prowadził wszystkich diecezjan do budowania Kościoła na obraz Chrystusa…
 • Za naszą wspólnotę parafialną, o życie duchem Ewangelii i rozwijanie charyzmatów przez członków naszych wspólnot…
 • O ducha posłuszeństwa słowu Bożemu i Kościołowi…
 • O ducha służby bliźnim…

Pieśń: „Ukaż mi Panie swa twarz”
W Piśmie Świętym, szczególnie w Nowym Testamencie, bardzo często dostrzegamy działanie Ducha Świętego we wspólnocie. Św. Paweł zapisał w Liście do Galatów: „Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!” (Ga 4,6). Wierzymy, że dzięki Duchowi Świętemu możemy wyznawać naszą wiarę. On też jest sprawcą wszystkich dobrych dzieł w naszym życiu. Dlatego chcemy dziękować wołając: DZIĘKUJEMY CI PANIE!

 • Za Kościół, w którym możemy się gromadzić, i który możemy wspólnie poprzez różne grupy tworzyć…
 • Za dar wiary, która nas gromadzi wokół Ciebie…
 • Za Twoje sakramenty, szczególnie za dar sakramentu bierzmowania, w którym umacniasz swoich uczniów do mężnego wyznawania wiary w Ciebie…
 • Za bogactwo twoich darów, dzięki którymi czynisz nasze życie piękniejsze, bo zbliżające nas do Ciebie…

Pieśń: „Zbudowani na Chrystusie”
Wiemy jednak Panie, że często nie kochamy Cię tak, jak powinniśmy. Mimo naszych dobrych pragnień nie wykorzystujemy talentów, które otrzymujemy od Ciebie. Przepraszamy Cię więc wołając: PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!

 • Za brak miłości względem braci oraz sióstr, nadto i Ciebie samego…
 • Za zbytnie pokładanie ufności w swoich możliwościach…
 • Za brak zaangażowania we współdziałanie z Twoją łaską na rzecz budowania wspólnoty Kościoła…
 • Za letniość i oziębłość w modlitewnych spotkaniach z Tobą…

Pieśń: „Tak mnie skrusz, tak mnie złam”
Jezu Chryste, chcemy na koniec uwielbiać Cię, szczególnie w tym świętym czasie spotkania z Tobą, kiedy możemy klęcząc wpatrywać się w Ciebie. Będziemy powtarzać: UWIELBIAMY CIĘ PANIE!

 • W Twojej najdroższej obecności pod postacią kawałka chleba…
 • We wspólnotach które tworzymy…
 • W darach, którymi nas w Duchu Świętym obdarzasz i którymi się dzielimy z braćmi i siostrami…
 • W sakramencie bierzmowania w którym Duch Święty nas napełnia i umacnia…

Pieśń: „Wystarczy byś był”
Jezu Chryste, dziękujemy za ten czas spotkania z Tobą, dziękujemy za twoją obecność, za twoją cisze i słowa, które do nas skierowałeś. Bądź z nami w każdej chwili naszego życia. Amen
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Jezu miłości Twej”

kl. Wojciech Podwika

pdfADORACJA DLA CZŁONKÓW RUCHÓW
I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH

W Duchu Świętym

Pieśń: „Przed tak wielkim sakramentem”
Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, stajemy przed Tobą pełni pokory, pragnąc Cię prosić o dobre przygotowanie się do Wielkiego Postu. Ufni w Twoje obietnice, które dałeś nam podczas ziemskiego pobytu na ziemi, pragniemy prosić Cię na początku o Twojego Ducha. On umacnia nas, pielgrzymujących do wiecznego mieszkania w niebie i uzdalnia do prawdziwej modlitwy. Jesteśmy pewni, że poślesz Go do nas, jeśli zwrócimy się do Ciebie z otwartym sercem. Dlatego pragniemy prosić Cię o ten bezcenny dar dla wierzących.
Będziemy powtarzać: ZEŚLIJ NA NAS TWEGO DUCHA!

 • Aby ukazał nam Ciebie…
 • Aby zbliżył nas do Ciebie…
 • Aby pojednał nas z Bogiem…
 • Aby odpuścił nam nasze winy…
 • Aby rozpalił nasze serca miłością…
 • Aby wzbudził w nas nadzieję zmartwychwstania…
 • Aby nauczył nas modlić się..

Pieśń: „Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę”
Duch Święty jest zawsze z nami, kiedy o to ufnie prosimy. To dzięki Niemu słowa konsekracji nabierają mocy sprawiając, że chleb przestaje być zwykłym chlebem, a wino zwykłym winem, i stają się Twoim Ciałem i Twoją Krwią. Dzięki Jego działaniu jesteś obecny pośród nas jako Zmartwychwstały Pan. Dzięki Duchowi Świętemu mamy udział w dziedzictwie naszego Boga i możemy zwracać się do Niego „Ojcze”. Włącza nas do jednego Kościoła, którym kieruje i uzdalnia do wyznawania w tej wspólnocie Ciebie, jako naszego Pana i Zbawiciela. Napełnieni tym Duchem pragniemy Cię uwielbiać za wielkie dary, które otrzymujemy z Twojej dobroci przez posługę Kościoła.
Będziemy powtarzać: UWIELBIAMY CIĘ, PANIE JEZU!

 • W darze chrztu, w którym stajemy się dziećmi Boga…
 • W darze bierzmowania, w którym otrzymujemy dary Ducha Świętego…
 • W darze przebaczenia, w którym dajesz nam swojego Ducha na odpuszczenie grzechów…
 • W darze Eucharystii, w którym łączymy się z Tobą w jednym Duchu…
 • W darze namaszczenia, w którym umacniasz słabych swoim Duchem…
 • W darze kapłaństwa, przez który mocą Ducha Świętego uobecniasz na ołtarzu swoją zbawczą Ofiarę…
 • W darze miłości małżeńskiej, dzięki któremu łączysz w jedno dwoje osób…

Pieśń: „Jezusowi cześć i chwała”
Panie Jezu, jesteśmy świadomi naszych błędów i zaniedbań. Nikt z nas nie może wyprzeć się tego, że jest grzesznikiem. Nieraz odstępujemy od Twego Prawa. Nie wsłuchujemy się w głos naszego sumienia, lub próbujemy go zagłuszyć. Lecz Ty, Panie, zawsze wychodzisz ku nam. Szukasz nas i wyciągasz z niewoli grzechu. Nigdy nie męczysz się przebaczaniem. Dlatego klęcząc przed Tobą pragniemy przepraszać Cię za nasze zniewagi i zaniedbania.
Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE JEZU!

 • Za grzechy przeciwko Duchowi Świętemu…
 • Za brak świadectwa życia chrześcijańskiego…
 • Za nieuważne uczestnictwo w Eucharystii…
 • Za brak czasu dla drugiego człowieka…
 • Za wszelkie kłótnie w naszych rodzinach…
 • Za brak zaufania Tobie w naszych problemach…
 • Za niewypełnianie obowiązków chrześcijańskich…
 • Za niewsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego…

Panie Jezu nieraz ogarnia nas przygniatający smutek. Nie czujemy, że nam przebaczono. Mimo to wierzymy. Wielokrotnie musimy wierzyć w rzeczy, których nie czujemy, mimo tego, że są one prawdą. Wierzymy, że Bóg nam przebaczył, że On nas pierwszy pokochał. Jesteśmy więc wezwani, by opierając się na fundamencie tej prawdy, przebaczyć sobie samym wszelkie grzechy osobiste, nasze złe obyczaje oraz naszą zazdrość. Dzięki temu możemy postrzegać siebie jako dzieci Ojca, który jest w niebie. Znaleźć siebie w Jego ramionach, kochani pełną i bezwarunkową miłością.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Podnieś mnie Jezu”
Jezus powiedział: „Jam jest chleb życia. Kto do mnie przychodzi nie będzie łaknął, a kto we Mnie wierzy nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,30-35). Oto jestem przed Tobą, Panie, wdzięczny za to, że dajesz mi się w każdej Eucharystii. Że posyłasz do mnie swojego Ducha, gdy Cię o to proszę. Pragnę powierzać Ci osoby, które odczuwają głód miłości, sprawiedliwości i pokoju. Powierzam Ci osoby chore i cierpiące, które często są osamotnione. Proszę za tych, którzy szukają odurzenia we wszelkich substancjach prowadzących do śmierci, a nie do Twojej miłości. Proszę za prześladujących, aby odnaleźli w swoich ofiarach braci i siostry. Powierzam Ci osoby, które nie otrzymują godziwej zapłaty, a są wykorzystywane przez silniejszych lub bogatych. Polecam Ci nasze rodziny, przyjdź do relacji między małżonkami, rodzeństwem, rodzicami i dziećmi. Napełnij swoją ofiarną miłością kapłanów, katechetów, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarki, posługujących wobec ubogich i cierpiących, policjantów, strażaków, i wszystkich, którzy pracują dla dobra wspólnego. Polecajmy także nasze osobiste intencje, które nosimy w swoich sercach.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Pójdź do Jezusa”
Panie Jezu, mając świadomość odpowiedzialności za naszą wspólnotę diecezjalną, napełnieni Duchem Świętym pragniemy na koniec prosić Cię za V Synod Diecezji Tarnowskiej. Niech ta gorąca i wytrwała modlitwa wyjedna nam jak najbardziej obfite i trwałe owoce tego wydarzenia:
Boże w Trójcy Świętej Jedyny,
zgromadzeni we wspólnocie tarnowskiego Kościoła,
pragniemy razem wyruszyć w drogę,
aby dobrze przygotować i owocnie przeżyć synod diecezjalny.
Prosimy Cię, Ojcze pełen miłosierdzia,
napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem,
abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości
otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan.
Błagamy Cię, Jezu – Synu Boga Żywego,
abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością
odczytywali znaki czasu w świetle Ewangelii
budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz.
Wzywamy Cię, Duchu Święty Ożywicielu,
abyśmy napełnieni Twoimi darami,
odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła tarnowskiego
w jedności z całym Kościołem powszechnym.
Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej,
prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary!
Święty Stanisławie Szczepanowski, módl się za nami!
Święci Świeradzie i Benedykcie, módlcie się za nami!
Święta Kingo, módl się za nami!
Wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej,
módlcie się za nami!
Pieśń: „Najświętsze Serce Boże”

kl. Szczepan Czyżycki

pdfADORACJA DLA CZŁONKÓW RUCHÓW I STOWARZYSZEŃ KATOLICKICH
Iść i głosić w Duchu Świętym

Pieśń: „O zbawcza Hostio”
Bądź uwielbiony Jezu Chryste w Twej eucharystycznej obecności. Panie nasz, nasze serca promienieją radością jaką niesie spotkanie z Tobą. Oto posyłasz nas, jak owych siedemdziesięciu dwóch, byśmy idąc jak owce między wilki szli i głosili Twoje święte słowo. Chcemy podjąć to odpowiedzialne zadanie, angażując się w pracę w różnych ruchach i stowarzyszeniach katolickich. Mamy świadomość, iż moc do wszelkiego działania czerpiemy ze spotkania z Tobą, z medytacji Twojego słowa. Jezu Chryste wpatrzeni w Ciebie, ukrytego w monstrancji, pragniemy niemal jak przed słońcem opalać swoją twarz, aby była przeniknięta Tobą, a przez to byśmy odważnie dawali świadectwo swoim życiem i wszystko czynili dla Twojej chwały. Dziękujemy Ci o Panie za Twego Ducha, którym nas wypełniasz w sposób szczególny w sakramencie bierzmowania, kiedy dzięki Jego darom możemy z odwagą iść i głosić.
Pieśń: „Jezusa ukrytego”
Z Ewangelii według św. Łukasza: „Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście ze sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie” (Łk.10,3-4).
Słowo, które do nas kierujesz, nasz ukochany Mistrzu, prowadzi do refleksji nad tym, jak pełnimy naszą misję. Wzywasz nas do zaufania. Brak trzosa, torby, sandałów, to brak jakichkolwiek zabezpieczeń, to pełne oddanie się Temu, który wzywa. Panie, pragniemy odrzucić wszelkie zabezpieczenia, które może jeszcze w nas są i przeszkadzają w ofiarnym realizowaniu posłania. Wierzymy iż są w nas dary: mądrości, rozumu, rady, męstwa, poznania, pobożności, bojaźni Bożej i to one pomogą nam w odważnym głoszeniu Dobrej Nowiny o zbawieniu.
Świadomi naszej grzeszności i tego, że nie zawsze pamiętaliśmy o wielkim darze Ducha, pragniemy teraz przepraszać:
Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ PANIE!

 • Za połowiczne życie według słowa Bożego…
 • Za lekceważenie darów Ducha Świętego…
 • Za zły przykład dawany napotkanym ludziom…
 • Za zbytnie zapatrzenie się w sprawy tego świata…
 • Za ociężałość w czynieniu dobra…

Pieśń: „Panie przebacz nam”
Z Dziejów Apostolskich: „Kiedy Apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła słowo Boże, wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przyszli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha świętego. Bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali Apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego” (Dz 8,14-17).
Ta historia ukazuje nam, jak ważnym dla Apostołów był dar zesłania Ducha Świętego. On bowiem przez swoje dary ściślej wszczepia nas w Chrystusa i umacnia naszą więź z Kościołem. Duch Święty ma pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny. Jezu ukryty w Hostii, pragniemy rozważać to, jak bardzo nas umiłowałeś, dając nam swojego Ducha, dzięki któremu jest w nas moc do głoszenia. W tej chwili milczenia chcemy spojrzeć na nasze życie i pełnioną w nim misję, aby zobaczyć jak działał w nas Duch Święty, choć nieraz może tego nie dostrzegaliśmy.
(Chwila ciszy)
Pieśń: „Idźcie na cały świat”
Uświadamiając sobie wielką Twą łaskawość Jezu Chryste, czujemy że z naszych serc wyrywa się pieśń dziękczynienia za wielkie cuda, których dokonujesz w codzienności. Dlatego pragniemy wołać: DZIĘKUJEMY CI PANIE!

 • Za posłanie Twojego Świętego Ducha…
 • Za Jego wielkie dary…
 • Za posłanie nas z misją głoszenia…
 • Za nasze stowarzyszenia i ruchy katolickie…
 • Za szafarzy sakramentu bierzmowania…
 • Za Twoją bezgraniczną miłość do nas…

Pieśń: „Dzięki Ci Panie”
Dzięki Ci składamy o Panie za ten czas wpatrywania się w Ciebie. Umocnieni Twoją świętą obecnością i z większą świadomością darów Ducha Świętego, które w nas są, pragniemy iść i głosić orędzie zbawienia. Działając w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, chcemy ukazywać światu Twoje święte słowo, które zmienia nasze życie, gdy tylko mu na to pozwolimy, gdy je przyjmiemy. Prosimy daj nam Panie siłę, byśmy tam, gdzie się znajdziemy – w domu, szkole, pracy czy innym środowisku – umieli być Twoimi świadkami. Amen.
Pieśń: „Chwała i dziękczynienie”

kl. Dawid Kłębczyk

 

 

 

 

 

 

­