I czyt. Kpł. 19,1-2.17-18; Ps 103; II czyt. 1 Kor 3,16-23; Ew. Mt 5,38-48

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć"
Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie oddać pragnę"
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę"
Na uwielbienie – „Przykazanie nowe daję wam"
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas"

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Najpiękniejszym określeniem Boga, jakie zostało nam objawio-ne, jest to, że Bóg jest Miłością. Ta Miłość ukazana jest w dzie-le stworzonego świata, ale też w relacji do człowieka, a zwłasz-cza w przejawach miłosierdzia. Bo codziennie uwalnia nas z grzechów i obdarza swą łaską. Sami mamy być w sposób heroiczny świadkami Miłości. Na początku tej Mszy Świętej przeprośmy Stwórcę, że tak często gubiliśmy ten święty obowiązek dawania świadectwa.

Modlitwa wiernych

Błagajmy pokornie miłosiernego Boga, który oczyszcza serca i uwalnia pokutujących od więzów grzechu, aby udzielił prze-baczenia winnym i uleczył ich duchowe słabości oraz uczynił nas apostołami miłości:

1. Módlmy się, aby Chrystusowe przykazanie o wzajemnej miłości stało się dla wszystkich ochrzczonych normą po-stępowania.

2. Módlmy się za cały Lud Boży, Krwią Chrystusową odku-piony, aby przez swoje autentyczne życie chrześcijańskie był dla otoczenia wzorem.

3. Módlmy się, abyśmy w sakramencie Bożego Miłosierdzia jakim jest spowiedź święta, odnajdowali źródło powrotu do Boga i formowali swoje sumienia.

4. Módlmy się za tych, którzy opętani są nienawiścią i gnie-wem, aby potrafili odkryć w drugim człowieku jego god-ność.

5. Módlmy się za wszystkich parafian, aby Chrystus przyj-mowany w Komunii Świętej był dla nich siłą i nauką ofiarnej miłości.

6. Módlmy się za nas samych, byśmy przez postawę dobroci byli wsparciem dla innych, zwłaszcza dla ludzi cierpiących i zagubionych.

Dobry Boże, spraw, abyśmy naszym życiem przyczyniali się do budowania królestwa Twojego na ziemi; uczyń nas godnymi przyjmowania Komunii Świętej i zechciej przyznać się do nas, kiedy staniemy przed Tobą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Świat, do którego jesteśmy posłani jako chrześcijanie, potrzebu-je świadectwa. Miłość Boga i człowieka jest najczytelniejszym wyrazem naszej służby. Niech świętość naszego życia zawsze ukazuje godność osoby ludzkiej, w której zamieszkuje Duch Boży.

Ks. Józef Wałaszek

­