I czyt. Iz 9,1-6; Ps 72; II czyt. Kol 3,12-15; Ew. J 14,23-29
(czytania w: Lekcjonarz mszalny, t. VII, s. 298-307, nr 1, 5, 9)

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzień 11 listopada, będący jednym z najważniejszych świąt narodowych, skłania nas do modlitwy za nasz naród i naszą Ojczyznę. Chrześcijanin, który wierzy w działanie Boga w dziejach powszechnych i w swoim osobistym życiu, czuje się również zobowiązany do modlitwy za naród, do którego należy, i za ojczyznę, która stanowi miejsce jego życia, pracy, troski, ale także źródło tradycji i wspólnotowych doświadczeń, które stanowią jego życiodajne dziedzictwo.
W polskiej tradycji szczególnie splatają się święta narodowe z doświadczeniami religijnymi, które poświadcza wielki ciąg interwencji Boga w dziejach naszej Ojczyzny, dokonywany za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski, oraz świętych patronów. Dlatego gromadzimy się we wspólnocie wiary i modlitwy, aby polecać Bogu nasz naród i naszą Ojczyznę.

Modlitwa wiernych

Pełni ufności w Boga, który jest Ojcem i Panem narodów, a także żywym uczestnikiem dziejów naszej Ojczyzny, wznieśmy naszą wspólną modlitwę w intencjach Kościoła, świata, Polski i nas samych:

 1. Za Kościół na całej ziemi, aby wytrwale głosił wiarę w Twoje, Boże, królowanie w świecie i działanie w dziejach narodów.
 2. Za wszystkich chrześcijan, aby ufnie powierzali Tobie, Boże, swoje wybory, pragnienia, dążenia, otwierając się na Twoje współdziałanie i uświęcającą moc.
 3. Za nasz naród, aby na wierze opierał swoje dążenia i swoje pragnienia oraz w świetle Ewangelii kształtował swoje działania na rzecz doczesnego dobrobytu.
 4. Za wszystkich, którzy dążą do dojrzałości w wierze i cnoty w życiu, aby oparciem dla nich stawała się perspektywa zbawienia.
 5. Za wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność Ojczyzny, aby dostąpili pełnego udziału w radości życia w Ojczyźnie niebieskiej.
 6. Za nas samych, abyśmy dzięki wytrwałej modlitwie i coraz doskonalszemu życiu chrześcijańskiemu stawali się autentycznymi dziećmi Kościoła oraz oddanymi synami i córkami Ojczyzny ziemskiej.

Miłosierny i łaskawy Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, które z ufnością do Ciebie zanosimy, i obdarz nas zdolnością do coraz pełniejszego udziału w życiu Ojczyzny, abyśmy w ten sposób coraz pełniej zasługiwali na udział w życiu wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Umocnieni spotkaniem z Chrystusem Zbawicielem, który uczy nas kochać naszych bliskich i współtworzyć z nimi naszą ziemską Ojczyznę, przyjmijmy dar błogosławieństwa Bożego, by w duchu odpowiedzialności składać codzienne świadectwo wiary, modlitwy i w chrześcijańskiej cnocie życia, zmierzając do wieczności w Bogu.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bogurodzica Dziewica”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Oto święte ciało Pana”
Na uwielbienie – „Panie, dobry jak chleb”
Na zakończenie – „Boże, coś Polskę”

I czyt. Mi 5,1-4a; Ps 96; II czyt. Rz 8,28-30;
Ew. Mt 1,1-16.18-23 lub Mt 1,18-23

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Obchodzimy dzisiaj uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Z tradycji wiemy, że rodzicami Maryi byli Święta Anna i Święty Joachim. Długo nie mogli oni mieć dziecka. Bóg jednak wysłuchał ich próśb i za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna po wielu latach małżeństwa urodziła córkę, Maryję.
W Polsce uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znana jest także pod nazwą Matki Bożej Siewnej. W tym dniu bowiem poświęca się ziarno na zasiew. Zgodnie z tradycją do ziarna siewnego dodaje się ziarno wyłuskane z kłosów, które było wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, aby zapewnić dobry urodzaj.
W dzień Narodzenia Najświętszej Maryi Panny /polecamy Bogu naszą diecezję, której patronuje Maryja w tajemnicy swojego narodzenia;/ polecamy rolników i ich ciężką pracę i prosimy o błogosławieństwo dla nich. Przez wstawiennictwo Maryi polecajmy Bogu także nas samych oraz nasze rodziny.

Modlitwa wiernych

Najświętsza Maryja Panna jest Matką Jezusa, ale z woli Boga jest również naszą Matką, dlatego ufni w Jej przemożne wstawiennictwo, prosimy za Jej przyczyną dobrego Boga:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby całemu światu głosili Ciebie, miłosiernego Boga, który jesteś przed wszystkim i w którym wszystko ma istnienie.
 2. Za naszą Ojczyznę, aby za wstawiennictwem Maryi, podążała drogą rozwoju duchowego i materialnego.
 3. Za rolników, aby w swojej trudnej pracy cieszyli się Twoim błogosławieństwem i wstawiennictwem Matki Bożej Siewnej.
 4. Za zniewolonych nałogami, aby uwolnieni spod władzy ciemności otrzymali uzdrowienie i odpuszczenie grzechów.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, aby wraz z Maryją – Matką Boga i ludzi – cieszyli się wiecznym zbawieniem w królestwie niebieskim.
 6. Za nasze zgromadzenie liturgiczne, abyśmy jako uczniowie Twojego Syna postępowali zgodnie z Jego nauką.

Wszechmogący Boże, który dałeś nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę, wejrzyj na nasze pokorne błagania i wysłuchaj nasze modlitwy. Przez Chrystus, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Prośmy Maryję, naszą Matkę, aby orędowała za nami i wypraszała u swego Syna nam i naszym rodzinom potrzebne łaski. Wpatrujmy się także w Jej postawę posłuszeństwa wiary i wypełniania woli Boga. A teraz niech Boże błogosławieństwo płynące z eucharystycznej Ofiary umocni nas na drogach naszego życia.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Królowej Anielskiej”
Na przygotowanie darów – „Panie w ofierze”
Na komunię – „Daj mi Jezusa”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
„Uwielbiaj, duszo”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

I czyt. Hi 19,1.23-27; Ps 27a; II czyt. 1 Kor 15,20-24a.25-28; Ew. Łk 23,44-46.50.52-53; 24,1-6a

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiejsze wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych jest wyrazem pamięci i troski całego Kościoła, a więc także każdego z nas, o tych wszystkich, którzy przekroczywszy próg śmierci, oczekują w czyśćcu na dar szczęścia wiecznego, które swą pełnię ma w niebie.
Dziś Kościół pielgrzymujący na ziemi jednoczy się z Kościołem dostępującym końcowego oczyszczenia w nadziei wspólnego spotkania w wiekuistej radości nieba. Niech zatem dzisiejsza Eucharystia przeżywana w komunii z duszami czyśćcowymi będzie dla nich pomocą, a nas umocni we wspólnej wierze, nadziei i miłości.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Panem życia i śmierci, a w Chrystusie dał nam nadzieję nieśmiertelności, zanieśmy nasze wspólne błagania:

 1. Za Kościół święty, Matkę naszą, aby nieustannie otaczał opieką wszystkie swoje dzieci – i te żyjące na ziemi, i te, które oczyszczają się w czyśćcu.
 2. Za zmarłych papieży, biskupów, kapłanów i diakonów, aby Chrystus, Twój Syn – Jedyny i Wieczny Kapłan – przyjął ich do swojej chwały.
 3. Za zmarłych braci i siostry zakonne, aby przez swoją wierną służbę Tobie, naszemu Panu i Bogu, a także ludziom na ziemi zasłużyli na wieczną nagrodę w niebie.
 4. Za poległych i pomordowanych w obronie Polski, aby ich cierpienie i śmierć zaowocowały pokojem i ładem moralnym w naszej Ojczyźnie.
 5. Za naszych zmarłych rodziców, współmałżonków, dzieci, rodzeństwo i przyjaciół, aby wspierani naszymi modlitwami jak najszybciej osiągnęli pełnię zbawienia.
 6. Za nas samych pielgrzymujących jeszcze po ziemi, abyśmy pamiętając o naszej śmierci, śpieszyli z pomocą tym, którzy już od nas odeszli.

Boże wszechmogący, otwórz podwoje nieba dla wszystkich, którzy oczyszczają się w czyśćcu, a nam i wszystkim członkom Kościoła daj łaskę ostatecznego wytrwania w wierze i Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Zbliżając się w naszej wędrówce wiary do czekającej każdego z nas zmiany na lepsze, czyli naszej śmierci, prośmy miłosiernego Boga, aby pozwolił nam jak najdłużej i jak najowocniej przychodzić z pomocą tym, którzy oczekują na niebo, naszym siostrom i braciom w czyśćcu cierpiącym.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź mi litościw”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

I czyt. Iz 35,4-7a; Ps 146; II czyt. Jk 2,1-5; Ew. Mk 7,31-37 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Codzienne życie chrześcijanina powinno mieć nieustanne odniesienie do słowa Bożego. Rozważać słowo Boże, dawać mu posłuch i świadczyć o nim na co dzień to esencja chrześcijaństwa. Taka jest właśnie wymowa dzisiejszej liturgii, którą będziemy rozważać szczególnie podczas adoracji eucharystycznej po komunii świętej.
Naszą modlitwą pragniemy towarzyszyć zwłaszcza dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, nauczycielom i katechetom na progu nowego roku szkolnego.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który jest naszym Pośrednikiem u Ojca, módlmy się z ufnością:

 1. Za Kościół święty, aby poprzez niestrudzone głoszenie Dobrej Nowiny, sprawowanie sakramentów i postawę służby umacniał wiarę wszystkich swoich dzieci.
 2. Za chorych i ludzi w podeszłym wieku, aby w życzliwej pomocy bliźnich znajdowali pokrzepienie.
 3. Za uczniów rozpoczynających nowy rok szkolny, aby przez wytrwałą pracę pomnażali talenty otrzymane od Ciebie, Boże.
 4. Za nauczycieli i katechetów, aby w modlitwie i rozważaniu Twojego słowa, Panie, znajdowali oparcie w trudnej pracy pedagogicznej i wychowawczej.
 5. Za zmarłych, którzy poprzedzili nas wszystkich w pielgrzymce wiary do Twojego domu, abyś wejrzał na ich wiarę i obdarzył wiecznym pokojem.
 6. Za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy z otwartym sercem słuchali Twojej nauki i świadczyli życiem o prawdzie Ewangelii.

Panie i Boże nasz, przyjmij prośby naszej wspólnoty eucharystycznej. Ufamy, że je wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą
Na wejście – „Chrystus, Chrystus, to nadzieja”
Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas” 

– na adorację Najświętszego Sakramentu
„Kłaniam się Tobie”
„Ja wiem, w kogo ja wierzę”
„Być bliżej Ciebie chcę”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

II wersja 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Chrześcijanie, mimo iż mają możliwości nawiązania kontaktu z Bogiem, często go zaniedbują. Zamykają się na Boga, nie chcą słuchać Jego słów, zapominają o modlitwie.
W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy o uzdrowieniu głuchoniemego, do którego Jezus powiedział: „«Effatha», to znaczy otwórz się” (Mk 7,34). Jezus pragnie także nas otworzyć na Jego słowo, na słowo Dobrej Nowiny, abyśmy nie chodzili w ciemności, lecz podążali drogą światła ku wiecznemu zbawieniu.
Prośmy naszego Pana, żeby skruszył nasze zatwardziałe serca i uwolnił nas od wszelkich błędów i grzechów, które uniemożliwiają Jego przyjście do nas.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który posłał na świat swojego Syna, aby głosił Dobrą Nowinę o zbawieniu człowieka, zanieśmy teraz pełni ufności nasze modlitwy:

 1. Za wszystkich, którzy przyjęli chrzest święty: otwórz ich uszy i serca, żeby mogli usłyszeć i zrozumieć Dobrą Nowinę Twojego Syna.
 2. Za wszystkich chorych i cierpiących: wzbudź dla nich w sercach ludzkich zrozumienie i chęć niesienia pomocy.
 3. Za wszystkich, którzy zajmują się osobami głuchymi, niemymi i niewidomymi: obdarz ich cierpliwością i zrozumieniem.
 4. Za naszych rodaków przebywających poza granicami kraju: spraw, by dobra materialne nie przesłoniły im wartości duchowych.
 5. Za wszystkich zmarłych: pozwól im radować się wiecznym szczęściem w Twoim domu.
 6. Za nas wszystkich, którzyśmy się tutaj zebrali: spraw, abyśmy umieli otworzyć się na Twoje słowo i odważnie mówić o Tobie.

Wszechmogący Boże, wysłuchaj nasze modlitwy i spraw, abyśmy zawsze umieli słuchać, a w konsekwencji głosić własnym życiem Twoją naukę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Jak Chrystus Pan dotykając uszu głuchoniemego człowieka i mówiąc „Effatha” – otwórz się, przywrócił mu słuch, a następnie mowę, tak również chce uleczyć naszego ducha, żebyśmy usłyszeli Jego słowo i głosili je innym dla zbawienia ludzi i na większą chwałę Bożą. Otwierajmy się więc na to słowo i kierujmy się nim w naszym codziennym działaniu. Niech umacnia nas w tym Boże błogosławieństwo.

I czyt. Iz 50,5-9a; Ps 116A; II czyt. Jk 2,14-18;
Ew. Mk 8,27-35 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby każdy z nas mógł cieszyć się autentycznym szczęściem. Dlatego też oddał swoje życie za nas i wybawił z niewoli grzechu oraz szatana i pozostał wśród nas w sakramentalnych znakach. Przystępując do sakramentów świętych, wybieramy życie z Chrystusem, dzięki któremu możemy przezwyciężyć nawet największe trudności i znieść najdotkliwsze przykrości.

Niech dzisiejsze spotkanie z naszym Panem i Zbawicielem jeszcze bardziej umocni nas w przekonaniu, że warto kroczyć przez życie z Nim, który wezwał nas, abyśmy zaparli się samych siebie, wzięli swój krzyż i Go naśladowali (por. Mk 8,34).
Aby móc godnie uczestniczyć w tym spotkaniu, przeprośmy Boga za to, że nie zawsze kroczyliśmy za Chrystusem i niekiedy dawaliśmy się zwieść powabom zła, dążąc do przyjemności i wygody.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który obdarzył nas swoją miłością i zesłał swojego Syna, aby nas wybawił z niewoli grzechu i szatana, zanieśmy nasze pokorne modlitwy:`

Wszechmogący i wiekuisty Boże, Ty umacniasz każdego z nas i wskazujesz nam drogę do pełni szczęścia. Wysłuchaj naszych próśb i pomagaj nam w wytrwałym kroczeniu na spotkanie z Tobą w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem „Zaufać Jezusowi znaczy uwierzyć wszystkiemu, co On mówi, choćby wydawało się to bardzo dziwne, i odrzucić namowy zła, choćby wydawały się rozsądne i pociągające”. Niech te słowa Jana Pawła II, które wypowiedział w Ziemi Świętej, będą dla nas wezwaniem do wybierania życia z Chrystusem, czyniącego je prawdziwie szczęśliwym tu, na ziemi, i kiedyś, w wieczności. W tym celu prośmy Boga o Jego błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z tej biednej ziemi”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Pójdź do Jezusa”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Weź w swą opiekę”

Mdr 2,12.17-20; Ps 54; Jk 3,16-4,3; Mk 9,30-37

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jezus, odwieczne Słowo, przyniósł nam Dobrą Nowinę o zbawieniu i pozwala nam już teraz korzystać z owoców zbawienia, kiedy się uobecnia na ołtarzu w czasie Eucharystii, w której uczestniczymy. Na mocy sakramentów, które przyjęliśmy, jesteśmy zaproszeni do odpowiedzialności za głoszenie Dobrej Nowiny, która winna być przekazywana we współczesnym świecie. O tym obowiązku przypomina nam szczególnie dziś, Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Prośmy Pana podczas tej Eucharystii o ducha mądrości, byśmy roztropnie i odpowiedzialnie korzystali z wielkich darów Bożych, jakimi są media, dla naszego duchowego dobra i dobra tych, których Bóg powierzył naszej trosce. Módlmy się za ludzi pracujących w mediach, aby swoją pracę traktowali jako służbę dla dobra człowieka. Obejmijmy także naszą modlitwą ludzi tworzących media katolickie, aby byli dobrymi narzędziami w głoszeniu zbawczej mocy Ewangelii.
Aby Pan przyjął naszą modlitwę i dar naszej obecności, przeprośmy Go za wszystkie grzechy i zaniedbania, zwłaszcza te, które wynikają z naszego nieodpowiedzialnego tworzenia i korzystania z mediów.

Modlitwa wiernych

Dziękując Bogu za dar środków społecznego przekazu, prośmy Go o mądre i godne człowieka korzystanie z tych darów:

 1. Za Kościół święty, aby mógł swobodnie głosić na całym świecie Ewangelię Bożą poprzez dobrą prasę, radio, telewizję i internet.
 2. Za dziennikarzy, producentów, twórców filmowych, twórców stron internetowych, aby wiernie służyli prawdzie i szanowali wartości chrześcijańskie.
 3. Za wszystkich tych, którzy manipulują mediami, szerząc zgorszenie, wprowadzając ludzi w błąd, aby zaprzestali takiego działania.
 4. Za wszystkich korzystających z mediów elektronicznych, aby pamiętali o swym chrześcijańskim powołaniu do świętości.
 5. Za rodziców i wychowawców, aby mieli odwagę i siłę do tego, by bronić dzieci i młodzież przed medialną deprawacją sumień.
 6. Za nas samych, abyśmy mądrze korzystali z mediów, dla własnego duchowego dobra, dla dobra rodzin i wspólnot, w których żyjemy.

Wszechmogący Boże, dodawaj nam sił i duchowych mocy, abyśmy korzystając ze środków masowego przekazu, pogłębiali kulturę chrześcijańską i dobrym życiem świadczyli o prawdzie Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Na naszych codziennych drogach nie możemy lękać się być mądrymi. Musimy też roztropnie korzystać ze świata mediów, aby idąc poprzez tę ziemię, dotrzeć ku ziemi nowej, znajdującej się poza zasięgiem kamery i mikrofonu. Niech nam w tym odpowiedzialnym pielgrzymowaniu przez świat współczesnych mediów towarzyszy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Głoś imię Pana”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o Najświętszy Panie ”
Na komunię – „Jam jest chlebem żywym”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

I czyt. Lb 11,25-29; Ps 19; II czyt. Jk 5,1-6;
Ew. Mk 9,38-43.45.47-48

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Eucharystia jest znakiem jedności Kościoła. Jest także zobowiązaniem, aby tę jedność umacniać i nieustannie dążyć do jedności z tymi, którzy oddalili się od Chrystusa. Gdy przychodzimy na Mszę Świętą, uświadamiamy sobie, że nie tylko budujemy jedność naszej wspólnoty, ale także przyczyniamy się do zjednoczenia całej ludzkości wokół Jezusa Chrystusa. Eucharystia jest źródłem naszej życzliwej otwartości na drugiego człowieka.
Do tej otwartości wzywa nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii, w której wyjaśnia swoim uczniom, że „kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami” (Mk 9,40). Jezusowe słowa wpisują się w kontekst poszukiwania drogi do jedności ze wszystkimi ludźmi na fundamencie wierności nauce i posłannictwu Jezusa.
Na początku tej Najświętszej Ofiary trzeba nam więc najpierw ogarnąć modlitwą żalu i prośby o przebaczenie za te wszystkie słowa, myśli i czyny, które z naszej strony stanowiły przeszkodę w budowaniu jedności z Jezusem. Bo brak tej jedności staje się zawsze przyczyną braku jedności z naszymi bliźnimi.

Modlitwa wiernych

Miłość chrześcijańska to miłość powszechna, która wyraża się w modlitwie powszechnej. Szukając jak najdoskonalszego wypełnienia przykazania miłości Boga i bliźniego w naszym życiu, zanieśmy teraz wspólne błagania do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby głoszone przez nich orędzie miłości po całym świecie, było przyjmowane jako świadectwo zbawczej otwartości Kościoła wobec wszystkich narodów.
 2. Za tych, którzy poza wspólnotą Kościoła katolickiego postępują, Ojcze, za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem jako Jego uczniowie, aby szukając prawdy, odnaleźli ją w pełni, przybliżając tym samym upragnioną godzinę pojednania.
 3. Za wyznawców innych religii, aby zawsze pozostawali otwarci na działanie Ducha Świętego, przez którego Ty, Boże, pragniesz rozlewać swą miłość w ludzkich sercach.
 4. Za wszystkich naszych bliźnich, do których Jezus Chrystus polecił nam odnosić się z miłością – także do nieprzyjaciół – abyśmy potrafili dzielić się z nimi otrzymanymi od Ciebie darami.
 5. Za tych, którzy odeszli już do wieczności, aby otwarło się dla nich Twoje, Boże, królestwo miłości, pokoju i wiecznego szczęścia.
 6. Za nas wszystkich, którzy nieustannie uczymy się być otwartymi na każdego człowieka, abyśmy czynili to z coraz większym przekonaniem i motywacją ukształtowaną w szkole Ewangelii.

Ojcze nieskończonej dobroci i miłosierdzia, Ty posłałeś na świat swojego Syna nie po to, aby świat potępił, lecz aby go zbawił, przyjmij pokorne prośby, jakie zanosimy do Ciebie i łaskawie wysłuchaj nasze wspólne modlitwy, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Każdy udział we Mszy Świętej potwierdza konieczność ścisłego związku pomiędzy głoszonym słowem a czynami, które powinny wypływać z naszego zasłuchania się w nauczanie Jezusa. Także i dzisiaj podczas Eucharystii Jezus przekazał nam swoją naukę o miłości, udzielając jednocześnie nadprzyrodzonej mocy do jej wypełnienia. Niech więc Boże błogosławieństwo, które wieńczy udział w dzisiejszej liturgii, pomoże nam zamienić zrodzone w sercu postanowienia na dobre czyny miłości – miłości do Boga i do każdego człowieka.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Upadnij na kolana”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Tom VI: I czyt. 1 Krl 8,22-23.27-30;Ps. 84; II czyt. Ef 2,19-22;
Ew. J 2,13-22.

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zjednoczeni w wierze, nadziei i miłości otaczamy ołtarz naszej parafialnej świątyni. Do modlitw, które płyną z głębi naszych serc, chcemy dzisiaj dołączyć wdzięczność Bogu za to, że mamy świątynię, miejsce szczególnego przebywania Boga pośród nas. Wdzięcznością chcemy objąć także wszystkich fundatorów, ofiarodawców i osoby troszczące się o Dom Boga pomiędzy nami. Pragniemy także prosić o łaski potrzebne nam do owocnych spotkań z Bogiem w świątyni oraz o postawę wielkoduszności w trosce o utrzymanie naszego parafialnego kościoła.
Za wszystkie nasze zaniedbania, także należytej troski o naszą parafialną świątynię, przeprośmy dobrego Boga, byśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Eucharystii.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który mieszka pośród nas, w tej świątyni, zanieśmy pokorne prośby:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby swoim posługiwaniem pomagali wierzącym zachować świadomość Twojej, Boże, bliskości w życiu.
 2. Za stanowiących prawo, aby sprzyjali wspólnotom starającym się zarówno o wybudowanie nowej świątyni, jak i o utrzymanie już istniejącej.
 3. Za fundatorów i budowniczych tego kościoła oraz tych, którzy troszczą się o niego obecnie, aby hojność Twojego miłosierdzia, Boże, była im nagrodą za podejmowane poświęcenia i ofiary.
 4. Za tych, którzy swoim postępowaniem profanują świętość miejsca poświęconego Tobie, Panie, aby dzięki Twojej łasce potrafili dostrzec popełniany błąd i starli się go naprawić.
 5. Za wszystkich modlących się w tej świątyni, abyś wysłuchał ich prośby i obdarzał potrzebnymi łaskami.
 6. Za nas samych, abyśmy umieli uszanować świętość świątyni i przez to byli świadkami wiary w Ciebie, Boże, we współczesnym świecie.

Boże nieskończenie dobry, Ty raczyłeś zamieszkać pośród nas w domu uczynionym naszymi rękami, wysłuchaj nasze prośby, okaż miłosierdzie i prowadź drogą świętych czynów na spotkanie z Tobą w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Wdzięczni Bogu za dar naszej świątyni oraz za ludzi, którzy ją wznieśli i przez minione lata troszczyli się o jej stan, przyjmijmy Boże błogosławieństwo, abyśmy potrafili z otwartym sercem stawać w domu Bożym i abyśmy nie ustawali w zabieganiu o jego piękno.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Jak miłe przybytki nam dał”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Przyjdźcie do mnie wszyscy”
Na uwielbienie – „Niechaj z nami będzie Pan”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

I czyt. Ap7,2-4.9-14; Ps 24; II czyt. 1 J 3,1-3;
Ew. Mt 5,1-12a

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Wokół Chrystusowego ołtarza gromadzi nas dzisiaj uroczystość Wszystkich Świętych. Nie jest to – jak się czasem upraszczając mówi – „święto zmarłych”. Podczas dzisiejszej uroczystości wspominamy tych, którzy już cieszą się chwałą nieba, chociaż Kościół nie umieścił ich imion w oficjalnym spisie świętych.
W czasie tej Eucharystii, wierząc w tajemnicę świętych obcowania, wzywamy wstawiennictwa naszych sióstr i braci, którzy poprzedzili nas wszystkich w pielgrzymce wiary do niebieskiej ojczyzny i cieszą się już szczęściem wiecznego przebywania z Bogiem w niebie.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca przez Syna w Duchu Świętych, zjednoczeni ze Wszystkimi Świętymi w tajemnicy Świętych Obcowania, zanieśmy nasze pokorne prośby:

 1. Boże, Ty w swojej mądrości ustanowiłeś Apostołów fundamentem Chrystusowego Kościoła, zachowaj w świętości naszego papieża Benedykta XVI i całe kolegium biskupów.
 2. Boże, Ty udzieliłeś męczennikom tak wielkiego męstwa, że przelaniem swej krwi dali o Tobie świadectwo, spraw, aby chrześcijanie byli wiernymi świadkami Twojego Syna.
 3. Boże, Ty przez świętość ludzi objawiasz każdemu człowiekowi swoje oblicze i swoją naukę, spraw, aby wstawiennictwo świętych coraz bardziej zbliżało poszukujących do Ciebie.
 4. Boże Ojcze, wprowadź zmarłych do wiecznej ojczyzny, aby mogli przebywać w wieczności razem z Tobą oraz z Dziewicą Maryją, Świętym Józefem i wszystkimi Świętymi.
 5. Boże, Ty przez eucharystyczną ofiarę Twojego Syna ściślej nas jednoczysz z mieszkańcami nieba, daj, abyśmy za przykładem Świętych, których czcimy, wytrwale dążyli do świętości.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi Wszystkich Świętych, prosimy Cię, abyś przez ich wstawiennictwo udzielił nam tego, o co Cię pokornie prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Komunia ze świętymi, którą wyznajemy i którą przeżywamy w naszym pielgrzymowaniu do nieba, niech będzie dla nas znakiem ofiarowanego nam zbawienia, a Boże błogosławieństwo niech nas umacnia w drodze na spotkanie z nimi.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chwalcie Pana wszyscy”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Panie, dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Jezusa ukrytego”
Na zakończenie – „Ciebie, Boga wysławiamy”

I czyt. 1 Krl 17,10-16; Ps 146; II czyt. Hbr 9,24-28;
 Ew. Mk 12,38-44 lub Mk 12,41-44

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Z wiarą przychodzimy do świątyni, aby tu, podczas sprawowanej Eucharystii, na nowo przeżyć spotkanie z Bogiem. On przychodzi do nas, aby nas umocnić i zapewnić o swojej niewyczerpanej miłości względem każdego z nas. Jest to miłość potwierdzona ofiarą z Jednorodzonego Syna Bożego dla naszego zbawienia. Jak usłyszymy dzisiaj w drugim czytaniu: „Chrystus raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu, drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują” (Hbr 9,28).
Mamy to szczęście, że możemy uczestniczyć w jedynej Ofierze Jezusa Chrystusa, że możemy doświadczyć owoców Jego odkupienia, wyzwolenia z grzechu i obdarzenia nowym życiem łaski. Dzięki tej Ofierze Jezusa możemy prawdziwie nazywać się dziećmi Bożymi. Uprawnia nas to do pokładania ufności w Bogu Ojcu, który nas miłuje, nie przestaje się troszczyć o nas i pragnie naszego dobra.
Niech udział w dzisiejszej Eucharystii stanie się dla nas aktem ponownego zawierzenia siebie miłującej Bożej opatrzności.

Modlitwa wiernych

Pełni dziecięcej ufności w dobroć i miłość Boga Ojca, przedstawmy Mu w imię Jego Jedynego Syna Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym nasze prośby i błagania:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów i diakonów, aby byli świadkami bezgranicznej ufności w Twoją, Boże, opatrzność.
 2. Za rządzących państwami, aby kierowali się, Boże, Twoim prawem i nie zapominali o potrzebie ochrony najmniejszych i najbardziej potrzebujących pomocy, wśród których są dzieci nienarodzone, chorzy, bezdomni i bezrobotni.
 3. Za wszystkich, którzy obecnie przeżywają trudności, doświadczają niepewności jutra, lęku o najbliższych, aby nie tracili nadziei, której źródłem jesteś Ty – miłujący i zawsze wierny Boże.
 4. Za małżeństwa zagrożone rozpadem, za ich rodziny, aby nie stracili z oczu krzyża Jezusa Chrystusa, który jest źródłem pojednania i mocą do przezwyciężenia wszelkich kryzysów.
 5. Za zmarłych, aby za trud ziemskiego pielgrzymowania dostąpili radości życia wiecznego.
 6. Za nas samych, abyśmy wpatrzeni w Ciebie, Boże, zawsze w Tobie pokładali całą naszą ufność.

Wszechmogący i wieczny Boże, Ty wysłuchujesz pokornych błagań swoich umiłowanych dzieci. Niech w naszym życiu wciąż wypełnia się Twój plan zbawienia i niech naszym pragnieniem będzie wierne wypełnienie Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Umocnieni słowem Bożym oraz Ciałem i Krwią Chrystusa idźmy z radością do naszych domów. Bądźmy dla wszystkich, których spotkamy na naszej drodze, świadkami bezgranicznego zaufania w Bożą opatrzność i umocnieniem dla tych, którym tego zaufania brakuje.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Pójdź do Jezusa”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Kto się w opiekę”

­