I czyt. Iz 35,4-7a; Ps 146; II czyt. Jk 2,1-5; Ew. Mk 7,31-37

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na niedzielnej Eucharystii, aby przebywając
w obecności Boga, zaczerpnąć sił potrzebnych do dobrego życia chrześcijańskiego. W kontekście obchodzonego Tygodnia Wychowania Katolickiego chcemy z pomocą Chrystusa Pana jeszcze bardziej dostrzegać innych wokół siebie i służyć im swoją pomocą i modlitwą.

Modlitwa wiernych

Stając w obecności wszechmogącego Boga, przedstawmy Mu nasze prośby.

1.Módlmy się za papieża Benedykta XVI, aby cieszył się obfitością łask Bożych w trudzie głoszenia światu orędzia o zbawieniu.

2.Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby niestrudzenie przekazywali światu niezmienne prawdy wiary i moralności.

3.Módlmy się za rodziny, aby każdego dnia wykazywały troskę o wychowanie katolickie swoich dzieci.

4.Módlmy się za przygotowujących się do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny, aby pamiętali o misji budowania domu na mocnym fundamencie, jakim jest Bóg.

5.Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby tajemnica zmartwychwstania stała się ich udziałem.

6.Módlmy się za nas samych, abyśmy każdego dnia potwierdzali czynami wyznawaną przez nas wiarę.

Boże żywy i prawdziwy, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy w swoim postępowaniu zawsze kierowali się Twoją nauką. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę»” (Mk 7,37). Jezus daje nam przykład czynienia dobra tam, gdzie jesteśmy. Na trud ciągłego otwierania się na drugiego człowieka przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Ludu kapłański”

Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba”

Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”

Na zakończenie – „Głoś imię Pana”

­