I czyt. Rdz 9,8-15; Ps 25; II czyt. 1 P 3,18-22; Ew. Mk 1,12-15

Wprowadzenie do Mszy Świętej
W Środę Popielcową Kościół rozpoczął czterdziestodniowy post. W tym dniu zostaliśmy wszyscy wezwani do wzmożonej pracy nad sobą. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) – te słowa rozbrzmiewają przez całe dzieje Kościoła, stanowiąc zachętę do ciągłego pogłębiania życia chrześcijańskiego.
Każda Eucharystia jest ponowieniem zachęty Chrystusa do nawrócenia. Niech Jego przykład przeciwstawienia się pokusom umocni nas na ścieżkach rozpoczynającego się Wielkiego Postu i na drodze ku wieczności.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który posłał na świat swego Syna – Jezusa Chrystusa, aby swym przykładem umocnił naszą słabą wolę w dążeniu ku dobru, przedstawmy nasze błagania:

 1. Módlmy się za wspólnotę Kościoła, aby jej członkowie w sakramentach świętych dostrzegali źródło siły do walki ze złem.
 2. Módlmy się za siostry zakonne i kapłanów pracujących w środowiskach polonijnych, aby żarliwą modlitwą i trudem swej posługi wspierali życie religijne emigrantów.
 3. Módlmy się za ludzi, którzy owładnięci żądzą pieniądza i przyjemności utracili poczucie obecności Boga, aby odkryli na nowo piękno świata nadprzyrodzonych wartości.
 4. Módlmy się za uczestniczących w rekolekcjach wielkopostnych, aby z chwil spędzonych na refleksji czerpali natchnienie do przemiany życia.
 5. Módlmy się za nękanych różnymi pokusami, aby zawierzając miłosierdziu Bożemu, podejmowali wysiłki nieustannej pracy nad sobą.
 6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby czas wielkopostnej refleksji i rewizji życia wydał w nas owoce naszego nawrócenia.

Panie, nasz Boże, rozpal w nas pragnienie przemiany życia. Niech czas Wielkiego Postu stanie się okazją do pogłębienia naszej wiary, abyśmy zakorzenieni w Ewangelii, uczynili z niej regułę naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą
Na wejście – „Bliskie jest królestwo Boże”
Na przygotowanie darów – „Z tej biednej ziemi”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Wstanę i pójdę”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu
„Bądźże pozdrowiona”
„Dzięki, o Panie”
„Boże, w dobroci”
„Kto się w opiekę”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Te słowa Chrystusa, które po raz kolejny rozbrzmiewają w naszych uszach, mają moc zmienić nasze życie. Zgromadzeni na Mszy Świętej otwórzmy się więc na moc Bożego słowa i uświęcające działanie Eucharystii, aby Wielki Post, który rozpoczęliśmy, stał się dla nas czasem przemiany serc i czynów.

Modlitwa wiernych

Bogu Ojcu, który w swoim Synu wyzwala nas z więzów grzechu i śmierci, przedstawmy nasze prośby:

 1. Za Kościół święty, by odważnie głosił światu potrzebę nawrócenia.
 2. Za rekolekcjonistów i spowiedników, aby w czasie Wielkiego Postu ofiarnie służyli ludziom pragnącym spotkania z Bogiem.
 3. Za rządzących państwami, aby w duchu odpowiedzialności za powierzone im narody zabiegali o pokój na świecie.
 4. Za doświadczających różnorakich trudności, aby powierzyli się Bogu i otwarli na pomoc życzliwych im ludzi.
 5. Za zmarłych, aby za wierność Bogu otrzymali nieprzemijającą nagrodę.
 6. Za nas samych, abyśmy przez modlitwę, post i jałmużnę czynili nasze życie przestrzenią Bożego działania.

Wszechmogący Boże, Twój Syn na pustyni pokonał zasadzki szatana. Wysłuchaj naszych próśb i daj nam odnieść pełne zwycięstwo nad naszą słabością, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” (Mk 1,15). Niech każdy z nas odczyta to wezwanie Chrystusa jako skierowane szczególnie do siebie i podejmie konkretne działanie. Na owocne przeżywanie Wielkiego Postu, jako czasu odpowiedzi danej Bogu, przyjmijmy błogosławieństwo.

I czyt. Dz 4,32-35; Ps 118; II czyt. 1 J 5,1-6; Ew. J 20,19-31

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Eucharystia jest źródłem, z którego czerpiemy siłę do wytrwałego kroczenia drogą wiary, a jednocześnie konkretnym sposobem doświadczenia tego, czego pragnie nasze chrześcijańskie serce. W czasie każdej Mszy Świętej możemy bowiem niejako zanurzyć się w Bożym miłosierdziu, doświadczając pierwszego daru zmartwychwstałego Jezusa – pokoju.
Zanim wysłuchamy słowa Bożego i przystąpimy do stołu Pańskiego, uznajmy nasze słabości i grzechy, aby nic nie stało na przeszkodzie w dobrym przeżyciu wielkich tajemnic naszej wiary i abyśmy z otwartym sercem byli zdolni przyjąć owoce tej Eucharystii.

Modlitwa wiernych

Do Boga, bogatego w miłosierdzie, z wiarą zanośmy nasze wspólne błagania:

 1. Za Kościół święty, zbudowany na fundamencie wiary i świadectwa Apostołów, aby był wspólnotą wierzących, którą ożywia jeden duch i jedno serce.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby poprzez wierne i gorliwe sprawowanie sakramentów świętych otwierali wierzącym skarbnicę darów, które Bóg przygotował im w swoim miłosierdziu.
 3. Za osoby żyjące w krajach naznaczonych różnego rodzaju wojnami, prześladowaniami, niesprawiedliwością, aby zaufanie Bożemu miłosierdziu połączone z czynami miłosierdzia przyniosło im upragniony pokój.
 4. Za wszystkich tych, którzy podejmują dzieła miłosierdzia, w tym także za wolontariuszy zaangażowanych w dzieła prowadzone przez Caritas, aby podejmowana posługa była dla nich umocnieniem wiary i doświadczeniem miłości.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, aby korzystając z owoców miłosierdzia, zostali obdarzeni darem pokoju wiecznego.
 6. Za nas uczestniczących w tej Eucharystii, aby tajemnice paschalne przemieniały nasze serca i umysły na wzór i podobieństwo Jezusa Zmartwychwstałego.

Dziękujemy Ci, Boże, za to, że w swoim miłosierdziu wysłuchujesz nasze modlitwy, zarówno te wypowiedziane, jak i te, które pozostają w naszych sercach. Niech Twoja miłość uzdalnia nas do świadczenia o Twoim wielkim miłosierdziu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Podczas dzisiejszej Mszy Świętej wiele razy słyszeliśmy słowa Jezusowego pozdrowienia: „Pokój wam!” (J 20,19). Niech ten dar pokoju, który ma swoje źródło w tajemnicach męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, towarzyszy nam w każdym miejscu, w czasie każdej sytuacji, podczas każdego spotkania.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Wstał Pan Chrystus”
Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Na komunię – „Jezu, miłości Twej”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
„Jezu, ufam Tobie”
Na zakończenie – „W każdym strapieniu”

I czyt. Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116B; II czyt. Rz 8,31b-34; Ew. Mk 9,2-10

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Każdego roku szóstego sierpnia obchodzimy święto Przemienienia Pańskiego. Także w drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół odczytuje Ewangelię o tym niezwykłym wydarzeniu, które miało miejsce na górze Tabor. W ten sposób w naszym wielkopostnym przygotowaniu do świąt wielkanocnych otrzymujemy potwierdzenie, że Jezus, ukazujący się jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, oczekuje od nas dogłębnej duchowej przemiany. Jesteśmy powołani, zgodnie z hasłem obecnego roku duszpasterskiego, aby „otoczyć troską życie”, a tego nie można uczynić bez autentycznej duchowej przemiany.
Wsłuchując się w słowa Boga Ojca, który na górze Tabor pouczył wszystkich uczniów Chrystusa: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9,7), chciejmy otworzyć się na Boże wezwanie, aby móc dobrze przygotować się na radosne spotkanie z Chrystusem zmartwychwstałym.
Uznajmy teraz, że jesteśmy grzeszni, abyśmy byli godni przyjąć do naszych serc słowo Boże oraz Chleb eucharystyczny, wyznając tym samym, że pomimo naszej słabości i grzeszności, chcemy – wpatrując się w tajemnicę przemieniania Jezusa na górze Tabor – wejść na drogę zmierzającą do przemiany naszego codziennego życia.

Modlitwa wiernych

Czas Wielkiego Postu jest duchowym przygotowaniem do obchodów świąt wielkanocnych. W świetle dzisiejszej Ewangelii w blasku chwały Jezusa, jaki ujrzeli Apostołowie na górze Tabor, zanieśmy wspólne błagania do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym:

 1. Za cały Kościół święty, a szczególnie Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów i kapłanów, aby chwała Jezusa przemienionego była umocnieniem w głoszeniu światu prawdy o Jego zbawczym sensie cierpienia.
 2. Za tych, którzy pod wpływem trudności życiowych i cierpienia przeżywają kryzys wiary w Boga, aby dotarło do nich światło nadziei płynące od pełnego miłosierdzia Jezusa przemienionego.
 3. Za tych, którzy otaczają swoją troską i opieką osoby potrzebujące pomocy, aby nie zabrakło im motywacji płynącej z wiary w zwycięstwo Jezusa nad wszelkim złem i cierpieniem.
 4. Za mieszkańców krajów misyjnych, aby poprzez posługę misjonarzy Dobra Nowina o zbawieniu mogła jak najrychlej przemienić ich rozumienie ostatecznego sensu doczesnego życia, a także sensu obecnego w tym życiu cierpienia.
 5. Za bliskich z naszych rodzin oraz z naszej wspólnoty parafialnej, którzy odeszli już do wieczności, aby mogli radować się nieprzemijającą chwałą Jezusa uwielbionego.
 6. Za nas wszystkich, zmierzających po drodze wielkopostnego nawrócenia ku świętom wielkanocnym, aby z każdym dniem dokonywała się w nas głęboka duchowa przemiana.

Ojcze wszechmogący, Ty wskazałeś na Jezusa mówiąc: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”. Przyjmij pokorne prośby, jakie zanosimy do Ciebie, i łaskawie wysłuchaj nas. Prosimy Cię o to przez Twojego umiłowanego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Gdy Apostołowie znaleźli się przy Jezusie przemienionym na górze Tabor, z radością zawołali: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”. Każdy nasz udział w Eucharystii jest darem radosnego spotkania z Jezusem. Z kolei każde spotkanie z Jezusem napełnia nas pokojem i umacnia nas na tyle, że wracając z modlitwy – jak kiedyś Apostołowie – do codziennego życia, możemy być wiarygodnymi świadkami Jezusowego zwycięstwa nad wszelkim złem i cierpieniem. Na drogę takiego świadectwa, zwłaszcza w tym świętym czasie Wielkiego Postu, niech nas wszystkich umocni Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Panie, umocnij wiarę naszą”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Upadnij na kolana”
Na zakończenie – „Bądź mi litościw”

I czyt. Dz 3,13-15.17-19; Ps 4; II czyt. 1 J 2,1-5a;
Ew. Łk 24,35-48

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zgromadzeni w naszym parafialnym wieczerniku, pragniemy, jak uczniowie z dzisiejszej Ewangelii, spotkać się z naszym Panem, który w Eucharystii uobecnia swoją śmierć i zmartwychwstanie. On pozwala nam także karmić się chlebem żywym, którym jest Jego Ciało.
Niech udział w tym misterium zbawienia umocni nas w wierze i uzdolni do dawania jej świadectwa wszędzie tam, gdzie z Bożej woli wypadnie nam być, i wobec wszystkich, których spotkamy na drogach naszej codzienności.
Za nasze grzechy, które zamazują przejrzystość naszego życia z wiary, przeprośmy Boga na początku tej Mszy Świętej, abyśmy mogli godnie w niej uczestniczyć.

Modlitwa wiernych

Wyznaniem wiary potwierdziliśmy naszą przynależność do Chrystusa i Kościoła. We wspólnej modlitwie przedstawmy teraz Bogu potrzeby Kościoła, świata i nasze osobiste:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów i diakonów, aby przez gorliwą posługę słowa przyczyniali się do wzrostu wiary Kościoła.
 2. Za wszystkich chrześcijan, którzy przez chrzest zostali włączeni do Kościoła, aby przez świadectwo życia zgodnego z Ewangelią przyczyniali się do umacniania tej wspólnoty.
 3. Za wszystkich chorych, cierpiących i doświadczających różnych utrapień, aby odkrywali zbawczą wartość cierpienia w zjednoczeniu z Chrystusem.
 4. Za ludzi młodych, aby pociągnięci świadectwem życia wierzących, chętnie podejmowali pracę nad sobą, odrzucając ułudę zbudowania szczęścia bez Boga i zasad Ewangelii.
 5. Za uwikłanych w grzechy i nałogi, aby spotkali na swej drodze prawdziwych świadków Chrystusa, którzy im pomogą otworzyć serce na działanie Bożej łaski.
 6. Za nas samych, abyśmy słowem, przykładem życia i zaangażowaniem w życie Kościoła dawali czytelne świadectwo wyznawanej przez nas wierze.

Boże Ojcze, który posłałeś na świat swojego Syna, abyśmy mieli życie, umocnij naszą wiarę i wspomagaj naszą słabość, byśmy byli wiernymi świadkami Twojego zmartwychwstałego Syna. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Umocnieni słowem Bożym i Eucharystią przyjmijmy błogosławieństwo, abyśmy słowem, przykładem życia oraz osobistym zaangażowaniem dawali świadectwo Zmartwychwstałemu Panu.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus zmartwychwstan jest”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Nie zna śmierci Pan żywota”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

I czyt. Wj 20,1-17; Ps 19; II czyt. 1 Kor 1,22-25;
Ew. J 2,13-25

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Na górze Synaj Mojżesz otrzymał od Boga dwie tablice kamienne, na których wypisanych zostało dziesięć przykazań, czyli Dekalog. Jest to fundament ludzkiego życia. Znajomość Bożego prawa i przede wszystkim przestrzeganie go w codziennym życiu zbliża człowieka do Boga.
O tej istotnej prawdzie naszego życia przypomina nam dzisiejsza, trzecia już, niedziela Wielkiego Postu. Prawo Pańskie, które – jak mówi Psalmista – jest doskonałe i pokrzepia duszę (por. Ps 19,8), domaga się poszanowania i przestrzegania. Módlmy się w czasie tej Mszy Świętej o to, byśmy z gorliwością realizowali zasady płynące z Dekalogu, a przez to kroczyli wytrwale drogą zbawienia.
Za wszelkie zaś zaniedbania w przestrzeganiu Bożego prawa przeprośmy dobrego Boga, by godnie uczestniczyć w tej Eucharystii.

Modlitwa wiernych

Do miłosiernego Boga, który dał nam Dekalog stojący na straży naszego życia, zanieśmy teraz wspólne błagania i prośby:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego wezwania do troski o życie były słyszane i realizowane przez wszystkich ludzi dobrej woli.
 2. Za ustawodawców i rządzących państwami, aby w swych decyzjach kierowali się Dekalogiem i moralnością chrześcijańską.
 3. Za ludzi skłóconych i zwaśnionych, aby w Dekalogu odkryli źródło miłości i pokoju.
 4. Za tych, których życie jest zagrożone, aby znaleźli potrzebną pomoc wśród ludzi dobrego serca.
 5. Za katechetów, aby jak najgorliwiej wypełniali swoją odpowiedzialną misję.
 6. Za nas samych, abyśmy zawsze gorliwie kierowali się zasadami płynącymi z Bożych przykazań.

Panie nasz i Boże, który przez swojego Jednorodzonego Syna dałeś nam przykład właściwego postępowania, wysłuchaj prośby, które z ufnością zanieśliśmy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Posileni słowem Bożym i Eucharystią, idźmy do swoich rodzin, środowisk, aby budować cywilizację życia, opartą na Bożych przykazaniach. Niech Dekalog będzie rzeczywiście dla nas programem działania w służbie życiu, które jest cennym darem Boga. Na nadchodzący tydzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pokładam w Panu ufność”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Witam Cię, witam”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Boże, lud Twój”

Światowy Dzień Modlitw o Powołania
I czyt. Dz 4,8-12; Ps 118; II czyt. 1 J 3,1-2; Ew. J 10,11-18

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadząc się w dniu dzisiejszym, aby uczestniczyć w Eucharystii, przeżywamy pełniej naszą wielkanocną radość. Oto zmartwychwstały Jezus, nasz Zbawiciel, staje przed nami, aby oświadczyć, że On jest Dobrym Pasterzem, który ży­cie oddał za owce. Dobry Pasterz zaprasza nas do wspólnego stołu i pragnie posilać słowem życia zawartym w Piśmie Świętym oraz Chlebem eucharystycznym, który winien być naszym pokarmem w drodze do wieczności.
W dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza módlmy się w sposób szczególny o powołania do służby w Kościele, a przede wszystkim o nowych pasterzy, którzy będą na miarę Jezusa gotowi oddać życie, a przez to jeszcze doskonalej Go naśladować.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, który na końcu czasów będzie sądził ludzi z uczynków miłości, zanieśmy do Boga Ojca ufne błagania:

 1. Boże, obdarz Twój Kościół licznymi powołaniami do kapłaństwa, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę i służą innym z miłością.
 2. Boże, spraw, aby wszyscy ludzie, których powołałeś do życia, cenili sobie ten dar i otoczyli miłością każde budzące się nowe życie.
 3. Boże, polecamy Ci siostry zakonne i braci, aby przez swoje czyny i świadectwo życia potwierdzili, że kroczą za Jezusem, Dobrym Pasterzem.
 4. Boże, spraw, aby młodzież wiodła nienaganne życie i całym sercem odpowiadała na głos Twojego powołania.
 5. Boże, przyjmij do wiecznej wspólnoty z Tobą naszych bliskich zmarłych, którzy z nadzieją oczekują Twego miłosierdzia.
 6. Boże, dopomóż nam, uczestniczącym w tej Eucharystii,
  z wielkim szacunkiem przyjmować Twoje słowo i widzieć w nim drogowskaz dla naszego działania.

Przyjmij, Boże, nasze modlitwy i doprowadź nas wszystkich do świętości przez Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, który z Tobą żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków.

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zmartwychwstały Jezus, nasz Zbawiciel, jest Dobrym Pasterzem, który zna swoje owce i oddaje za nie własne życie. On zaprasza nas, abyśmy posilali się Jego słowem i Chlebem eucharystycznym – naszym pokarmem na drodze do wieczności. To zaproszenie kieruje do nas przez kapłanów, których powołuje, aby zastępowali Go w Jego pasterskiej posłudze.
Przeżywając dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania obejmijmy modlitwą wszystkich wezwanych do kapłaństwa. Prośmy także o świętość życia dla kapłanów, a dla nas wszystkich o wierność naszemu życiowemu powołaniu.

Modlitwa wiernych

Bóg Ojciec przez Jezusa, Dobrego Pasterza, zaprasza nas abyśmy kierowali do niego nasze prośby. Dlatego błagajmy wszechmogącego Boga:

 1. Za Kościół święty, aby ludzi, którzy nie znają jeszcze Boga, prowadził do światła wiary.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego apostolska działalność niosła światu nawrócenie i pokój.
 3. O liczne i święte powołania do służby kapłańskiej, aby nigdy nie zabrakło głosicieli i świadków Ewangelii.
 4. W intencji rodzin, aby przez modlitwę i wierność Bożym przykazaniom stały się źródłem powołań do pracy w Chrystusowej owczarni.
 5. Za ludzi cierpiących i chorych, aby niosąc swój krzyż z Chrystusem, wspomagali dzieło ewangelizacji.
 6. Za nas tu zebranych, aby Zbawiciel otworzył nasze serca na potrzeby Kościoła i uczynił nas współpracownikami naszych duszpasterzy.

Wysłuchaj, Boże, nasze modlitwy, aby wszyscy ludzie mogli Cię poznać, pokochać i przyjąć Twoje zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
„Obowiązek budzenia powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna go spełniać przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie. Najwięcej przysługi oddają w tym rodziny, które jeśli ożywione są duchem wiary, miłości i pobożności, stają się jakby pierwszym seminarium (…). Wszyscy kapłani niech okazują jak największą gorliwość apostolską w budzeniu powołań” (DFK II, 2). Takie zadania stawia przed nami Kościół w Dekrecie o formacji kapłańskiej. Abyśmy mogli dobrze je wypełniać, niech umocni nas Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą
Na wejście – „Otrzyjcie już łzy płaczący”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o Najświętszy Panie”
Na komunię – „Panie, dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „O Panie, Tyś moim pasterzem”
Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

– na Adorację Najświętszego Sakramentu
„Jezusa ukrytego”
„Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
„Wiele jest serc”
„Idźcie na cały świat”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

I czyt. 2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137; II czyt. Ef 2,4-10;
Ew. J 3,14-21

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się na Eucharystii w czwartą Niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną w liturgii niedzielą „laetare”, co znaczy – „ciesz się, raduj”. Kościół wzywa nas do radości, gdyż człowiek przez wiarę, nawrócenie i miłość odnajduje drogę do Boga, „który tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16).
Dziękujmy więc dziś Bogu za to, że będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, przywrócił nas do życia (por. Ef 2,4).

Modlitwa wiernych

Bóg Ojciec zesłał na świat swojego Syna, który objawił się jako światłość świata, abyśmy nie chodzili w ciemności, lecz mieli światło życia. Wdzięczni za to skierujmy do Niego pokorne błagania:

 1. Za Kościół święty, aby nieustannie odnawiał się i oczyszczał oraz stawał się coraz bardziej światłem dla całej ludzkiej rodziny.
 2. Za grzeszników bez skruchy, aby uwierzyli, że przez szczery żal i pokutę mogą powrócić do życia w Chrystusowej światłości.
 3. Za chorych, cierpiących i strapionych, aby przez wstawiennictwo Maryi, która jest wzorem naszej wiary, wypraszali dla siebie zdrowie, pociechę i pomoc.
 4. Za tych, którzy bardziej umiłowali ciemność grzechu aniżeli światło wiary, aby zbliżyli się do Prawdy, która jest
  w Jezusie Chrystusie.
 5. Za zmarłych polecanych naszym modlitwom i wszystkich zmarłych, aby osiągnęli szczęście, bez końca przebywając w wiekuistej światłości.
 6. Za nas samych, abyśmy przez wiarę i czyny miłości dawali świadectwo życia w bliskości z Chrystusem.

Wszechmogący Boże, ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, abyśmy przez wielkopostne praktyki odzyskali czystość duszy i mogli cieszyć się Twoim pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Jezus w Eucharystii dał nam „światłe oczy serca”, abyśmy nie błądzili w mroku, lecz z „z żywą wiarą i szczerym oddaniem śpieszyli ku nadchodzącym świętom wielkanocnym” (Kolekta IV Niedzieli Wielkiego Postu). Podejmijmy to wezwanie poprzez codzienne pełnienie czynów miłości i miłosierdzia. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus, Chrystus to nadzieja”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Skosztujcie i zobaczcie”
Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”
Na zakończenie – „Jezu Chryste, Panie miły”

I czyt. Iz 50,4-7; Ps 22; II czyt. Flp 2,6-11;
Ew. Mk 14,1-15,47 lub Mk 15,1-39

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Wraz z całym Kościołem przeżywamy dziś Niedzielę Palmową, która rozpoczyna Wielki Tydzień męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jezus przyszedł na świat, aby uwielbić Boga i ratować człowieka. Oddanie chwały Bogu to sens uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. To jest także sens naszej liturgii, podczas której będziemy poświęcać gałązki palmowe.
Chrystus przychodzi do nas przede wszystkim po to, aby nam służyć. Jego wjazd do Jerozolimy na osiołku jest znakiem uniżenia się Syna Bożego. Otwórzmy nasze serca, aby przyjąć do nich naszego Zbawcę, który chce z nami przebywać.

Modlitwa wiernych

Panie, nasz Boże, w swoim Synu doznałeś poniżenia i wziąłeś na siebie nasze słabości. Prosimy Cię, wysłuchaj naszych próśb i przyjdź nam z pomocą:

 1. Za Kościół święty: Niech ukazując sens cierpienia, zawsze stoi po stronie pogardzanych i chorych.
 2. Za dokonujących odpowiedzialnych decyzji w polityce i gospodarce: Niech ich rozstrzygnięcia i decyzje służą sprawiedliwości i dobrobytowi wszystkich ludzi.
 3. Za przeżywających kryzys religijny: Niech obchodzenie pamiątki śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna umocni ich wiarę w Ciebie.
 4. Za wszystkie dzieci: Niech zawsze z radością wychwalają Twoje imię i Twoją dobroć.
 5. Za naszych zmarłych: Niech Twoje królestwo w niebie stanie się dla nich wiecznym mieszkaniem.
 6. Za nas, tu zgromadzonych: Niech najbliższe dni Wielkiego Tygodnia umocnią naszą miłość do Ciebie.

Panie, wiemy, że nas słyszysz, zanim się do Ciebie zwrócimy, i że nas znasz i wiesz, co jest dla nas najlepsze. Tobie niech będzie chwała i cześć. Przez Chrystusa, Twojego Syna, a naszego Pana.

Przed rozesłaniem
W tym tygodniu będziemy obchodzić w liturgii największe tajemnice zbawienia: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Przygotujmy nasze serca na te wydarzenia. A teraz prośmy Boga o Jego błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Chrystus wodzem”
Na przygotowanie darów – „Króla wznoszą się znamiona”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „O Krwi najdroższa”
Na zakończenie – „Ogrodzie Oliwny”

I czyt. Dz 2,1-11; Ps 104; II czyt. 1 Kor 12,3b-7,12-13;
Ew. J 20,19-23

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przeżywamy dziś pamiątkę Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zstąpił na młody Kościół zebrany w jerozolimskim Wieczerniku. Otrzymawszy jego moc, Apostołowie mogli iść na cały świat, głosząc orędzie zbawienia. Tamte wydarzania nie tylko przypomina nam dzisiejsza uroczystość, ale stają się one obecne w naszym parafialnym wieczerniku, w którym gromadzimy się, by sprawować ofiarę Mszy Świętej.
Prośmy teraz z wiarą, by Duch Święty przyszedł do każdego z nas i napełnił nas swoją obecnością, oświecił umysły światłem prawdy oraz rozpalił w nas pragnienie świętości.

Modlitwa wiernych

Duch Święty, którego otrzymaliśmy, wspiera swoją łaską naszą modlitwę. Umocnieni tą prawdą skierujmy do Boga nasze błagania:

 1. Za Kościół, w którym żyje Duch Święty, by Jego mocą nieustannie odnawiał się w wierze i miłości oraz dawał się prowadzić Jego natchnieniom.
 2. Za tych, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania, by chcieli i potrafili współpracować z natchnieniami Ducha Świętego, którego otrzymali.
 3. Za tych, którzy przeżywają trudności w modlitwie i którzy z niej zrezygnowali, by Duch Święty wzbudził w ich sercach pragnienie modlitwy, która jest nieodzownym warunkiem życia duchowego.
 4. Za chrześcijan, którzy zagubili radość i entuzjazm wiary, by otworzyli się na przemożne działanie Ducha Ożywiciela i odzyskali zapał wiary.
 5. Za zmarłych, którzy w swoim życiu starali się iść za natchnieniami Ducha Bożego, by cieszyli się szczęściem zbawionych.
 6. Za nas samych, abyśmy każdego dnia otwarli się na działanie Ducha Świętego i byli wierni Jego natchnieniom.

Boże, który w dniu Pięćdziesiątnicy napełniłeś swój Kościół światłem i mocą Ducha Świętego, ześlij i nam obiecanego Ducha Twojego, abyśmy wspierani Jego mocą, jeszcze gorliwiej Tobie służyli. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
„Weźmijcie Ducha Świętego” – tymi słowami Jezus wyraża pragnienie, abyśmy byli otwarci na wolę Bożą. Działanie Ducha Świętego ożywia i uświęca nas, przez co jesteśmy w stanie realizować nasze chrześcijańskie powołanie. Otwierajmy się więc na Ducha Świętego i kroczmy z entuzjazmem w pielgrzymce naszej wiary. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „O Stworzycielu Duchu, przyjdź”
Na przygotowanie darów – „O Panie, Tyś moim pasterzem”
Na komunię – „Być bliżej Ciebie chcę”
Na uwielbienie – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na zakończenie – „Boże mocny, Boże cudów”

I czyt. Jl 2,12-18; Ps 51; II czyt. 2 Kor 5,20-6,3;
Ew. Mt 6,1-6.16-18

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiaj, w Środę Popielcową, rozpoczynamy okres przygotowania się do uroczystego przeżywania Wielkanocy. Wezwanie bieżącego roku liturgicznego „Otoczmy troską życie” uświadamia nam, że każde życie jest cudownym darem kochającego Boga, o który należy dbać, uwzględniając wszystkie jego wymiary.
Nasze życie często poddawane jest różnego rodzaju stresom, lękom, niepokojom, a pogoń za realizacją doczesnych celów i troska o codzienne sprawy wystawia nas na ryzyko zapominania, że każdy z nas jest zaproszony przez Jezusa do pójścia wspaniałą duchową drogą. Jednym z etapów tej drogi to Wielki Post, w czasie którego możemy otoczyć troską nasze codzienne życie, konfrontując je z wymaganiami Ewangelii. Wchodząc w swoje wnętrze, dajemy sobie szansę na dnowienie życia poprzez podjęcie modlitwy, pokuty i postu.
Przez starożytny ryt nałożenia popiołu Kościół wprowadza nas w okres Wielkiego Postu, który może stać się dla nas czasem prawdziwych rekolekcji. Podejmijmy zatem wysiłek zmierzający do szczerego nawrócenia i odnowy naszego życia.

Modlitwa wiernych

Rozpoczynając święty czas pokuty i nawrócenia, zanieśmy do Boga pełnego miłości i miłosierdzia nasze wspólne prośby i błagania:

 1. Aby Kościół był znakiem przebaczenia i nadziei dla każdego człowieka, który się nawraca.
 2. Aby Ojciec Święty Benedykt XVI, biskupi i kapłani z wielką radością i miłością sprawowali posługę sakramentu pokuty i pojednania wobec wszystkich, którzy szczerze żałują i zrywają z grzechem, który niszczy życie.
 3. Aby w naszych rodzinach panował duch wzajemnego wybaczenia, cierpliwości i zgody, budowany na wspólnej modlitwie i trosce o życie swoich bliskich.
 4. Aby przebywający poza granicami naszego kraju pamiętali, że również oni są zaproszeni na szlak duchowej wędrówki prowadzącej do odnowienia życia.
 5. Aby chorzy, doświadczając tajemnicy cierpienia, byli otoczeni właściwą troską i łączyli się duchowo z cierpieniami Chrystusa, wypraszając łaskę nawrócenia dla wielu zagubionych chrześcijan.
 6. Aby każdy z nas na progu Wielkiego Postu pragnął szczerego nawrócenia przez modlitwę, post i jałmużnę.

Wysłuchaj, Boże, zanoszone do Ciebie modlitwy i przyjmij nasze dziękczynienie za wszystko, co otrzymujemy z Twojej nieskończonej dobroci. Zwróć na nas swoje miłosierne wejrzenie i daj nam łaskę, abyśmy po każdym grzechu wracali do Ciebie i służyli Tobie z wielką miłością. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Wielki Post to czas dany nam od Boga, abyśmy otoczyli troską nasze życie duchowe. Prośmy Boga o gorące pragnienie nawrócenia przez modlitwę, post i jałmużnę. Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas w kroczeniu drogą nawrócenia.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź mi litościw”
Na obrzęd posypania głów – „Posypmy głowy popiołem”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „O milcząca Hostio biała”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Ludu, mój ludu”

­