I czyt. Pwt 4,32-34.39-40; Ps 33; II czyt. Rz 8,14-17; Ew. Mt 28,16-20

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jedną z tajemnic naszej wiary jest tajemnica Trójcy Przenajświętszej. Nie pojmujemy jej, nie rozumiemy, chylimy tylko przed nią swe czoła, dziękując Bogu Wszechmogącemu za to, że raczył nam ją w swojej miłości i miłosierdziu objawić. Jest to wielka tajemnica w Chrystusie i w Kościele. Dobry Bóg przez długie wieki przygotowywał ludzkość na jej zrozumienie. Gdy przyszła pełnia czasów, Bóg objawił się przez swego Syna, który ukazał nam siebie i Ojca w Duchu Świętym.

Uczestnicząc w Eucharystii i adorując Boga w Trójcy Świętej Jedynego, prośmy Go byśmy jako Kościół stanowili wspólnotę na Jej wzór.

Modlitwa wiernych

Ubogaceni nowymi treściami, wynikającymi z prawdy wiary
w Trójcę Świętą, prośmy dobrego Boga o wszystkie potrzebne nam w życiu łaski.

  1. Módlmy się za Ojca Świętego, aby głosząc prawdę o Trójcy Świętej, cieszył się zawsze pełnym uznaniem i zrozumieniem.
  2. Módlmy się za wszystkich stojących z dala od Chrystusowego Kościoła, aby żadna z tajemnic naszej wiary nie była dla nich przeszkodą do pełnego zjednoczenia się z Chrystusem.
  3. Módlmy się za tych, którzy przyjmują chrzest w imię Trójcy Świętej, aby w pełni zrozumieli, w czyje imię zostali ochrzczeni.
  4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby cieszyli się przebywaniem w niebie we wspólnocie z Trójcą Świętą.
  5. Módlmy się za nas samych, abyśmy nie tylko wierzyli
    w Trójcę Świętą, ale codziennie pogłębiali naszą do Niej miłość.

Wszechmogący, wieczny Boże, utwierdź w nas przekonanie, że bez pomocy Trójcy Świętej nic zbawiennego uczynić nie możemy. Dlatego prosimy Cię o łaskę głębszego zrozumienia i umiłowania tej tak bardzo potrzebnej nam tajemnicy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28,20). W słowach tych, Panie Jezu, wyraziłeś największą tajemnicę; niepojętą prawdę wiary dla ludzkiego umysłu, prawdę o Trójcy Przenajświętszej. Wnika ona jednak głęboko w ludzkie życie i zobowiązuje nas do oddania się przez wiarę Trójjedynemu Bogu i poświęcenia Mu naszego umysłu, serca i woli.

Dlatego klękamy przed Tobą, Panie Jezu, w comiesięcznej adoracji, aby wyrazić nasze uwielbienie i dziękczynienie za dar Eucharystii i Twojej obecności wśród nas pod osłoną Najświętszego Sakramentu. Dzisiaj szczególnie pragniemy wyznać naszą wiarę w tę niepojętą prawdę o Trójjedynym Bogu. „Jest to tajemnica – jak mówił bł. Jan Paweł II – przerastająca nas w sposób nieskończony, ale równocześnie jest rzeczywistością bardzo nam bliską, ponieważ znajduje się u źródeł naszego istnienia. W Bogu bowiem «żyjemy, poruszamy się i jesteśmy» (Dz 17,28). W głębiach naszego jestestwa, gdzie nie dociera nawet nasze spojrzenie, dzięki łasce jest obecny Ojciec, Syn i Duch Święty, jeden Bóg w trzech Osobach. Tajemnica Trójcy, w żadnym wypadku niebędąca suchą prawdą przekazaną naszemu rozumowi, jest życiem mieszkającym
w nas i nas wspierającym” (Jan Paweł II, Audiencja generalna, 19 stycznia 2000 r.).

Chrześcijaństwo to wiara w Trójcę Przenajświętszą i życie w Niej dla Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. W tej wierze pragniemy Cię, Trójjedyny Boże, wielbić.

Będziemy powtarzać: BĄDŹ UWIELBIONY, TRÓJJEDYNY BOŻE!

- Za dar stworzenia świata i życie każdego z nas…

- Za dzieło odkupienia człowieka…

- Za dar uświęcenia i umocnienia darami Ducha Świętego…

- Za dar dziecka Bożego, którym się stajemy poprzez polanie wodą i wezwanie imienia Trójcy Świętej…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Chwała bądź Bogu w Trójcy jedynemu”

Dogmat o Trójcy Świętej stwierdza, iż jest jeden Bóg, ale są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wszystkie One zachowują swoją indywidualną tożsamość, ale łączy Je ta sama natura (por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 252 i 253). W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, aby lepiej zrozumieć sposób istnienia Trójcy Świętej, posługiwano się obrazem koniczyny, która złożona z kilku elementów tworzy jednak jeden kwiat. Trójca Święta jest wspólnotą opartą na miłości. Ojca, Syna i Ducha Świętego łączy najwznioślejsza i najdoskonalsza miłość, której źródłem i mocą jest Duch Święty. Jeśli więc chcemy budować wspólnotę ludzką, musimy rozwijać w sobie cnoty miłości i prosić Boga o ten dar. Tylko tam, gdzie jest Miłość, może powstać wspólnota.

Panie Jezu, żyjemy w Kościele, który jest naszym domem i jak w każdym domu winna panować miłość wśród domowników. Wzorem tej miłości i wspólnoty Kościoła jest Trójjedyny Bóg. Dlatego klęcząc przed Tobą, Panie Jezu, prosimy o dar prawdziwej wspólnoty dla nas wierzących.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, BOŻE!

- Za Kościół, aby wsparty darami Ducha Świętego nie lękał się wrogości współczesnego świata, ale z wiarą wyznawał, że Jezus jest jedynym Zbawicielem ludzi…

- Za Kościół, prowadź go ku pełnej jedności w posłuszeństwie Benedyktowi XVI…

- O prawdziwą miłość wśród wszystkich członków Kościoła…

- Za wszystkich wątpiących, tracących wiarę w obliczu trudności, aby na ich drodze znaleźli się autentyczni Twoi świadkowie…

- Za rodziny w naszej parafii, aby życiem świadczyły o wierności i umiłowaniu Chrystusa i Kościoła…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Kto się w opiekę”

Prawdziwa miłość ma swoje źródło w Trójcy Świętej. Bóg Ojciec zesłał na świat „Syna, Słowo Prawdy, i Ducha Uświęciciela”, jak usłyszeliśmy w kolekcie, tylko po to, abyśmy mogli przeniknąć ekonomię Bożej miłości, która jest inna od ludzkiej. Jedność Bożych Osób wzywa nas dzisiaj do jedności z całym Kościołem powszechnym, ale również i z Kościołem domowym, który jest pierwszą świątynią w życiu chrześcijanina, jak podkreślał bł. Jan Paweł II.

Tak bardzo w dzisiejszym świecie brakuje jedności w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym. Wiele byśmy pewnie zyskali, gdyby udało się nam usunąć z naszego życia podziały, które są spowodowane brakiem miłości, bo liczą się tylko nasze pragnienia i wygórowane często ambicje. Zamiast budować – rujnujemy; zamiast dawać pokój – wprowadzamy rozłam. To wszystko jest wynikiem braku miłości. Za jej brak w społeczeństwie, w Kościele, w naszych rodzinach przepraszamy Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Będziemy powtarzać: PRZEBACZ NAM, BOŻE!

- Brak jedności w Kościele i brak poczucia współodpowiedzialności za niego…

- Brak miłości bliźniego w rodzinach, wspólnotach, w sąsiedztwie, w zakładach pracy, szkołach i szpitalach…

- Brak należytego traktowania religii, wiary świętej i moralności chrześcijańskiej…

- Nieliczenie się z Tobą, gdy dobrze się nam wiedzie…

- Wszystkie grzechy i wady nas Polaków, którymi tak boleśnie Cię zasmucamy…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Kiedy w jasną, spokojną, cichą noc”

Modlitwa św. Augustyna do Trójcy Przenajświętszej (Agenda liturgiczna diecezji opolskiej, Opole 1981, s. 185-186):

Panie wszechmogący, troisty w Osobach, Jedyny Boże, któryś był, jest i będziesz na wieki. Tobie polecam dziś i po wszystkie czasy duszę, ciało, zmysły, wszelkie myśli, słowa
i czyny moje, wiarę i wytrwałość w dobrym, abyś je strzegł każdej godziny i każdego momentu mojego życia.

Wysłuchaj mnie, o Trójco Przenajświętsza i chroń mnie od wszelkiego zła, szczególnie od każdej niewierności wobec Ciebie, od wszystkich widzialnych i niewidzialnych nieprzyjaciół. Błagam o to przez przyczynę Najświętszej Dziewicy Maryi, przez modlitwy Świętych Patronów, wstawiennictwo Świętych Apostołów, stałość Męczenników, czystość Dziewic i zasługi Wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Pieśń: „Przed tak wielkim sakramentem”

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże, lud Twój”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „Upadnij na kolana”

Na uwielbienie – „Ciebie Boga wysławiamy”

Na zakończenie – „Przez chrztu świętego”

­