I czyt. Lb 11,25-29; Ps 19; II czyt. Jk 5,1-6; Ew. Mk 9,38-43.45.47-48

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przychodzimy na Eucharystię, aby przez słuchanie słowa Bożego i przyjęcie Komunii Świętej umocnić się w życiu chrześcijańskim. Słowo Boże dzisiejszej niedzieli zachęca nas do współdziałania w dobrym, niezależnie, od kogo ono pochodzi, i ostrzega przed odpowiedzialnością za zgorszenie, które może stać się skutkiem naszego złego postępowania.

Stając przed Bogiem, odpowiedzmy sobie na pytanie, czy przez nasze niewłaściwe słowa, zachowania i czyny nie jesteśmy odpowiedzialni za grzechy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są powierzeni naszej trosce.

Za wszystko, co w naszym życiu było sprzeczne z Bożą wolą wyrażoną w przykazaniach, przeprośmy na początku Mszy Świętej, byśmy mogli godnie ją sprawować.

Modlitwa wiernych

Stojąc w obliczu Pana, powierzajmy Bożej dobroci nasze wspólne prośby, ufając, że zostaną wysłuchane:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby wiernie głosił niezmienne prawo Boże wyrażone w przykazaniach i nie ustawał w gorliwości o chwałę Bożą i zbawienie wszystkich ludzi.

2.Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów
i kapłanów, aby nie wahali się upominać błądzących i z odwagą przypominali o odpowiedzialności przed Bogiem za grzechy osobiste i cudze.

3.Módlmy się za rządzących państwami, aby mieli świadomość skutków tworzonego prawa i kierowali się prawym sumieniem w tworzeniu struktur życia społecznego.

4.Módlmy się za wszystkich, którzy stali się ofiarą zgorszenia i na skutek złego przykładu popadli w grzechy i nałogi, aby nie zwątpili w miłosierdzie Boże i z pomocą dobrych ludzi powstali do dobrego życia.

5.Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby dostąpili łaski przebaczenia grzechów popełnionych w życiu ziemskim i osiągnęli chwałę nieba.

6.Módlmy się za nas, uczestniczących w tej Eucharystii, abyśmy w naszych środowiskach umieli dawać przykład chrześcijańskiego życia i nie ulegali negatywnym wpływom otoczenia.

Panie, który jesteś Bogiem wiernym, wysłuchaj naszej modlitwy. Chroń nas przed ułudą szczęścia, które proponuje świat,
i umacniaj swoją łaską w wiernym wypełnianiu obowiązków naszego powołania. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Umocnieni słowem Bożym i Ciałem Pańskim idźmy w naszą codzienność świadomi odpowiedzialności za nasze słowa i czyny. Oby zawsze owocowały dobrem w naszym życiu osobistym i tych, których spotkamy. W tej nadziei przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Na stopniach Twego upadamy tronu”

Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o Najświętszy Panie”

Na komunię – „O święta uczto”

Na uwielbienie – „Niechaj z nami będzie Pan”

Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

­