czterdziestogodzinne

Hasło przeżywanego przez nas obecnie roku duszpasterskiego brzmi: „W komunii z Bogiem". Duszpasterze i wierni Kościoła w Polsce podejmują różne inicjatywy, aby problematyka z nim związana stawała się w tym czasie bardziej obecna w ich życiu, modlitwie i posłudze. Pogłębianie komunii z Bogiem to zwracanie wzmożonej uwagi na samo centrum chrześcijańskiej egzystencji, na tę fundamentalną relację, jaką jest nasza więź z Bogiem. Trwając w komunii z Bogiem, wchodzimy więc w relację z całą Trójcą Przenajświętszą, z Trójjedynym Bogiem, Ojcem i Synem, i Duchem Świętym. Nasza chrześcijańska droga wchodzenia w komunię z Bogiem prowadzi przede wszystkim przez słowo Boże i sakramenty, zwłaszcza sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystię. To w nich Bóg przemawia do nas i daje nam siebie. Codziennym miejscem doświadczania komunii z Bogiem jest modlitwa. Albowiem z przeżycia komunii z Bogiem, z doświadczenia spotkania z Nim rodzi się pragnienie modlitwy, a szczególnie adoracji. Katechizm Kościoła Katolickiego poucza: adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim Stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc Zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed «Królem chwały» (Ps 24,9-10) i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest «zawsze większy». Adoracja trzykroć świętego i miłowanego ponad wszystko Boga napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom" (KK.K. nr 2628). Szczególną okazją do adoracji są przygotowujące nas do owocnego przeżywania Wielkiego Postu nabożeństwa czterdziestogodzinne. Z tej racji staraniem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie powstał niniejszy zbiór przeznaczonych na adorację Najświętszego Sakramentu tekstów. Zawierają one wyraźne odniesienia do hasła obecnego roku liturgiczno-duszpasterskiego, a ich autorami są klerycy IV roku tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego - miejsca, które w szczególny sposób jest „domem i szkołą komunii".

 

 

­