I czyt. Dz 2,1-11; Ps 104; II czyt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; Ew. J 20,19-23


Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego uobecniamy w liturgii dzień, w którym na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku zstąpił Duch Święty. Duch Boży, posłany przez Ojca
i Syna, był obecny przy stwarzaniu świata, był natchnieniem dla proroków, On wyznaczał trasę wędrówek apostołom, a dziś prowadzi Kościół po drogach czasu. Duch Pański przychodzi do nas ze swoimi darami, poucza nas i oświeca, uświęca i dodaje odwagi do wyznawania wiary, uzdalnia do przyjęcia zbawienia.

Podobnie jak apostołowie, tak i my gromadzimy się w naszym wieczerniku, w którym powtarza się cud zesłania, abyśmy stawali się świątyniami Ducha Świętego i dali się Mu porwać, by głosić w naszym życiu wielkie dzieła Boże.

Modlitwa wiernych

Do Pana Boga przez jedynego Pośrednika, Jezusa Chrystusa, który posłał światu Ducha Świętego, zanieśmy wspólne błagania:

  1. Módlmy się, aby święty Kościół Boży, razem z papieżem Benedyktem i z wszystkimi biskupami, zgromadzony przez Ducha Świętego wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości, aż do przyjścia Chrystusa.
  2. Módlmy się za całą ludzkość, aby wszyscy ludzie, mając jednego Stwórcę i Ojca, traktowali się jak bracia, bez różnicy rasy i narodu, oraz szczerze szukali królestwa Bożego, które jest pokojem i radością w Duchu Świętym.
  3. Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, aby utwierdzeni w wierze i miłości dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem.
  4. Módlmy się za prześladowanych za wiarę, aby Duch Święty dał im męstwo i wytrwanie.
  5. Módlmy się za zmarłych (zwłaszcza za NN.), aby Duch Święty, Pan i Ożywiciel, wskrzesił ich do ostatecznego przejścia do domu Ojca.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli żywymi świątyniami Ducha Świętego.

Panie Boże, wejrzyj na nasze modlitwy, które do ciebie zanosimy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Porwani przez Ducha Świętego i posłuszni Jego natchnieniom czyńmy nasze serca Jego świątynią.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Stworzycielu Duchu przyjdź”

Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas Panie”

Na komunię – „Idzie Bóg prawdziwy”

Na uwielbienie – „Być bliżej Ciebie chcę”

Na zakończenie – „Duchu Ogniu, Duchu Żarze”

­