Mdr 2,12.17-20; Ps 54; Jk 3,16 – 4,3; Mk 9,30-37

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wśród wielu potrzeb, jakie wypełniają nasze serca, jest pragnienie sprawiedliwości. Wszyscy chcemy być sprawiedliwie oceniani, sprawiedliwie traktowani. Musimy jednak pamiętać, że to pragnienie musi się także przejawiać w naszym postępowaniu. Dzień po dniu winniśmy stawać się coraz bardziej sprawiedliwi. Nasze słowa, nasze uczynki mają świadczyć o sprawiedliwości naszych serc. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, a zwłaszcza nasze rodziny, za umacnianie się w naszym środowisku sprawiedliwości. I o ten dar sprawiedliwości módlmy się podczas dzisiejszej Eucharystii.

Modlitwa wiernych

Do Boga sprawiedliwości, miłości i pokoju zanieśmy z wiarą nasze pokorne modlitwy:

1.Módlmy się za Kościół święty, aby zawsze odważnie wzywał ludzi do budowania relacji z innymi w duchu sprawiedliwości.

2.Módlmy się za rządzących, aby stanowili mądre i sprawiedliwe prawa.

3.Módlmy się za pracodawców, aby sprawiedliwie wynagradzali pracowników za ich pracę.

4.Módlmy się za rodziny, aby konsekwentnie wychowywały młode pokolenie do bycia sprawiedliwym.

5.Módlmy się, aby sądy zawsze kierowały się zasadą sprawiedliwości.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy w każdej sytuacji kierowali się uczciwością i sprawiedliwością.

Wysłuchaj, Panie Boże, modlitw, jakie z ufnością do Ciebie zanosimy. Chroń nasze serca przed brakiem miłości i sprawiedliwości i daj nam odwagę, abyśmy się nimi kierowali w całym naszym życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Już autor starotestamentalny zauważał, że ludzie sprawiedliwi są często niewygodni dla otoczenia, gdyż ich postawa jest znakiem niezgody na niegodziwości. Uczniowie Jezusa nigdy nie mogą zaniechać wypominania błędów tym, którzy je popełniają, i przez swoją postawę zawsze muszą się stawać znakiem sprzeciwu wobec bezprawia. Niech świadomość bycia dzieckiem Boga, który jest Sprawiedliwością i Miłością, umacnia nas w tym zadaniu.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”

Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna”

Na komunię – „Daj mi Jezusa”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Pobłogosław, Jezu drogi”

­