I czyt. Dn 12,1-3; Ps.16; II czyt. Hbr 10,11-14.18; Ew. Mk 13,24-32

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Liturgia słowa dzisiejszej, przedostatniej już niedzieli roku liturgicznego, ukazuje nam przemijalność ziemskiego świata i zachęca do ukierunkowania codziennych decyzji w perspektywie życia wiecznego. Każdy z nas stanie kiedyś na sądzie przed Bogiem i odpowie za wszystkie czyny, jakich dokonał w obecnym życiu. Trzeba więc otwierać się na słowo Boże i według niego tak ukierunkowywać swoją codzienność, aby zasłużyć na szczęśliwą wieczność. Taką postawą kierowała się Błogosławiona Karolina Kózkówna, której rocznicę śmierci dziś obchodzimy. Wsłuchując się w nauczanie Kościoła, całkowicie zawierzyła Bogu, który po ziemskim życiu nagrodził ją chwałą nieba.

Zanim będziemy wsłuchiwać się w słowo Boże, które dziś Kościół kieruje do nas, przeprośmy naszego Stwórcę i Pana za wszelkie słabości, zwłaszcza za to, że nie zawsze chcieliśmy kierować się Jego wolą.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który jest sędzią żywych i umarłych, zanieśmy pełni ufności nasze pokorne modlitwy przez wstawiennictwo Błogosławionej Karoliny.

Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Błogosławiona Karolino przedstaw Bogu naszą prośbę.

1.Módlmy się za Kościół święty, aby przez wytrwałe głoszenie Dobrej Nowiny prowadził wszystkie narody do Niebieskiej Ojczyzny.

2.Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby przypominając wiernym o przemijalności ziemskiego życia, ożywiali w nich nadzieje i pragnienie świętości.

3.Módlmy się za współczesnych chrześcijan, aby wsłuchując się w słowo Boże i przystępując do sakramentów świętych byli czytelnym znakiem miłości Kościoła.

4.Módlmy się za naszych rodaków, przebywających poza granicami naszej Ojczyzny, aby na drogach emigracyjnego życia troska o dobra doczesne nie przysłoniła im ostatecznego celu doczesnej pielgrzymki.

5.Módlmy się za naszych zmarłych, aby zostali przyjęci do grona zbawionych w królestwie niebieskim.

6.Módlmy się za nas samych, aby uczestnictwo w dzisiejszej Eucharystii, która daje nam przedsmak nieba, ożywiło w nas ducha gorliwości w podążaniu drogą zbawienia.

Boże, Ojcze pełen miłosierdzia, który swój sąd przekazałeś Jednorodzonemu Synowi, aby jako przybywający na obłokach niebieskich na końcu czasów sądził żywych i umarłych, wysłuchaj nasze pokorne prośby, które w duchu troski o wieczne zbawienie zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Eucharystia to nasze osobiste spotkanie z Chrystusem w Kościele. Niech nasza miłość do niego otwiera nasze serca na przekazywane w imieniu Jezusa słowa, aby jak najlepiej wykorzystać czas doczesnego życia i móc zakończyć je szczęściem wiecznym w domu naszego Ojca w niebie. Niech zachęca nas do tego przykład Błogosławionej Karoliny i wspomaga Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, obdarz Kościół swój”

Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”

Na uwielbienie – „O, niewysłowione szczęście”

Na zakończenie – „Błogosław Panie, nas”

­