I czyt. Dz 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98; II czyt. 1 J 4,7-10;Ew. J 15,9-17


Wprowadzenie do Mszy Świętej

Rytmu naszemu życiu chrześcijańskiemu nadaje coniedzielna Eucharystia. W niej spotykamy się ze zmartwychwstałym Panem, który pośród nas żyje i działa. On także i dziś, jak zawsze, pragnie obdarzać nas skarbami swojej miłości. Daje nam słowo, które nas oświeca i prowadzi, oraz swoje Ciało i Krew, które nas oczyszczają i umacniają. Jezus zaprasza nas także, abyśmy odnowili naszą wzajemną miłość ku sobie, czerpiąc z miłości, którą On nas umiłował (por. J 15,12).

Przystąpmy z radością do ołtarza słowa i Ciała Pańskiego, jak do tego zachęca nas dzisiejszy psalm responsoryjny: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. (…) Cieszcie się, weselcie i grajcie! (…) Radujcie się wobec Pana, (…) bo nadchodzi” (Ps 98,1.4.6.9).

Modlitwa wiernych

Boże, który jesteś Miłością, przyjmij pełną wiary i ufności modlitwę, którą zanosimy do Ciebie w potrzebach Kościoła, świata i naszych osobistych:

  1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby był dla wszystkich świadkiem i nauczycielem miłości Boga i bliźniego.
  2. Módlmy się za naszego biskupa i wszystkich kapłanów, aby ich codzienną posługę w Kościele ożywiała miłość pasterska na wzór Jezusa, Dobrego Pasterza.
  3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby panowały w niej zgoda, wzajemny szacunek, troska o dobro wspólne, a zwłaszcza
    o dzieci nienarodzone, osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku.
  4. Módlmy się za dzieci, przystępujące w tym miesiącu do
    I Komunii Świętej, aby zawsze miłowały Jezusa całym serem i nigdy nie odłączyły się od Niego.
  5. Módlmy się za rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają trudności materialne czy duchowe, aby były otoczone miłością i pomocą Kościoła, państwa i innych rodzin.
  6. Módlmy się za nas uczestniczących w Mszy Świętej, abyśmy tworzyli prawdziwą wspólnotę, zawsze zdolną i gotową do niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

Boże, Ty dałeś nam przykazanie miłości jako najważniejsze prawo naszego życia. Pokornie Cię błagamy, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy każdego dnia kroczyli drogą przez Ciebie wskazaną. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy Jezusowe słowa: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16). Tym owocem, którego Bóg oczekuje, są czyny miłości i miłosierdzia. Podejmijmy więc z nowym zapałem przykazanie miłości, które Jezus nam daje. Będziemy wtedy Jego przyjaciółmi, a nasza radość będzie pełna.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”

Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję wam”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Nie zna śmierci, Pan żywota”

­