I czyt. Syr 15,15-20; Ps 119; II czyt. 1 Kor 2,6-10; Ew. Mt 5,17-37

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę odda Panu swemu”
Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na komunię – „Panie dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Przykazanie nowe daję wam”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Życie człowieka to wielka pielgrzymka – od dzieciństwa do starości, od doczesności do wieczności. Na tej drodze życia Bóg dał nam niezmienne Boże prawo, które mamy odczytać i wprowadzić w życie, aby samych siebie uświęcić, uwielbić Boga i osiągnąć wyznaczony nam cel – życie wieczne. To Boże prawo Chrystus nam objaśnił na nowo. Pozostaje odwieczne pytanie: czy żyjemy według tego Prawa? W tej chwili, kiedy stajemy w sposób uroczysty przed Bogiem, przeprośmy Go za brak tej wierności.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest źródłem mądrości, skierujmy nasze prośby i błagania:

  1. Niech Kościół niestrudzenie i niezmiennie głosi prawdę Bożego Prawa, zawartego w Bożym objawieniu.
  2. Niech pasterze Kościoła, prowadząc Lud Boży, z odwagą głoszą naukę, ukazując Boga pełnego miłosierdzia.
  3. Niech ci, którzy przez pychę i egoizm odeszli od wspólnoty Kościoła, odnajdą w sobie ziarno wiary, zdobędą się na pokorę i powrócą do Chrystusowej owczarni.
  4. Niech w seminariach duchownych i uczelniach katolickich będzie przekazywana czysta nauka zgodna z nauczaniem Magisterium Kościoła.
  5. Niech prawodawstwo państwowe uszanuje w swych ustawach Prawo Boże, które jest gwarantem ładu społecznego i poszanowania godności ludzkiej.
  6. Niech nasze postępowanie w życiu codziennym będzie wynikało nie z litery prawa, ale z ducha, aby było czytelnym świadectwem naszej wiary.

Wszechmogący i miłosierny Boże, daj nam łaskę poznania Twojej Prawdy i obdarz nas w życiu codziennym darem miłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Odwieczne Boże Prawo zostało nam wytłumaczone przez Jezusa Chrystusa. Naszym zadaniem jest odczytać to Prawo w całości bez pokusy wybiórczości, z miłością i zaufaniem, a następnie wprowadzić w życie. Niech ono nie będzie tylko literowym zapisem, ale stanie się drogowskazem, pobudzającym nas do odważnego kroczenia do domu Ojca.

Ks. Józef Wałaszek

­