I czyt. Wj 24,3-8; Ps 116b; II czyt. Hbr 9,11-15;
Ew. Mk 14,12-16.22-26

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dziś w liturgii Kościoła obchodzimy szczególną uroczystość –Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Przychodzimy do naszych świątyń, aby przez udział we Mszy Świętej umacniać naszą wiarę w prawdziwą, rzeczywistą i substancjalną obecność Chrystusa Pana pod postacią konsekrowanego chleba i wina. Wyruszając natomiast w procesji eucharystycznej na ulice i drogi naszych parafii, pragniemy publicznie wyznawać tę wiarę oraz dziękować Chrystusowi za wspaniały dar Eucharystii – za możliwość przyjmowania Go do naszych serc.
Uczestnicząc w dzisiejszej liturgii, prośmy także Chrystusa Pana, by przymnożył nam wiary, rozpalił w nas miłość i ożywił naszą nadzieję, abyśmy nie tylko od święta, ale także na co dzień umieli i chcieli żyć Eucharystią, będącą źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego najlepszego Ojca, który posłał na świat swojego Syna jako chleb z nieba, zanieśmy nasze prośby i błagania:

 1. Módlmy się Ojca Świętego Benedykta XVI, aby wspierany Twoją łaską, Panie, umacniał w wierze, nadziei i miłości Kościół święty – mistyczne ciało Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
 2. Módlmy się za wszystkich kapłanów, którzy zostali powołani do składania Najświętszej Ofiary Chrystusa, aby w swoim życiu naśladowali to, co sprawują przy ołtarzu Pańskim.
 3. Módlmy się za dzieci, które w tym roku przyjęły po raz pierwszy Chrystusa w Komunii Świętej, aby jak najczęściej w swym życiu chciały się karmić Chrystusowym Ciałem.
 4. Módlmy się za tych, którzy niegodnie przyjmują Komunię Świętą, aby za łaską Twoją oczyścili swoje serca i uczynili je godnym mieszkaniem dla Chrystusa Pana.
 5. Módlmy się za zmarłych, którzy w ziemskim życiu posilali się Ciałem i Krwią naszego Zbawiciela, aby dostąpili udziału w wiecznej uczcie niebieskiej.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy z żywą wiarą uczestniczyli w każdej Mszy Świętej niedzielnej i świątecznej, a także abyśmy jak najczęściej przyjmowali do naszych serc Chrystusa w Komunii Świętej.

Boże, Ojcze wszechmogący, Twój Syn, Najwyższy i Wieczny Kapłan, złożył Tobie najdoskonalszą Ofiarę uwielbienia, prosimy, przyjmij nasze prośby i błagania, które wraz z Ofiarą Chrystusa składamy na Twoim ołtarzu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Kolejny raz w życiu uczestniczyliśmy w eucharystycznej uczcie miłości – Mszy Świętej, w czasie której mogliśmy zarówno spotkać się Jezusem Chrystusem, jak i przyjąć Go w Komunii Świętej do naszych serc. Wychodząc z tej świątyni i wracając do codziennych spraw, chciejmy zawsze pamiętać, że Chrystus pragnie nieustannie być w naszym życiu. Dołóżmy wszelkich starań, abyśmy ochoczo i z wielką miłością uczestniczyli w każdej Mszy Świętej i abyśmy jak najczęściej przyjmowali Chrystusa w Komunii Świętej do naszych serc.
W realizacji tych postanowień niech nas umacnia swym błogosławieństwem Trójjedyny Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Święty.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pan wieczernik przygotował”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Jezusa ukrytego”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

I czyt. Oz 11,1.3-4.8c-9; Ps Iz 12,2.3-4b.4cd-5;
 II czyt. Ef 3,8-12.14-19; Ew. J 19,31-37

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest wielkim darem opatrzności Bożej. W sposób bardzo wymowny uświadamia nam ona, jak bardzo Bóg nas kocha. Prowadzi nas do otwartego Serca Zbawiciela, z którego wypłynęły sakramenty Kościoła, a wśród nich sakrament Eucharystii.
Na początku tej Mszy Świętej warto więc zadać sobie pytanie: Czy my za ten wielki dar Bożego Serca odpłacamy Bogu naszą wdzięcznością i miłością oraz dobrym życiem?
Za wszelkie zaniedbania i grzechy przeprośmy teraz serdecznie miłosiernego Boga, by godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który w Sercu Jezusa dał nam źródło wszelkich łask i swego miłosierdzia, zanieśmy nasze prośby:

 1. Za wszystkich ludzi, aby w otwartym Sercu Jezusa poznali znak wielkiej Twojej, Panie, miłości.
 2. Za wszystkich chrześcijan, aby w Kościele, zrodzonym z boku Chrystusa, uznali nieustanne źródło życia i zbawienia.
 3. Za ludzi trwających w grzechu i uwikłanych w zło, aby Serce Boże pomogło im wyjść z duchowej ciemności.
 4. Za wszystkie matki, aby umiały przyjąć i szanować życie jako dar Twojej miłości i aby wychowywały swoje dzieci do miłości Ciebie i bliźniego.
 5. Za zmarłych, aby Serce Boże było dla nich radością i rozkoszą wieczną.
 6. Za naszą wspólnotę parafialną, abyśmy czerpali obficie ze źródeł zbawienia i realizowali swoje powołanie do świętości.

Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy zawsze czerpali ze źródeł zbawienia, realizowali nasze powołanie do pełni życia i miłości oraz głosili światu wspaniałość dzieł Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Od Bożego Serca otrzymaliśmy wiele łask i darów. Teraz czas, abyśmy wydawali owoce naszej więzi z Nim, trwając w dziękczynieniu, wynagrodzeniu i świętości oraz dając jej świadectwo poprzez piękno naszego życia oraz miłości Boga i drugich. Na owocne pielgrzymowanie do sanktuarium Bożego Serca i realizowanie Jego woli przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Twemu Sercu cześć składamy”
Na przygotowanie darów – „Kochajmy Pana”
Na komunię – „O niewysłowione szczęście”
Na uwielbienie – „Każda żyjąca dusza”
Na zakończenie – „Najświętsze Serce Boże”

I czyt. Dz 12,1-11; Ps 34; II czyt. 2 Tm 4,6-9.17-18;
Ew. Mt 16,13-19

 Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wraz z całą wspólnotą Kościoła powszechnego przeżywamy doroczną uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uroczystość ta przypomina nam, że Kościół, do którego należymy, został zbudowany przez Chrystusa na fundamencie Apostołów, i z tej racji jest jeden, święty, powszechny i apostolski. Z wielkim zaangażowaniem prawdę tę głosił Apostoł Narodów, Święty Paweł, którego Rok Jubileuszowy dziś się kończy. Wyrażając wdzięczność Bogu za dar tego niestrudzonego głosiciela Ewangelii, dziękujemy za wszelkie łaski Roku Jubileuszowego, związanego z dwutysięczną rocznicą narodzin Apostoła Narodów. Niech owocują w nas i w naszych wspólnotach duchowe dary i łaski tego świętego czasu.
W dzisiejszą uroczystość przeżywamy także dzień Ojca Świętego Benedykta XVI. W czytaniu z Dziejów Apostolskich usłyszymy, że cały Kościół modlił się nieustannie za Piotra do Boga (por. Dz 12,5). My także otoczmy żarliwą modlitwą następcę Piotra, któremu z woli Bożej została powierzona pasterska troska o cały Kościół.

Modlitwa wiernych

Kościół apostolski modlił się nieustannie do Boga. My także we wspólnej modlitwie przedstawmy i polećmy Bogu potrzeby Kościoła, świata i nasze sprawy osobiste:

 1. Aby wspólnota Kościoła, zbudowana na opoce, jaką jest Piotr i jego następcy, wyznawała z mocą, odwagą i zaangażowaniem wiarę apostolską.
 2. Aby Ojciec Święty Benedykt XVI, umocniony Twoją, Boże, łaską i wsparty modlitwami wiernych, wytrwale głosił wszystkim Dobrą Nowinę o zbawieniu.
 3. Aby rządzący państwami, troszcząc się o dobro wspólne, umieli dostrzec dobroczynny wkład Kościoła w prawdziwy rozwój każdego człowieka i całego społeczeństwa.
 4. Aby ubodzy, chorzy i prześladowani nigdy nie utracili nadziei, że Ty, Panie, jesteś z nimi, ale trwając przy Tobie, mieli świadomość, że to właśnie oni są dla Ciebie błogosławionymi.
 5. Aby zmarli z naszych rodzin, których polecamy Twojemu miłosierdziu, mogli cieszyć się szczęściem wiecznym.
 6. Aby nasza wspólnota parafialna trwała w żywej wierze, ufnej nadziei i gorącej miłości, przyczyniając się w ten sposób do rozszerzania Ewangelii.

Boże, dziękujemy za Kościół zbudowany na fundamencie Apostołów i za Twoją nieustanną opiekę nad nim. Spraw łaskawie, aby był on dla każdego z nas domem, schronieniem i oparciem. Udziel nam także łaski i siły, abyśmy się o niego troszczyli i budowali go wspólnym wysiłkiem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Według starożytnej tradycji Święty Piotr i Paweł udzielili sobie wzajemnie błogosławieństwa. Ich apostolskiemu dziełu błogosławił nade wszystko sam Chrystus Pan. On też powiedział do Piotra, który wyznał wiarę w Niego: „Błogosławiony jesteś, Szymonie” (Mt 16,17). Błogosławieni jesteśmy i my, jeśli korzystając z Bożej łaski, z odwagą i przekonaniem wyznajemy Go w codziennym życiu. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Weź w swą opiekę”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „O milcząca Hostio biała”
Na zakończenie – „Boże, obdarz Kościół Twój”

I czyt. Ap 11,19; 12,1.3-6.10; Ps 45; II czyt. 1 Kor 15,20-26;
Ew. Łk 1,39-56 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się na Eucharystii w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Maryja zawsze jest obecna w czasie ofiary Mszy Świętej. Razem z innymi Świętymi wspominamy Ją w modlitwie eucharystycznej. Maryja jest także stale obecna w naszym codziennym życiu. Jawi się nam jako szczególny znak, dany przez Boga w naszej ziemskiej pielgrzymce do nieba. Jako „pełna łaski” przypomina nam bowiem, że i my jesteśmy wezwani do życia z Bogiem w Jego królestwie.
Prośmy Boga podczas tej Eucharystii, aby w roku liturgicznym, który przeżywamy pod hasłem: „Otoczmy troską życie”, nasze życie duchowe – na wzór Matki Najświętszej – wzrastało i stawało się coraz bardziej intensywne.

Modlitwa wiernych

Módlmy się wspólnie do Boga, który uczynił Maryję swoim najdoskonalszym dziełem, aby i nas uświęcał i pomógł nam osiągnąć zbawienie:

 1. Za Kościół powszechny i Najwyższego Pasterza, Benedykta XVI, aby z mocą i odwagą głosił Ewangelię aż po krańce ziemi.
 2. Za naszego biskupa N. i całe prezbiterium naszej diecezji oraz o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne, aby Chrystusowej owczarni nie zabrakło dobrych pasterzy.
 3. Za naszą Ojczyznę, aby wpatrzona w Matkę Najświętszą, zrealizowała plany opatrzności Bożej odnoszące się do niej.
 4. Za osoby konsekrowane, aby naśladując Chrystusa, uczyły się od Matki Najświętszej życia radami ewangelicznymi.
 5. Za zmarłych, aby razem z Maryją cieszyli się oglądaniem Boga twarzą w twarz.
 6. Za nas samych, abyśmy przez dobre przeżycie rozpoczętego tygodnia zbliżyli się do szczęśliwej wieczności.

Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty uwieńczyłeś życie Maryi, Matki Twojego Syna, chwalebnym wniebowzięciem, prowadź nas do nieba, drogą wierności Twoim przykazaniom. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Życie Matki Najświętszej można podzielić na dwa etapy: doczesność i wieczność. Dzisiejsza uroczystość zachęca nas do tego, abyśmy w swoim życiu doczesnym nie zapominali o życiu wiecznym; abyśmy widzieli związek między naszą doczesnością a zbawieniem.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O Maryjo, w niebo uniesiona”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Panie, pragnienie ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Pójdźcie błogosławić Pana”
„Uwielbiaj, duszo”
Na zakończenie – „Maryjo, ja Twe dziecię”

I czyt. Pwt 4,32-34.39-40; Ps 33; II czyt. Rz 8,14-17;
Ew. Mt 28,16-20

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Wraz z całym Kościołem obchodzimy dziś uroczystość Trójcy Przenajświętszej: Boga Ojca, Syna Bożego i Ducha Świętego. Katechizm poucza nas, że „tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca” (KKK 234).
Przez pobożne uczestnictwo w Eucharystii i modlitewne skupienie w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu uwielbiajmy szczególnie dziś Boga za to, że przez łaskę chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej tu, na ziemi, w mroku wiary, a po śmierci – w światłości wiecznej.

Modlitwa wiernych

„Cała historia zbawienia nie jest niczym innym, jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy i jedyny Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty, objawia się, pojednuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu” (KKK 234). Z wiarą i ufnością przedstawmy teraz Bogu nasze prośby:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby czerpiąc siły z źródeł Twojej, Panie, miłości był dla całego świata znakiem wierności Tobie jako Trójjedynemu Bogu.
 2. Za rządzących państwami, aby troszczyli się o poszanowanie, zakorzenionego w ludzkiej naturze, prawa do wolności religijnej.
 3. Za doświadczających trudności w wierze, aby przez modlitwę, lekturę Pisma Świętego i katechizmu otwierali się na Twoją, Trójjedyny Boże, tajemnicę.
 4. Za tych, którzy prosili nas o modlitewne wsparcie, aby otrzymali od Ciebie potrzebną pomoc i umocnienie w trudnościach życiowych.
 5. Za zmarłych, aby cieszyli się radością oglądania Ciebie, Panie, twarzą w twarz.
 6. Za nas, tutaj zebranych, abyśmy pociągnięci przez Ciebie – Ojcze miłosierny – i poruszeni przez Ducha Świętego szli wiernie za Twoim Synem, Jezusem Chrystusem.

Boże Ojcze, Ty zawsze wysłuchujesz naszych błagań, gdy są zgodne z Twoją wolą. Przyjmij również i dziś nasze modlitwy, które z dziecięcą ufnością kierujemy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Prawda o Trójcy Przenajświętszej jest jedną z największych tajemnic naszej wiary. Objawił ją nam w pełni Jezus Chrystus
w czasie swego ziemskiego życia. Szczególnym momentem objawienia się Trójcy Przenajświętszej był chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Gdy Syn Boży przyjmował chrzest od Jana Chrzciciela, Duch Święty zstąpił na Niego pod postacią gołębicy, a Bóg Ojciec przemówił z obłoku (por. Mt 3,16-17).
W dzisiejszą uroczystość, rozważając prawdę o Trójcy Przenajświętszej, chcemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za to, że zechciał nam objawić wielką tajemnicę swego wewnętrznego życia. Prośmy także Trójjedynego Boga, abyśmy wspierani Jego łaską przez dobre życie chrześcijańskie zawsze byli godnym mieszkaniem Trójcy Przenajświętszej.
Zanim wysłuchamy słowa Bożego i będziemy uczestniczyć w liturgii eucharystycznej, przeprośmy dobrego Boga za wszystkie nasze słabości i grzechy.

Modlitwa wiernych

Bóg Ojciec przez Chrystusa w Duchu Świętym zaprasza nas, abyśmy kierowali do Niego nasze prośby. Dlatego pełni ufności módlmy się wspólnie:

 1. Za Kościół Chrystusowy, aby ludzi, którzy nie znają jeszcze Boga, prowadził do światła wiary.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego apostolska działalność przynosiła światu nawrócenie i pokój.
 3. Za rodziny, aby przez modlitwę i wierność przykazaniom stały się świadkami Twojej miłości.
 4. Za ludzi chorych i cierpiących, aby niosąc swój krzyż z Chrystusem, uczestniczyli w dziele ewangelizacji.
 5. Za naszych zmarłych, aby mogli zjednoczyć się z Tobą w niebieskiej chwale.
 6. Za nas tu zebranych, abyśmy ubogaceni Twoją łaską otwierali nasze serca na potrzeby Kościoła.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, wysłuchaj nasze modlitwy, aby wszyscy ludzie mogli Cię poznać, pokochać i przyjąć Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
„Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Niech te słowa naszego Zbawiciela z dzisiejszej Ewangelii przypominają nam każdego dnia prawdę, że Bóg w Trójcy Świętej Jedyny jest z nami zawsze. Umocnieni Jego obecnością we Mszy Świętej i Jego błogosławieństwem idźmy świadczyć, że On jest naszym Panem, który bezpiecznie prowadzi nas przez trudy naszego życia.

Proponowane pieśni:
- na Mszę Świętą
Na wejście – „Ciebie wzywamy”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „O Panie, Ty nam dajesz”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

- na Adorację Najświętszego Sakramentu
„Zróbcie Mu miejsce”
„Czego chcesz od nas, Panie”
„Bądź mi litościw”
„Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
„Upadnij na kolana”

I czyt. Ez 17,22-24; Ps 92; II czyt. 2 Kor 5,6-10;
 Ew. Mk 4,26-34

Wprowadzenie do Mszy świętej

Uczestnicząc w Eucharystii, przychodzimy do samego Źródła życia. Jezus Chrystus, który się za nas ofiaruje, napełnia nas życiem Bożym i sprawia, że ono w nas wzrasta i dojrzewa aż do czasu, kiedy osiągniemy jego pełnię w królestwie Bożym w wieczności. Otwórzmy się zatem na ten dar życia wiecznego poprzez żywą wiarę, gorącą miłość i ufną nadzieję.
Za to wszystko, co niszczy życie Boże w nas, na początku tej Mszy Świętej szczerze Boga przepraszajmy.

Modlitwa wiernych

Bóg Ojciec posłał na świat swego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, aby obdarzyć nas prawdziwym życiem i zapewnić nam zbawienie. Pełni ufności przedstawmy Mu nasze prośby:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby głosząc Chrystusową Ewangelię, pomagał wszystkim ludziom odnajdywać sens życia.
 2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów, aby wsparci Twoją, Panie, łaską, angażowali się żarliwie w umacnianie Twego królestwa w ludzkich sercach.
 3. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby odważnie składali świadectwo Ewangelii przed dzisiejszym światem, niosąc nadzieję ubogim, cierpiącym.
 4. Módlmy się za przeżywających trudności w wierze, aby potrafili znaleźć oparcie we wspólnocie wierzących i bezgranicznie zaufali Tobie – miłosiernemu Ojcu.
 5. Módlmy się za zmarłych, aby po zakończeniu ziemskiej pielgrzymki znaleźli wieczny odpoczynek w królestwie niebieskim.
 6. Módlmy się za nas samych, byśmy nieustannie troszczyli się o życie Boże w nas i stawali się głosicielami i świadkami Ewangelii Jezusa Chrystusa w swoim środowisku.

Wszechmogący Boże, Ty jesteś Miłością i obdarzasz każdego z nas miłością. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, aby wszyscy ludzie dzięki zbawczej śmierci Twego Jednorodzonego Syna osiągnęli wiekuiste szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Uczestnicząc w Eucharystii, doświadczyliśmy miłującej obecności Boga Ojca. Niech nasze życie będzie ciągle zjednoczone z Bogiem, bo tylko wówczas odnajdziemy jego sens i będziemy zmierzać wytrwale do wyznaczonego celu, którym jest pełnia życia w królestwie niebieskim.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Złącz, Panie, miłujących Cię”
Na przygotowanie darów – „Panie, umocnij wiarę naszą”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Diecezjalne Święto Rodziny
I czyt. Hi 38,1.8-11; Ps 107; II czyt. 2 Kor 5,14-17;
Ew. Mk 4,35-41

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na Eucharystii w pierwszą niedzielę wakacji. Dla dzieci i młodzieży rozpoczyna się czas wypoczynku po trudach nauki szkolnej. W miesiącach letnich również wielu dorosłych planuje swoje urlopy wypoczynkowe. Czas wolny od nauki i pracy to dobra okazja, aby nie tylko odpocząć w sposób fizyczny, ale pomyśleć też o swoim życiu duchowym. Na wakacyjnych szlakach zwróćmy naszą uwagę na piękno przyrody, która świadczy o wielkości jej Stwórcy. Tę myśl zawierają czytania dzisiejszej liturgii słowa, które ukazują nam Boga jako Pana wszelkiego stworzenia. Jemu poddane są wszelkie żywioły (por. Hi 38,1.8-11).
/Trzecia niedziela czerwca przeżywana jest w naszej diecezji jako Diecezjalne Święto Rodziny. Jest to związane z pobytem Jana Pawła II w Starym Sączu. Wtedy to Ojciec Święty wezwał wszystkie rodziny do pogłębiania więzi rodzinnych i podążania drogą świętości. W dziesiątą rocznicę wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu gromadzą się przedstawiciele rodzin z całej diecezji tarnowskiej, aby modlić się o wyniesienie do chwały ołtarzy naszego wielkiego Rodaka, a także w intencji wszystkich rodzin naszej diecezji, by wypraszać dla nich łaskę wierności wezwaniu do świętości i kroczenia za Chrystusem.
Do modlitw rodzin, zgromadzonych na starosądeckich Błoniach, dołączmy również naszą modlitwę. Uwielbiajmy Boga za Jego obecność wśród nas, w naszych rodzinach. Z głęboką wiarą zawierzajmy Bożej opatrzności dzieci i młodzież w ich wakacyjnym odpoczynku, a także naszą codzienność, związaną z wypełnianiem naszych obowiązków./
Przeprośmy Pana Boga za wszelkie grzechy i zaniedbania, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze.

Modlitwa wiernych

Do Boga, najlepszego Ojca, który obdarza nas darami swej łaski, zanieśmy nasze ufne prośby:

 1. Za pasterzy Kościoła, aby mocą Chrystusa prowadzili powierzony sobie Lud Boży przez wszelkie przeciwności.
 2. Za dzieci i młodzież, którzy rozpoczynają wakacje, aby był to dla nich czas odkrywania wielkości Ciebie – Stwórcy wszelkiego piękna.
 3. Za rodziny, aby były środowiskiem wzrostu wiary i świętości.
 4. Za rodziny zastępcze, rodziny adopcyjne oraz rodziny oczekujące potomstwa, aby otwarcie na dar życia przynosiło błogosławione owoce w ich sercach.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, aby w Tobie, miłosierny Ojcze, odnaleźli szczęśliwe życie wieczne.
 6. Za nas samych, aby obecność Twojego Syna, Chrystusa, uciszała wszelkie burze w naszym życiu.

Wszechmogący i miłosierny Boże, który masz moc uciszenia burzy w sercu człowieka, wejrzyj na nas, zmagających się z przeciwnościami duszy i ciała, oraz umocnij nas swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Na ciągłe odkrywanie umacniającej obecności Pana wśród nas, na podejmowanie wysiłków zasiewania ziarna wiary i świętości w naszych rodzinach oraz na owocowanie tych ziaren w naszych sercach przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, obdarz Kościół Twój”
Na przygotowanie darów – „Panie, w ofierze”
Na komunię – „Jezu, miłości Twej”
Na uwielbienie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

I czyt. Mdr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30;
II czyt. 2 Kor 8,7.9.13-15; Ew. Mk 5,21-24.35b-43

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W dzisiejszą niedzielę liturgia słowa skłania nas do refleksji nad rzeczywistością wiary. Historia Kościoła wielokrotnie ukazuje, iż heroiczność wyznawców Chrystusa pobudzała i nadal pobudza wszelkie działania apostolskie.
Obecnie, w warunkach polskich, nie jesteśmy zmuszeni, aby zaświadczać o wierze, oddając za nią życie. Cieszymy się wolnością i na ogół możemy bez przeszkód dać świadectwo naszej wierze. Dzisiejsze czasy niosą jednak inne trudności, które mogą paraliżować naszą odwagę w składaniu świadectwa wierze. Trzeba zatem, abyśmy nieustannie modlili się, by nasza wiara wyznawana ustami znajdowała swoje coraz pełniejsze potwierdzenie w codziennym życiu.
W Ewangelii usłyszymy o wskrzeszeniu córki Jaira. Chrystus zwyciężył śmierć i wyzwolił nas z więzów grzechu. Nieustannie zaprasza nas do siebie, abyśmy umacniając wiarę, dzięki Niemu osiągali pełnię życia. Wdzięczni za wielki dar Chrystusowej łaski powtarzajmy za Psalmistą: „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś” (Ps 30,2). Niech nasze dzisiejsze spotkanie z Chrystusem w czasie Eucharystii będzie również okazją do odnowienia w sobie godności dziecka Bożego.

Modlitwa wiernych

Do Boga, którego my wszyscy jesteśmy dziećmi, zanieśmy pełne dziecięcej ufności nasze pokorne prośby:

 1. Za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił potrzebę nawracania i pokuty.
 2. Za tych, którzy zaniedbują korzystanie z sakramentów świętych, aby odkryli w sobie pragnienie spotkania z Twoim Synem, Jezusem.
 3. Za spowiedników, aby wykazywali się cierpliwością i ojcowską troską o każdego penitenta.
 4. Za katechetów, aby jak najgorliwiej wypełniali swoją odpowiedzialną misję prowadzenia powierzonych sobie ludzi do pełni prawdy.
 5. Za zmarłych, którzy odeszli z tego świata bez pojednania się z Tobą, aby nasze modlitwy wyjednały im Twoje miłosierdzie i otwarły przed nami bramy królestwa niebieskiego.
 6. Za nas samych, abyśmy pełni wiary zawsze żyli w zjednoczeniu z Twoim Synem, Jezusem Chrystusem, i chętnie korzystali z sakramentów świętych.

Panie nasz i Boże, który przez swojego Syna, Jezusa Chrystusa, nie tylko uczyłeś dobrego życia, ale dałeś przykład właściwego postępowania, wysłuchaj prośby, które z ufnością zanieśliśmy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Posileni słowem Bożym i pokarmem eucharystycznym, idźmy do swoich rodzin, środowisk, aby dawać świadectwo życia wiarą. Niech każde spotkanie z Jezusem w sakramentach umocni naszą wiarę i pomoże w pielęgnowaniu w nas obrazu dziecka Bożego.
Trójjedyny Bóg, źródło wszelkiego życia, które dzięki Niemu jest także naszym udziałem, niech nam błogosławi w codziennym umacnianiu wiary w Niego i więzi z Nim.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”
Na przygotowanie darów – „O Panie, Tyś moim Pasterzem”
Na komunię – „Jezu, miłości Twej”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

I czyt. Ez 2,2-5; Ps 123; II czyt. 2 Kor 12,7-10; Ew. Mk 6,1-6

 Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszej Ewangelii Święty Marek poucza nas, że brak wiary zamyka drogę Bożej łasce, poprzez którą Bóg pragnie dokonać w naszym życiu wielkich rzeczy. Usłyszymy bowiem, że Jezus nie mógł zdziałać żadnego wielkiego znaku w swym rodzinnym mieście z powodu niedowiarstwa jego mieszkańców.
Aby nasz udział w tej Mszy Świętej był jak najbardziej owocny, wkroczmy w jej nadprzyrodzoną rzeczywistość w duchu wiary, że przez nią dokonują się w naszym życiu prawdziwie wielkie rzeczy. Otwórzmy się na słowa Jezusa, który pragnie umocnić w nas życie Boże.
/Dziś w naszej diecezji przeżywamy Niedzielę Modlitw o Świętość Życia Kapłańskiego. Módlmy się zatem za wszystkich księży naszej diecezji, aby kapłańską posługę wypełniali w duchu odpowiedzialności na Bożą chwałę i pożytek ludu wiernego. Nasze modlitwy w tej intencji zanosić będziemy w szczególny sposób w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu./

Modlitwa wiernych

Ufając słowu Jezusa, który zachęca nas do modlitwy pełnej wiary, módlmy się do Boga, Ojca wszechmogącego, o łaski potrzebne do realizacji naszego życiowego powołania; módlmy się także w intencji biskupów, kapłanów, diakonów i kandydatów do służby Bożej w sakramentalnym kapłaństwie:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby wspierany modlitwą całego Kościoła z odwagą ukazywał piękno powołania apostolskiego.
 2. Za naszą diecezję, aby dzięki rodzinom, które w codziennym życiu opierają się na mocnym fundamencie Twoich, Boże, przykazań, nigdy nie brakło w niej nowych powołań kapłańskich.
 3. Za pasterzy Kościoła, aby wierząc w moc własnego kapłaństwa, codziennie zabiegali o świętość życia i pełnionej przez siebie służby.
 4. Za wszystkich powołanych do służby Tobie, aby zarówno dzięki modlitwie osobistej, jak i wspólnotowej stali się kapłanami na wzór Serca Twojego jedynego Syna, Jezusa Chrystusa.
 5. Za rodziny naszej parafii, aby dzięki życiu zgodnemu z Ewangelią tworzyły atmosferę, w której powołanie do wyłącznej służby Tobie, Panie, mogło być w nich usłyszane i przyjęte.
 6. Za nas samych, abyśmy naszą modlitwą i czynną pomocą wspierali kapłanów w wypełnianiu ich powołania.

Wysłuchaj Boże, nasz Ojcze, wszystkie nasze prośby i bądź zawsze blisko nas ze swoją miłością i łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego.

II wersja 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dla wielu z nas tu obecnych trwa czas wakacji, czas wypoczynku. Jezus Chrystus jednak nie przestaje kierować do nas swojego słowa, poprzez które pragnie nas pouczać. Czyni tak nie tylko wtedy, gdy gromadzimy się w kościele, ale także wtedy, gdy sami sięgamy po lekturę Pisma Świętego, aby wsłuchiwać się w Jego słowo.
Trzeba zatem, abyśmy jako uczniowie Chrystusa z wielkim zaangażowaniem wsłuchiwali się w głos naszego Mistrza i Nauczyciela. Niech wyrazem tego będzie nasze dzisiejsze zasłuchanie się w teksty Pisma Świętego w czasie liturgii słowa oraz podjęte postanowienia, dotyczące częstego sięgania po Biblię i czytania jej.
Abyśmy jak najgodniej mogli przystąpić do obficie zastawionego stołu słowa Bożego i stołu eucharystycznego oraz potrafili należycie korzystać z Bożych darów i właściwie je przyjęli, przeprośmy naszego Ojca, który jest w niebie, za wszystkie nasze grzechy.

Modlitwa wiernych

Wyznaliśmy wiarę w Boga, który jest źródłem wszelkiego dobra. Pełni dziecięcej ufności zanieśmy teraz nasze modlitwy do niebieskiego Ojca, którego dobroć jest niewypowiedziana:

 1. Módlmy się za Kościół święty. Niech będzie znakiem sprzeciwu wobec zła we współczesnym świecie.
 2. Módlmy się za ludzi nieznających Ewangelii. Niech spotkają na swojej drodze autentycznych świadków Dobrej Nowiny.
 3. Módlmy się za wszystkich udających się na urlop. Niech odnowią swoje siły fizyczne i duchowe, a w pięknie stworzenia dostrzegą piękno Stwórcy.
 4. Módlmy się za rodziny. Niech w codziennym życiu będą miejscem głoszenia Ewangelii.
 5. Módlmy się za zmarłych, których Bóg powołał do wieczności. Niech nasza modlitwa pomoże im osiągnąć wieczną nagrodę w niebie.
 6. Módlmy się za nas samych. Niech nasze serca będą nieustannie otwarte na orędzie Dobrej Nowiny.

Boże, Ojcze, okaż nam swoje miłosierdzie, wysłuchaj modlitwy, które do Ciebie zanosimy i umocnij naszą nadzieję. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
W czasie każdej Mszy Świętej przychodzi do nas Chrystus w swoim słowie i Chlebie eucharystycznym. Trzeba, abyśmy jako Jego uczniowie byli nieustannie otwarci na Niego. Niech w codziennym życiu wyrazem tej otwartości będzie nasze zasłuchanie się w słowo Jezusa, przez którego Bóg Ojciec najdoskonalej przemówił do człowieka (por. Hbr 1,1-2). Przez codzienną lekturę Pisma Świętego rozważajmy słowo Boga i żyjmy nim na co dzień. Na realizowanie tego zadania niech nam Bóg błogosławi.

Proponowane pieśni:
- na Mszę Świętą
Na wejście – „Boże, jesteś moim Bogiem”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Witam Cię, witam”
Na uwielbienie – „Pan zstąpił z nieba”
Na zakończenie – „Być bliżej Ciebie chcę”

- na Adorację Najświętszego Sakramentu
„Kłaniam się Tobie”
„Jezusowi cześć i chwała”
„Dzięki, o Panie, składamy dzięki”
„Panie, przebacz nam”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

I czyt. 1 Krl 19,4-8; Ps 34; II czyt. Ef 4,30-5,2; Ew. J 6,41-51

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Kto we Mnie wierzy ma życie wieczne. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba” (J 6,47.50). To słowa Jezusa Chrystusa, które usłyszymy w Ewangelii. W dniu dzisiejszym, wspominając ich treść, Kościół pragnie odnowić naszą wiarę w naszego Zbawiciela, który pozostał z nami w Eucharystii. Pośród nas jest On sam, jako chleb życia i słowo zbawienia.
Prośmy w czasie dzisiejszej Eucharystii, by nasza wiara była mocnym fundamentem życia chrześcijańskiego.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który posłał swojego Syna na świat, aby każdy, „kto we Niego wierzy, miał życie wieczne”, skierujmy nasze pokorne prośby, ufając, że zostaną wysłuchane:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby jednocząc ludzi we wspólnotę wierzących, ukazywał światu komunię miłości pomiędzy Tobą – pełnym miłości Ojcem – a ludźmi.
 2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby słowem i życiem wskazywali drogę do zbawienia.
 3. Módlmy się za Europę, aby wszyscy mieszkańcy naszego kontynentu zrozumieli, że orędzie o Jezusie Chrystusie, Twoim Jednorodzonym Synu, musi wypełnić również współczesną kulturę.
 4. Módlmy się za dzieci i młodzież wypoczywającą na wakacjach, aby nie zaniedbywali praktyk religijnych, które przyczyniają się do wzrostu wiary.
 5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli całą wieczność cieszyć się przebywaniem we wspólnocie z Tobą – miłosiernym Ojcem.
 6. Módlmy się za nas samych o dar żywej wiary, abyśmy otwarci na działanie Ducha Świętego dawali świadectwo o twoim Synu, Jezusie Chrystusie, w naszych rodzinach, szkołach, zakładach pracy.

Panie Boże, Ty jesteś źródłem naszej wiary, umocnij nas swoją łaską, abyśmy mocni w wierze, nadziei i miłości byli świadkami Twojego Syna, Jezusa Chrystusa w świecie. Który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Dzięki wierze już tu, na ziemi mamy udział w życiu Bożym, którego pełnię osiągniemy w królestwie niebieskim. Niech nasza codzienna postawa przyczynia się do pomnażania wiary w sercach naszych sióstr i braci, aby i oni stali się gorliwymi wyznawcami i uczniami Chrystusa. Na realizację tego zadania niech błogosławi nam sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus, Chrystus to nadzieja”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

­