I czyt. Iz 63,16b-17.19b;64,3-7; Ps 80; II czyt. 1 Kor 1,3-9;
Ew. Mk 13,33-37

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Rozpoczynamy dziś kolejny rok duszpasterski, a zarazem nowy okres liturgiczny zwany Adwentem, podczas którego chce­my przygotować się do świąt Bożego Narodzenia, a także uświa­domić sobie potrzebę gotowości na spotkanie z Jezusem, gdy przyjdzie ponownie, aby sądzić żywych i umarłych.
Dzisiejsza Ewangelia zachęca nas, abyśmy zachowali czuj­ność w naszym codziennym życiu, które jest Bożym darem i zarazem zadaniem. Wsłuchujmy się w to wezwanie przez cały Adwent, aby godnie przeżyć spotkanie z przychodzącym do nas Chrystusem, Panem naszym.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który daje nam nowe życie i nieustannie obdarza nas swoją miłością, skierujmy teraz nasze pokorne błagania:

 1. Za pasterzy Kościoła, aby we wszystkich ochrzczonych wzbudzali pragnienie trwania w bliskości z przychodzącym Emmanuelem.
 2. Za rządzących Polską i wszystkich pracodawców, aby swo­imi decyzjami umożliwiali godne życie i jego rozwój.
 3. Za naszych rodaków przebywających poza granicami kraju, aby okres Adwentu był dla nich znakiem nadziei na przeżywanie świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym.
 4. Za chorych, cierpiących i samotnych, aby obiecany Zbawiciel świata był dla nich źródłem ukojenia.
 5. Za wszystkich zmarłych, aby mogli otrzymać nagrodę za rozwijane w ziemskim życiu talenty.
 6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy umieli właściwie wykorzystywać dar życia i dobrze przygotowali się na spotkanie z Twoim Synem.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty chcesz, abyśmy troszczyli się o nasze życie i rozwijali nasze zdolności zgodnie z Twoją wolą. Wspomagaj nas swoją łaską, abyśmy dochowali Ci wierności, i wysłuchaj nasze prośby, które zanieśliśmy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Życie każdego z nas jest zadaniem polegającym na dojściu do świętości, zrealizowaniu pięknej miłości i współpracy z Bogiem w dziele stworzenia. Ma się to dokonywać poprzez wypełnianie codziennych zadań powierzonych nam przez Stwórcę. Wśród nich są też niezwykle ważne zadania duchowe, które chcemy podejmować w rozpoczętym dziś okresie Adwentu.
Niech w realizacji wszystkich naszych zadań wspomaga nas Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Niebiosa rosę”
Na przygotowanie darów – „Oto Pan przybywa”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Matko Odkupiciela”

 

 

Dzień modlitw za Kościół na Wschodzie
I czyt. Iz 40,1-5.9-11; Ps 85; II czyt. 2 P 3,8-14; Ew. Mk 1,1-8

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Liturgia drugiej niedzieli Adwentu kieruje nasze spojrzenie ku czasom ostatecznym. Zanim one jednak nastąpią, Bóg daje nam czas nawrócenia, czas kształtowania życia tak, by móc z nadzieją oczekiwać nowego nieba i nowej ziemi. Troska o naszą przyszłość zaczyna się już teraz.
Oczekując odnowienia świata w Chrystusie, nie możemy myśleć tylko o sobie, dlatego przeżywając dziś Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie, chcemy go wspierać naszą modlitwą, ofiarą cierpienia i w sposób materialny. Wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu i ofiary składane dzisiaj do puszek niech będą tego konkretnym świadectwem.

Modlitwa wiernych

Bogu, który w swojej dobroci pozwala nam uczestniczyć
w dziele zbawienia świata, powierzmy nasze troski:

 • Za Kościół święty na Wschodzie, aby umacniany łaską Chrystusa i naszą pomocą, stawał się dla ludzi znakiem zbawienia.
 • Za rządzących państwami, aby szanowali prawo każdego człowieka do wyznawania wiary.
 • Za wspierających Kościół na Wschodzie, aby otwartość serca na potrzeby materialne tamtejszych wspólnot łączyli z troską o pogłębienie własnego życia duchowego.
 • Za cierpiących niedostatek, aby niezależnie od swojej sytuacji nigdy nie wyrzekli się Chrystusa.
 • Za zmarłych, aby po trudach życia doczesnego mieli udział w radości nowego nieba i nowej ziemi.
 • Za nas samych, abyśmy otaczali troską życie oraz widzieli w nim dar Boży i szansę wewnętrznego rozwoju.

Boże, Pasterzu Kościoła, Ty troszczysz się o każdego z nas i podtrzymujesz nas przy życiu. Do Ciebie kierujemy nasze błagania, ufając, że je wysłuchasz. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O zbawcza Hostio”

Panie Jezu, wielbimy Ciebie obecnego w Najświętszym Sakramencie Ołtarza. Wysławiamy Cię za wszelkie dary, jakimi nas obdarzasz. Ty jesteś prawdziwym życiem i chcesz, abyśmy mieli życie w Tobie. Składasz obietnicę życia wiecznego, która nie zawiedzie. Dlatego oczekujemy „nowego nieba i nowej ziemi” (2 P 3,13). Wierzymy, że na końcu czasów królestwo Boże osiągnie swoją pełnię. Sprawiedliwi uwielbieni w ciele i duszy będą królować z Tobą na zawsze.
Wierzymy, Panie, że zamieszkamy z Tobą w Twoim królestwie, a Ty zjednoczysz nas ze sobą, oczyszczonych już z grzechu. Udzielisz radości i pokoju (por. KKK 1044-1045). Nie wiemy, kiedy i jak to się stanie, ale dziś, klęcząc przed Tobą, utajonym w Najświętszym Sakramencie, chcemy na nowo obudzić w sobie pragnienie współdziałania z Tobą na drodze naszej osobistej przemiany i dla przeniknięcia świata prawdą Ewangelii.
Nasz Zbawicielu, czas oczekiwania na zjednoczenie z Tobą i odnowienie świata chcemy wypełnić troską o życie. Dlatego wyznajemy, że to właśnie Ty jesteś jego Dawcą i Panem. Chcemy rozwijać nasze życie w jego fizycznym i duchowym wymiarze zgodnie z twoim zamysłem, a także pomagać innym w odkrywaniu daru życia aż po jego wypełnienie na końcu czasów.
Panie Jezu, nikt z nas nie żyje dla siebie. Prosimy, aby owoce tej modlitwy umocniły także naszych braci i siostry z Kościoła na Wschodzie. W swej dobroci wejrzyj na nich, ażeby nie ustali w wierze, lecz rozpaleni Twoją miłością z nadzieją oczekiwali nowego nieba i nowej ziemi.

(Chwila ciszy)

Pieśń – „O mój Jezu, w Hostii skryty”

Panie Jezu, dziękujemy Ci za dar życia i powołanie do świętości. Pragniemy, aby nasza modlitwa stała się wyrazem naszej najgłębszej czci, miłości i wdzięczności względem Ciebie. Przyjmij nasze uwielbienie, Ty, który pozwalasz nam poznać Twoją wolę względem nas i ją wypełniać. Niech będzie dziękczynieniem za cuda Twojej łaski, objawiające się w życiu Kościoła na Wschodzie.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, JEZU!

 • Za dar życia, który nam dałeś i którym napełniasz nasze rodziny…
 • Za wielkodusznych małżonków, którzy otwierają się na nowe życie w swych rodzinach…
 • Za życie wiary, które ożywia nasz naród i przynosi owoce świętości…
 • Za tych, którzy pomimo trudności żyją Ewangelią i w ten sposób umacniają wątpiących oraz słabych…
 • Za odradzający się Kościół na Wschodzie…
 • Za kapłanów, siostry zakonne i ludzi świeckich wyjeżdżających na Wschód, aby świadczyć o miłości Boga…
 • Za to, że możemy mieć udział we wzrastaniu Kościoła na Wschodzie przez modlitwę, ofiarę cierpienia, świadectwo życia i wsparcie materialne…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Czego chcesz od nas, Panie”

Panie Jezu, gdy doświadczamy Twoich łask, a także gdy spotykamy ludzi, którzy Ciebie uczynili drogą swojego życia, uświadamiamy sobie nasze słabości. Ty nam powierzyłeś życie nasze i bliźnich: zarówno fizyczne, jak i duchowe. Wiemy, że nie zawsze je wystarczająco cenimy, pielęgnujemy i ochraniamy. Dlatego za wszelkie grzechy, słabości i zaniedbania w tej dziedzinie – zarówno nasze, jak i innych – z głębi serca pragniemy przeprosić Cię, dobry Jezu.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, JEZU!

 • Za usprawiedliwianie i dopuszczanie się zabójstwa nienarodzonych…
 • Za zaniedbania w wypełnianiu zobowiązań płynących z duchowej adopcji dziecka poczętego
 • Za sięganie po alkohol, papierosy i narkotyki przez dzieci i młodzież…
 • Za narażanie się na utratę zbawienia wielu młodych ludzi żyjących bez ślubu i za zgorszenia z tym związane…
 • Za akceptowanie przez rodziców niemoralnego stylu życia swoich dzieci…
 • Za zaniedbanie modlitwy osobistej i udziału we mszy świętej…
 • Za brak pogłębiania wiary przez czytanie Pisma Świętego, katechizmu, dobrej książki czy też prasy religijnej…
 • Za życie w grzechach ciężkich i odkładanie spowiedzi świętej…
 • Za zaniedbania w modlitwie i pomocy materialnej Kościołom będącym w potrzebie…
 • Za lekceważenie wiary innych ludzi…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Panie, nasz Boże, Ty jesteś w nas sprawcą i chcenia, i działania (por. Flp 2,13), dlatego Tobie powierzamy naszą przyszłość. Pragniemy przemiany, oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, czyli zjednoczenia wszystkiego w Tobie. Chcemy unikać wszystkiego, co do tej pory prowadziło nas do upadku, do grzechu.

(Chwila ciszy)

Panie Jezu, prosimy Cię, spraw, abyśmy byli w stanie dać wyraz trosce o rozwój życia w jego wymiarze fizycznym i duchowym. Prosimy Cię o wielkoduszność w pomaganiu innym, a zwłaszcza siostrom i braciom na Wschodzie. Spraw, abyśmy nie ustawali na drodze naszego powołania. Dlatego prosimy Cię, dobry Jezu, o wsparcie.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, JEZU!

 • O odwagę zaangażowania się w działalność chroniącą i pielęgnującą ludzkie życie…
 • O wyzwolenie się z nałogów dla nas i dla naszych bliskich…
 • O głębsze zaangażowanie się w życie wspólnot religijnych działających w naszych parafiach…
 • O pogłębienie bliskości z Tobą na drodze modlitwy oraz częstego korzystania z sakramentów świętych…
 • O żywą wiarę dla naszych braci i sióstr z Kościoła na Wschodzie…
 • O umiejętność wspierania kapłanów, sióstr zakonnych i wszystkich pracujących w Kościele na Wschodzie…

(Chwila ciszy)

Zbawicielu pełen miłości, klęcząc przed Tobą, zawierzamy siebie i naszych bliskich Tobie. Obiecujemy, że oczekując wraz z Kościołem na Wschodzie nowego nieba i nowej ziemi, będziemy otaczać troską życie, aby wszystko, co nam dajesz, przyczyniło się do budowania Twego królestwa.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadząc się w tym adwentowym czasie na niedzielnej Eucharystii, przypominamy sobie prawdę o powtórnym przyjściu Chrystusa na ziemię. Ziemska rzeczywistość, w której żyjemy, kiedyś dobiegnie kresu, a Chrystus przyjdzie „sądzić żywych i umarłych”. Może się to dokonać nawet w trakcie naszego życia. Święty Piotr przypomina nam dzisiaj, że jako chrześcijanie „oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi” (2 P 3,13).
Zatroskani o codzienne sprawy, zapominamy o tym, że na­sze życie jest ukierunkowane ku wieczności. Urodziliśmy się po to, aby kiedyś spotkać się z Bogiem w Jego wiecznym królestwie. Prośmy zatem Ducha Świętego, aby prawda Bożego słowa poruszała nasze serca, byśmy ciągle na nowo podejmowali trud nawrócenia.
W naszych modlitwach pamiętajmy dzisiaj w sposób szczególny o Kościele za naszą wschodnią granicą, który tak bardzo potrzebuje pomocy duchowej i materialnej, aby mógł prowadzić działalność ewangelizacyjną.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który wzywa nas do nawrócenia i obdarza darem Ducha Świętego, zanośmy nasze pokorne prośby i błagania:

 • Panie, wejrzyj na Kościół święty – niech będzie dla całego współczesnego świata czytelnym znakiem Twojej obecności.
 • Panie, wejrzyj na Ojca Świętego Benedykta XVI, naszego biskupa N., wszystkich biskupów i kapłanów – niech wytrwale głoszą Ewangelię i przygotowują wiernych na spotkanie z Tobą.
 • Panie, wejrzyj na konających – niech w chwili śmierci ujrzą Twojego Syna jako miłującego Zbawiciela.
 • Panie, wejrzyj na Twój Kościół żyjący na Wschodzie – niech nie braknie mu pomocy Twojej łaski oraz naszego wsparcia.
 • Panie, wejrzyj na naszych zmarłych – niech dzięki zmartwychwstaniu Jezusa radują się na uczcie zbawionych w niebie.
 • Panie, wejrzyj na nasze zgromadzenie – niech święty czas Adwentu mobilizuje nas do gorliwszego zwrócenia się ku Tobie.

Boże Ojcze, który dajesz nam na ziemi czas na przygotowanie się do spotkania z Tobą w wieczności, wysłuchaj nasze modlitwy i wspieraj naszą wolę, abyśmy wytrwali na drodze nawrócenia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Pan Bóg przypomina nam, że jesteśmy stworzeni do wieczności. Za chwilę otrzymamy Jego błogosławieństwo, abyśmy mo­gli żyć codziennie w Jego łasce, a przez to byli gotowi na spotkanie z Nim czy to w momencie naszej śmierci, czy też wtedy, gdy „przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych”.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Hejnał wszyscy zaśpiewajmy”
Na przygotowanie darów – „Grzechem Adama”
Na komunie – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Oto Pan Bóg przyjdzie”

I czyt. Syr 24,1-2.8-12; Ps 147; II czyt. Ef 1,3-6.15-18;
Ew. J 1,1-5.9-14

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zanurzeni w tajemnicy Bożego Narodzenia, nadal trwamy w radości z faktu, że „Słowo stało się ciałem”, że Bóg dla nas i dla naszego zbawienia stał się człowiekiem. W dzisiejszą pierwszą niedzielę stycznia pragniemy uwielbiać Boga Ojca nie tylko za dar wcielenia Jezusa Chrystusa, lecz także za dar nowego roku, jaki z Jego miłosierdzia otrzymujemy. Bóg bowiem jest źródłem i początkiem wszystkiego, także naszego życia i czasu. Dlatego Jemu chcemy powierzyć naszą przyszłość, także rozpoczynający się nowy rok.
Dziś podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w modlitewnym zamyśleniu będziemy starać się zgłębiać tajemnicę Boga Ojca jako wzoru wszelkiego ojcostwa. Rozważymy, jak wielkim i pięknym jest powołanie nie tylko do macierzyństwa, ale również do ojcostwa.
Na początku tej Eucharystii uznajmy, że jesteśmy grzeszni i prośmy naszego Ojca w niebie o przebaczenie.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który „wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem”, zanieśmy nasze wspólne prośby:

 1. Za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił światu Dobrą Nowinę o Jezusie, który z miłości do nas stał się człowiekiem.
 2. Za kraje, gdzie ludzie cierpią z powodu wojen, terroryzmu, niesprawiedliwości społecznej, aby jak najszybciej zapanowały w nich pokój i sprawiedliwość.
 3. Za naszych rodaków przebywających poza granicami naszej ojczyzny, aby nie zapominali o więzach rodzinnych, łączących ich z bliskimi w kraju.
 4. Za wszystkich, którym składaliśmy świąteczne i noworoczne życzenia, aby zostali obdarzeni Twoją łaską i błogosławieństwem.
 5. Za zmarłych, którzy odeszli od nas w ubiegłym roku (a szczególnie za polecanych w tej Mszy Świętej), aby cieszyli się chwałą świętych i zbawionych.
 6. Za nas uczestniczących w tej Najświętszej Eucharystii, abyśmy skorzystali z jej owoców i świadczyli o miłości Jezusa do nas.

Boże Ojcze, który posłałeś do nas swoje odwieczne Słowo, wysłuchaj nasze modlitwy, jeśli są zgodne z Twoją świętą wolą, i spraw, abyśmy zawsze pozostawali wierni Tobie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą
Na wejście – „Dzisiaj w Betlejem”
Na przygotowanie darów – „Anioł pasterzom mówił”
Na komunię – „Ach ubogi żłobie”
Na uwielbienie – „Gdy się Chrystus rodzi”
Na zakończenie – „Nowy rok bieży”

– na adorację Najświętszego Sakramentu
„Upadnij na kolana”
„Bóg się rodzi”
„Do szopy, hej pasterze”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

II wersja 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Te słowa usłyszymy dziś w Ewangelii. Odnoszą się one do Jezusa, który ponad dwa tysiące lat temu przyjął naszą naturę. Każde życie związane jest z miłością Ojca i pochodzi z Jego Boskiej miłości. Miłość Boga Ojca do Syna jest odzwierciedlona w każdym człowieku. Każda ludzka miłość bierze swój początek z miłości Ojca do Syna.
Bóg Ojciec stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo: stworzył mężczyznę i niewiastę, stworzył ojca i matkę. Wszystko pochodzi od Ojca, ale także wszystko do Niego zmierza. W dzisiejszą drugą niedzielę po Bożym Narodzeniu w klimacie świątecznym zastanowimy się nad ojcostwem, którego wzorem jest Bóg Ojciec. Od Niego ziemscy ojcowie powinni czerpać wzór i siłę do tego, by stanąć na wysokości zadania. Dlatego uczestnicząc w tej Eucharystii, chcemy składać Bogu Ojcu dziękczynienie za dar ojcostwa.
Przygotujmy nasze serca na przyjęcie słowa Bożego oraz Chleba eucharystycznego, uznając, że jesteśmy słabi i potrzebujemy Ojcowskiego przebaczenia.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest Ojcem miłości i miłosierdzia oraz przebaczenia i sprawiedliwości, skierujmy nasze wspólne prośby i błagania:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby uczył swoje dzieci miłości i szacunku do każdej osoby.
 2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby jego nauczanie przekraczało granice wszystkich państw i narodów.
 3. Módlmy się za dzieci, by od chwili poczęcia były otaczane miłością oraz troskliwością i by nie były narażone na krzywdę i porzucenie.
 4. Módlmy się za ojców, by zapewniali swoim dzieciom poczucie bezpieczeństwa.
 5. Módlmy się za zmarłych, (szczególnie za śp. N.), aby cieszyli się oglądaniem światła, które nigdy nie gaśnie.
 6. Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, by była ona dla nas źródłem siły w wypełnianiu naszych codziennych obowiązków.

Boże, nasz Ojcze, wysłuchaj nasze prośby i bądź blisko nas ze swoją miłością, troskliwością i łaską. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. a

Przed rozesłaniem
Bóg Ojciec dzieli się z człowiekiem potęgą swej siły stwórczej, ale i zarazem twórczej, pozwalając mu także być ojcem. Niech Jego wzór ojcowskiej miłości będzie umocnieniem dla wszystkich ojców i dla każdego z nas przykładem odniesienia do drugiego człowieka. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Niedziela w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
I czyt. 1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40; II czyt. 1 Kor 6,13c-15a.17-20; Ew. J 1,35-42

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa Jezusa, które skierował do Apostoła Piotra: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas – to znaczy: Piotr” (J 1,42). Piotr jest bowiem skałą, opoką, na której Jezus Chrystus, Boski Zbawiciel, zbudował swój Kościół (por. Mt 16,18). Tę prawdę uświadamiamy sobie w sposób szczególny właśnie dziś, kiedy wraz z całym Kościołem rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Chrystus Pan ustanowił bowiem jeden święty Kościół, prosząc swego Ojca, aby wszyscy Jego wyznawcy „stanowili jedno” (J 17,11).
Gromadząc się na dzisiejszej liturgii, pragniemy zatem modlić się za wszystkich wierzących w Chrystusa, aby porzuciwszy wszelkie uprzedzenia, podjęli wysiłki na rzecz jedności Jezusowej owczarni. A za brak miłości we wspólnocie braci i sióstr Chrystusa Pana przeprośmy dobrego Boga.

Modlitwa wiernych

Do Boga, Stwórcy i Ojca każdego człowieka, zanieśmy wspólne prośby i błagania:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby wspierany Bożą łaską nie ustawał w podejmowaniu wysiłków na rzecz przywrócenia pełnej jedności wszystkich chrześcijan.
 2. Za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, aby wyzbywszy się wszelkiego rodzaju uprzedzeń, zacieśniały wzajemne więzy braterskiej miłości.
 3. Za małżonków katolickich, aby urzeczywistniali Twój zamysł i zawsze stanowili jedno ciało oraz jedną duszę.
 4. Za wszystkich dotkniętych chorobą ciała lub duszy, aby szukali ratunku u Jezusa Chrystusa, Boskiego Lekarza.
 5. Za zmarłych, aby dzięki Twojemu miłosierdziu mogli cieszyć się wieczną chwałą zbawionych.
 6. Za nas samych, abyśmy, dbając o rozwój fizyczny i duchowy, żyli na Twoją chwałę i na pożytek bliźnich.

Wszechmogący Boże, Ty przez chrzest uczyniłeś nas swymi przybranymi dziećmi, które mogą zwracać się do Ciebie, Ojcze. Wysłuchaj nasze modlitwy, które pełni zatroskania o jedność wszystkich chrześcijan zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Umocnieni słowem Bożym oraz Ciałem Pańskim idźmy do naszych domów, szkół i miejsc pracy. Niech codzienne zajęcia, wypoczynek i podejmowane wyzwania staną się dla nas okazją do rozwoju duchowego oraz fizycznego. A Trójjedyny Bóg, który stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, niech nam błogosławi.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół swój”
Na ofiarowanie – „Jeden chleb”
Na komunię – „Jezu, miłości Twej”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię”

I czyt. Iz 61,1-2a.10-11; Ps Łk 1,46-48.49-50.53-54;
II czyt. 1 Tes 5,16-24; Ew. J 1,6-8.19-28

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Trzecia niedziela Adwentu przynosi nam przesłanie pełne nadziei i radości. Dobra Nowina, której oczekujemy, to prawda o życiu, które zwycięża śmierć.
Przychodzimy do naszej parafialnej świątyni i otaczamy ołtarz, jako wspólnota, która może tu doświadczyć pełni życia. Otwórzmy zatem całych siebie na ten cenny dar – niech nasze umysły i serca będą gotowe na spotkanie z przychodzącym Zbawicielem.

Modlitwa wiernych

Bogu, który jest Dawcą wszelkiego życia, powierzmy z wiarą potrzeby Kościoła i nas samych:

 1. Za Kościół święty, aby nie ustawał w szukaniu wciąż nowych dróg do ludzkich serc, czekających na Twą miłość i w ten sposób budował cywilizację miłości.
 2. Za troszczących się o dobro naszej Ojczyzny i nasze miasto (naszą miejscowość), aby nie zabrakło im sił i wytrwałości w wypełnianiu codziennych zadań.
 3. Za pracowników służby zdrowia, aby zgodnie z powołaniem służyli wszystkim potrzebującym ich opieki.
 4. Za wszystkie dzieci, zwłaszcza w naszej wspólnocie parafialnej, aby mogły rozwijać się w rodzinach chroniących ich życie fizyczne i duchowe.
 5. Za naszych zmarłych, którzy w doczesności karmili się słowem Bożym, aby mogli teraz cieszyć się pełnią życia w wieczności.
 6. Za nas samych, abyśmy poprzez uczestnictwo w tej Mszy Świętej stali się gorliwymi budowniczymi cywilizacji życia i miłości.

Dobry Boże, wysłuchaj nasze pokorne prośby, które składamy przed Twoje Oblicze, ufając, że zawsze będziesz przychodził nam z pomocą w naszych potrzebach. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Ofiara Chrystusa dobiegła końca, ale On sam zostaje z nami z miłości do każdego z nas. Chce, abyśmy przeciwstawiali się cywilizacji śmierci i z Jego łaską budowali cywilizację miłości. W tym duchu przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Niebiosa rosę”
Na przygotowanie darów „Spuście nam na ziemskie niwy”
Na komunię – „Pójdź do Jezusa”
Na uwielbienie – „Jezusa ukrytego”
Na zakończenie – „Zdrowaś bądź, Maryja”

 

I czyt. Jon 3,1-5.10; Ps 25; II czyt. 1 Kor 7,29-31;
Ew. Mk 1,14-20
 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
„Otoczmy troską życie” – tak brzmi hasło obecnego roku duszpasterskiego. W sposób szczególny chcemy troszczyć się o życie duchowe. Niedzielna Eucharystia to szansa na ożywienie i pogłębienie życia wewnętrznego. Prorok Jonasz, Święty Paweł Apostoł i Ewangelista Marek wzywają nas dzisiaj do nawrócenia. „Przemija bowiem postać tego świata” (1 Kor 7,31) – jak pisze Apostoł Narodów. Aby nie przeminąć razem ze światem, ale żyć na wieki, chcemy karmić się słowem Bożym i Chlebem Życia.
Przeprośmy Boga za to wszystko, co zbytnio przywiązało nas do tego świata, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w Eucharystii.

Modlitwa wiernych

Dziękując Bogu, Dawcy wszelkiego życia, za wszystko, czym ubogacił nas w liturgii słowa, prośmy Go, aby przyjął nasze nawrócone serca, wzmocnił wolę i dał łaskę wytrwania w dobrem:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby mógł cieszyć się obfitymi owocami swoich apostolskich wysiłków.
 2. Módlmy się za naszego biskupa N., aby jego przepowiadanie otwierało ludzkie serca na łaskę i pobudzało do wierności nauce chrześcijańskiej.
 3. Módlmy się za dzieci, aby w swoich rodzinach znajdowały wzór życia zgodnego z Ewangelią.
 4. Módlmy się za grzeszników, aby zrozumieli, że wezwanie do nawrócenia jest wyrazem troski o ich zbawienie.
 5. Módlmy się za wszystkich wiernych świeckich, aby nie bali się być znakiem sprzeciwu wobec niesprawiedliwości współczesnego świata.
 6. Módlmy się za naszą wspólnotę eucharystyczną, aby pogłębiała więzi rodzinne, sąsiedzkie i zawodowe.

Boże, który jesteś pełnią życia i otaczasz nasze życie ojcowską troską, spraw, abyśmy poczuli się odpowiedzialni za każdą formę życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Skorzystaliśmy z możliwości i wzięliśmy udział w niedzielnej Eucharystii. Spotkaliśmy się z naszym Mistrzem i Panem, który nieustannie towarzyszy nam na drogach naszego nawrócenia. Niech błogosławieństwo, które za chwilę otrzymamy, pomoże nam każdą chwilę życia i każdą sytuację życiową ukierunkowywać na Boga.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”
Na komunię – „Panie, dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Dziękczynne pieśni”
Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

I czyt. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16;Ps 89; II czyt. Rz 16,25-27;
Ew. Łk 1,26-38
 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Zgromadzeni na Eucharystii w czwartą niedzielę Adwentu, pragniemy doświadczyć tajemnicy Emmanuela, który w łonie Maryi Dziewicy, przyjął ludzką naturę. Jak od zgody Maryi na propozycję Boga zależało przyjście Jezusa na świat, tak też od naszej zgody i otwarcia się zależy czy – uobecniając się sakramentalnie we Mszy Świętej – zagości On w naszych sercach. Pełnia udziału w Eucharystii zakłada przyjęcie Komunii Świętej. Obyśmy na słowa: „Ciało Chrystusa”, zawsze chętnie odpowiadali: „Amen” – niech tak się stanie – przyjdź do mnie, Panie.
Za nasze grzechy, które zagradzają Bogu drogę do naszych serc, przepraszajmy na początku tej Mszy Świętej, abyśmy mogli godnie w niej uczestniczyć.

Modlitwa wiernych

Wpatrzeni w przykład Maryi, której fiat zapoczątkowało spełnienie się Bożego planu zbawienia, zanieśmy naszą wspólną modlitwę do Boga w intencjach Kościoła, świata i nas samych:

 1. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów i diakonów, aby niestrudzenie głosili światu tajemnicę wcielenia Słowa Bożego, które pragnie zamieszkać w naszych sercach.
 2. Za wszystkich chrześcijan, którzy przez chrzest święty stali się świątynią Bożą, aby ich serca zawsze były godnym mieszkaniem dla Boga.
 3. Za wszystkich chorych i doświadczających różnych utrapień, aby cierpienie jeszcze bardziej zjednoczyło ich z Chrystusem, który przychodzi, by leczyć ludzkie rany.
 4. Za ludzi młodych, aby chętnie podejmowali trud pracy nad sobą i odważnie odpowiadali na powołanie, które skieruje do nich przychodzący Pan.
 5. Za uwikłanych w grzechy i nałogi, aby otwarli się na Boże miłosierdzie i nadchodzące święta przeżywali pojednani z Bogiem i bliźnimi.
 6. Za nas samych, abyśmy zawsze szeroko otwierali drzwi naszych serc na przyjście Pana – Emmanuela.

Boże, który posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna, udziel nam swojej łaski, abyśmy nie ustawali w trudzie budowania w naszych sercach mieszkania dla Niego. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Pańskim, przyjmijmy błogosławieństwo, abyśmy na wzór Maryi – patronki Adwentu – z ochotą przyjęli przychodzącego do nas Boga i przygotowali Mu godne mieszkanie w sercach naszych.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Archanioł Boży Gabryel”
Na przygotowanie darów – „Mądrości, która”
Na komunię – „Idzie, idzie Bóg prawdziwy”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Oto Pan Bóg przyjdzie”

I czyt. Pwt 18,15-20; Ps 95; II czyt. 1 Kor 7,32-35;
Ew. Mk 1,21-28

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Gromadzimy się w naszej świątyni, by we wspólnocie parafialnej uczestniczyć w Uczcie eucharystycznej, jaką jest Msza Święta. Przychodzimy, aby wsłuchać się w słowo, które podczas dzisiejszej liturgii kieruje do nas sam Bóg. Jest ono słowem życia, gdyż umacnia nas w naszej pielgrzymce wiary. Chcemy także uczestniczyć w łamaniu chleba, czyli liturgii eucharystycznej. Ciało Pańskie, którym się karmimy, umacnia nas wewnętrznie i daje odwagę, aby głosić światu Chrystusową Ewangelię.
Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej Ofierze, przeprośmy Boga za nasze nieprawości i zaniedbania.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni w tej świątyni na wspólnej modlitwie przedstawmy dobremu Bogu nasze prośby, aby udzielił nam potrzebnych darów do życia zgodnego z Jego nauką:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby niestrudzenie głosił światu naukę Jezusa Chrystusa.
 2. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby byli wierni Chrystusowej Ewangelii.
 3. Módlmy się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić Ewangelię aż po krańce świata.
 4. Módlmy się za tych, którzy są prześladowani z powodu wyznawanej wiary, aby czerpali siłę i odwagę z mocy Bożego słowa.
 5. Módlmy się za tych, którzy przebywają poza granicami naszej ojczyzny, aby pamiętali o potrzebie karmienia się Ciałem Chrystusa i umacniania Jego słowem.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy przyjmowali naukę Chrystusa i kierowali się nią w swoim życiu.

Wszechmogący, wieczny Boże, prosimy Cię, wysłuchaj nasze prośby i udziel nam potrzebnych darów, byśmy wiernie trwali w Twojej nauce w jedności z całym Kościołem. Prosimy Cię o to przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

Proponowane pieśni:
– na Mszę Świętą
Na wejście – „Ojcze z niebios”
Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie”
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana”
Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”
Na zakończenie – „Głoś imię Pana” 

– na adorację Najświętszego Sakramentu
„Kłaniam się Tobie”
„Pan zstąpił z nieba”
„Niechaj z nami będzie Pan”
„Przed tak wielkim Sakramentem”

II wersja

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Chrześcijanie przychodzą do kościoła na Mszę Świętą, aby poprzez uczestnictwo w liturgii słowa i liturgii eucharystycznej składać uwielbienie i dziękczynienie Bogu Ojcu za wszystkie otrzymane przez Chrystusa dary. Każdy z nas zostaje zaproszony przez kochającego Ojca do stołu eucharystycznego, który „jest równocześnie stołem słowa Bożego i Ciała Pana” (KKK 1346).
Zanim przyjmiemy Ciało Chrystusa, będziemy słuchać słowa Bożego, które – jak przypomina Święty Paweł – jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego” (Rz 1,16). Słowa wypowiadane przez Jezusa mają w sobie moc przemieniającą i uzdrawiającą nasze życiowe zranienia. Otwórzmy się zatem na żywe słowo Boże i powierzmy Chrystusowi własne życie i naszych bliskich.
Za to, że nie słuchamy i nie korzystamy z daru Bożego sło­wa, przepraszajmy teraz miłosiernego Ojca.

Modlitwa wiernych

Bogu Ojcu, który posłał na świat dla naszego zbawienia swoje odwieczne Słowo – Jezusa Chrystusa, przedstawmy z ufnością nasze prośby:

 1. Za Kościół powszechny, aby pouczony przez Ducha Świętego starał się coraz głębiej rozumieć Pismo Święte i nieustannie karmił słowami Bożymi swoje dzieci.
 2. Za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów, kapłanów i diakonów, aby poprzez codzienną lekturę Pisma Świętego coraz lepiej poznawali oraz miłowali Boga.
 3. Za rodziców, aby w Piśmie Świętym odnajdywali moc do realizacji zadań rodzicielskich i małżeńskich.
 4. Za wszystkich przebywających poza granicami naszego kraju, aby poprzez osobiste doświadczenie słowa Bożego byli zawsze wierni chrześcijańskiemu powołaniu.
 5. Za chorych, aby powierzając swoje życie Jezusowi, doświadczali Jego uzdrawiającej mocy.
 6. Za nas tu zgromadzonych, abyśmy otwierając się na moc Bożego słowa, odrzucali to wszystko, co przeszkadza nam w słuchaniu Jezusa.

Wysłuchaj, Boże, zanoszone do Ciebie modlitwy i przyjmij nasze dziękczynienie za wszystko, co otrzymujemy z Twojej szczodrobliwej ręki. Niech Twoje pełne mocy słowo przynosi nam wolność od wszystkich zniewoleń i lęków. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
W czasie Mszy Świętej przypomnieliśmy sobie, jak wielką moc posiadają słowa Jezusa. Prośmy Pana, aby dał nam siłę do przeciwstawienia się temu wszystkiemu, co nie pozwala nam słuchać Jego słowa.


I czyt. Iz 42,1-4.6-7; Ps 29; II czyt. Dz 10,34-38;
Ew. Mk 1,6b-11

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Wraz z całym Kościołem przeżywamy dzisiaj święto Chrztu Pańskiego. Wspominając chrzest Jezusa w rzece Jordan, uświadamiamy sobie, że nasze życie z Chrystusem rozpoczęło się wraz z przyjęciem przez nas sakramentu chrztu świętego.
Niech udział w tej Najświętszej Ofierze będzie dla nas okazją do dziękczynienia za dar włączenia nas w Chrystusa i do Kościoła. Prośmy także, abyśmy wiernie trwali przy Chrystusie i we wspólnocie dzieci Bożych – w Kościele.
Przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy, zwłaszcza za to, że niekiedy sprzeniewierzyliśmy się przyrzeczeniom chrzcielnym, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Mszy Świętej.

Modlitwa wiernych

Zjednoczeni we wspólnocie dzieci Bożych, skierujmy do Boga pełnego dobroci i miłości nasze ufne prośby:

 1. Za Kościół powszechny, aby przez sakramenty święte dawał ludziom żywą wodę łaski Chrystusa.
 2. Za narody podzielone przez nienawiść, różnice religijne, polityczne i rasowe, aby przez pojednanie i przebaczenie zaznały daru prawdziwego pokoju.
 3. Za wszystkich zagubionych, wątpiących i tracących sens życia, aby wiara oraz zjednoczenie z Chrystusem stały się dla nich pomocą.
 4. Za przebywających poza naszą ojczyzną, aby pamięć o przyrzeczeniach chrzcielnych pomagała im w podtrzymywaniu więzi rodzinnych z krajem.
 5. Za naszych bliskich zmarłych, przyjaciół, dobroczyńców, aby mogli radować się udziałem w królestwie niebieskim.
 6. Za nas samych, abyśmy zawsze trwali w zapoczątkowanym na chrzcie świętym zjednoczeniu z Chrystusem.

Wszechmogący Boże, Ty nieustannie darzysz całą ludzkość swoją miłością i zapraszasz nas, abyśmy obficie czerpali wodę żywą ze zdrojów zbawienia, wysłuchaj nasze pokorne modlitwy i wspieraj nas w kroczeniu drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Miłość Boga i nasze z Nim zjednoczenie, które dokonało się w sakramencie chrztu świętego, są źródłem naszej radości i szczęścia. Doświadczyliśmy tego także podczas tej Eucharystii. Niech Boże błogosławieństwo będzie dla nas umocnieniem na najbliższy tydzień, który dziś rozpoczęliśmy.

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Przez chrztu świętego”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Z nieba wysokiego”

­