I czyt. Pwt 6,2-6; Ps 18; II czyt. Hbr 7,23-28; Ew. Mk 12,28b-34

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii. Jezus jest obecny w naszej wspólnocie i przypomina nam, że miłość jest najważniejsza w życiu każdego chrześcijanina. Rozpoczynając nasz udział w świętych obrzędach popatrzmy teraz na siebie nawzajem. Czy my darzymy siebie miłością? Jesteśmy dla siebie braćmi i siostrami? Czy spokojnie możemy powiedzieć, że naprawdę kochamy Boga cały swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą?

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca, który zawsze nas kocha i pragnie być kochany przez nas, zanieśmy teraz nasze prośby i modlitwy:

1.Módlmy się za cały Kościół święty, aby w świecie rozdartym przez brak miłości był znakiem Bożej dobroci i wszystkim ludziom ukazywał piękno Chrystusowej nauki.

2.Módlmy się za kapłanów, by kochali ludzi powierzonych ich duszpasterskiej opiece i by byli czytelnymi znakami wskazującymi drogę do nieba.

3.Módlmy się za ludzi żyjących w nienawiści, by zrozumieli, że bez miłości nie można osiągnąć wiecznego zbawienia i przebywać w niebie.

4.Módlmy się za rodziny, aby wzrastały na fundamencie miłości i były wspólnotami, które prowadzą swych członków na spotkanie z Chrystusem.

5.Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby w pełni cieszyli się uczestnictwem w chwale zbawionych w niebie.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze byli gotowi na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Boże, Tobie polecamy nasze sprawy i nas samych. Wspieraj nas swoją łaską i tak nas prowadź po drogach naszego życia, byśmy spotkali się z Tobą w chwale nieba. Prosimy Cię o to przez Chrystusa Pana naszego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Jezu Chryste, Panie mój i Boże mój! Wierzymy mocno, że Ty, Bóg, który mieszkasz w niebie, jesteś tutaj z nami obecny, widzisz nas, słuchasz nas. Adorujemy Cię ze czcią i dziękujemy Ci za Twoją pośród nas obecność. Dziękujemy Ci za to, że dzięki Twojemu Kościołowi odnajdujemy drogę do nieba. Przepraszamy Cię za nasze grzechy i Tobie ofiarujemy owoce tej modlitwy.

Panie Jezu, który zwyciężyłeś grzech, pokonałeś śmierć i przyoblokłeś się w chwałę i światło nigdy niegasnące, daj nam łaskę, byśmy z Tobą kiedyś zmartwychwstali. Daj nam łaskę, byśmy z Tobą już tutaj na ziemi żyli. Daj nam życie nowe, jaśniejące blaskiem Ewangelii, życie święte. Czyń w naszych sercach rzeczy wielkie, które zaprowadzą nas do nieba i innym pozwolą odnaleźć, dzięki naszemu świadectwu, drogę do Boga. Spraw, by nasz duch się odnowił. Przemień nasze życie. Niech pośród nas da się słyszeć radosny śpiew ludzi zakochanych w Tobie i mających nadzieję spotkania się z Tobą w niebie. Ty, który otworzyłeś ludziom swoim zwycięstwem nad śmiercią przyszłość pełną miłości i łaski, wzbudź w naszych sercach pragnienie nieba. Daj nam gorliwość w szerzeniu Twojego Królestwa tutaj na ziemi, w miejscach gdzie mieszkamy, pracujemy i odpoczywamy. Nasyć nas Twoim pięknem i spraw, by każdy z nas zawsze z Tobą był złączony.

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, dobry jak chleb”

Panie, w tych dniach stajemy nad grobami naszych bliskich. Czasem przytłacza nas myśl o śmierci. Potrzeba nam chrześcijańskiej nadziei, by zobaczyć niebo, które nam obiecałeś. Chcemy teraz wsłuchać się w słowo Boże zaczerpnięte z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Pobudź nasze umysły i działaj w naszych sercach, by ta lektura wzmocniła naszą wiarę w życie wieczne. „Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. To wiedzcie, że dla zniszczenia grzesznego ciała dawny nasz człowiek został razem z Nim ukrzyżowany po to, byśmy już więcej nie byli w niewoli grzechu. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus powstawszy z martwych już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie” (Rz 6, 3-11)

W ciszy teraz chcemy rozważać usłyszane przed chwilą Twoje słowo.

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Kto się w opiekę”

Panie Jezu, Ty znasz nasze pragnienia i wiesz, co kryje się w naszych sercach. Przychodzimy do Ciebie i prosimy Cię o wiarę która nadaję sens ludzkiemu życiu.

Będziemy powtarzać: PRZYMNÓŻ NAM WIARY!

– Kiedy brakuje nam chrześcijańskiej nadziei…

– Kiedy popadamy w zwątpienie…

– Kiedy zapominamy o radości zbawionych w niebie…

– Kiedy nie szukamy królestwa Bożego…

– Kiedy zapominamy o Tobie w naszej codzienności…

– Kiedy nie myślimy o końcu naszego ziemskiego życia…

– Kiedy zapominamy o modlitwie za naszych bliskich zmarłych…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Pan wieczernik przygotował”

Panie, nasz Zbawicielu! Tobie ofiarujemy całe nasze życie. Wiemy, że od Ciebie otrzymujemy życie wieczne. Ty jesteś jedynym Zbawicielem świata i nie ma innego, przez którego ludzie mogliby osiągnąć niebo. Cieszymy się z tego, że przez łaskę chrztu świętego staliśmy się dziećmi Bożymi i już teraz dziedziczymy niebo. Utwierdzaj nas w wierze, dawaj nadzieję
i rozlewaj w naszych sercach miłość. Przyjmij nasze uwielbienie, które teraz chcemy Tobie wypowiedzieć.

Niech będzie Bóg uwielbiony!

Niech będzie uwielbione święte imię Jego!

Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek!

Niech będzie uwielbione imię Jezusowe.

Niech będzie uwielbione Najświętsze Serce Jezusowe!

Niech będzie uwielbiona Najświętsza Krew Jezusowa!

Niech będzie uwielbiony Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie Ołtarza!

Niech będzie uwielbiony Duch Święty Pocieszyciel!

Niech będzie pochwalona Bogarodzica, Najświętsza Panna Maryja!

Niech będzie pochwalone Jej święte i niepokalane poczęcie!

Niech będzie pochwalone imię Maryi, Dziewicy i Matki!

Niech będzie pochwalony św. Józef, Jej przeczysty Oblubieniec!

Niech będzie uwielbiony Bóg w swoich Aniołach i w swoich świętych! Amen.

Pieśń: „Przed tak wielkim Sakramentem”

Przed rozesłaniem

Wielu z nas, wprost z tej świątyni uda się na cmentarz, aby jeszcze raz odwiedzić groby bliskich i zyskać odpust zupełny. Dzisiaj, przez cały listopad i przez całe życie, pamiętajmy, że cmentarz to nie jest koniec drogi życiowej naszych bliskich. Cmentarz to etap w drodze do wieczności. To oczekiwanie zmartwychwstania. Na wytrwałe kroczenie drogą do nieba przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

­