I czyt. Rdz 3,9-15; Ps 130; II czyt. 2 Kor 4,13 – 5,1; Ew. Mk 3,20-35

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Liturgia słowa wprowadza nas dzisiaj w dzieje niewierności człowieka wobec Boga i Jego prawa. Grzech pierwszych rodziców był nie tylko aktem jednorazowego nieposłuszeństwa Bogu, ale spowodował trwałe pęknięcie w relacji z Nim – niszcząc nieskazitelną więź miłości łączącą Stwórcę ze stworzeniem i siejąc nieufność wobec Boga.

Konsekwencją tego jest nieustanna walka rozgrywająca się w świecie i w każdym człowieku – walka pomiędzy siłami dobra i siłami zła; pomiędzy królestwem łaski i królestwem grzechu.

Zgromadzeni na sprawowaniu Eucharystii pragniemy czerpać siłę do wytrwania w dobrym i do podnoszenia się z każdego upadku. Przystępując z wiarą do tego nieprzebranego źródła łaski, które otworzył dla nas Jezus Chrystus swoją Ofiarą na krzyżu, pragniemy odbudowywać pierwotną więź miłości do Boga i zaufania do Niego, prosząc Go o miłosierdzie, o łaskę przebaczenia wszystkich grzechów oraz o błogosławieństwo na drogę naszego życia.

Modlitwa wiernych

Poruszeni nauką Chrystusa i przeniknięci szczerym pragnieniem codziennej wierności wobec Niego, módlmy się do Boga o poznanie i umiłowanie Jego królestwa.

  1. Za Kościół święty, aby wokół Jezusa i Jego krzyża gromadził wszystkich ludzi oddalonych od Niego.
  2. Za wspólnotę chrześcijan naznaczoną różnymi podziałami, aby miłość, która wzywa ich do dialogu i przebaczenia, połączyła ich serca w jednym Kościele.
  3. Za cierpiących na ciele i duchu, ludzi opuszczonych i biednych, aby poprzez wspólnotę Kościoła doświadczali miłości i odnaleźli siłę do przezwyciężania zwątpienia.
  4. Za wszystkich, którzy cierpią dla sprawiedliwości, aby doświadczyli łaski pociechy i umocnienia oraz wytrwali w prawdzie.
  5. Za zmarłych, aby dostąpili łaski miłosierdzia i zjednoczenia z naszym Zbawicielem w królestwie niebieskim.
  6. Za nas samych, abyśmy swoją przynależność do Chrystusa potwierdzali świadectwem codziennego życia.

Boże, źródło doskonałości, dopomóż nam pomimo przeciwności zła, kroczyć wytrwale drogą pełnienia Twojej woli, abyśmy mogli z mocą i przekonaniem świadczyć wobec świata o prawdziwości naszej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Pokrzepieni Bożymi darami, idźmy w świat i do świata, aby żyjąc według Ewangelii świadczyć, że Jezus jest Mesjaszem – jedynym Panem i Odkupicielem człowieka. Na pełnię życia prawdziwie chrześcijańskiego Bóg udziela nam swojego błogosławieństwa. Niech to błogosławieństwo umocni naszą wolę, abyśmy zawsze wybierali w życiu dobro, które jest gwarantem autentycznego i trwałego szczęścia. Niech również postawa naszego na wskroś chrześcijańskiego życia, będzie dla innych inspiracją i zachętą do wejścia na drogę dobra.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Kto się w opiekę”

Na przygotowanie darów – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”

Na komunię – „O mój Jezu, w Hostii skryty”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Złącz, Panie, miłujących Cię”

­