I czyt. Wj 12,1-8.11-14; Ps 116; II czyt. 1 Kor 11,23-26;Ew. J 13,1-15

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zgromadziliśmy się w Kościele, który jest naszym domem ofiarowanym nam przez Boga. Rozpoczynamy święte Triduum Paschalne, które wprowadza nas w bogactwo tajemnic naszej wiary i pozwala doświadczyć przeogromnej miłości Boga.

Wspominając i uobecniając wydarzenia, które dokonały się dwadzieścia wieków temu w Wielki Czwartek, chciejmy dziękować Bogu za dwa sakramentalne dary: Eucharystię i kapłaństwo. W tych bowiem sakramentach zawiera się piękno Kościoła. Niech więc uczestnictwo w Najświętszej Ofierze połączone z wdzięcznością za dar kapłaństwa umocni nas na drodze wspólnego wznoszenia duchowej świątyni Kościoła na chwałę Boga i pożytek ludzi.

Modlitwa wiernych

Wdzięczni Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa, pełni wiary i miłości skierujmy do Niego nasze ufne modlitwy:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby przez sprawowanie tajemnicy Eucharystii przyczyniał się do budowania wspólnego domu przepełnionego miłością Chrystusa.
  2. Módlmy się za nasze rodziny, aby wychowywały swoje dzieci do umiłowania Eucharystii i uczyły szacunku do Chrystusowego kapłaństwa.
  3. Módlmy się za dzieci, które w tym roku przyjmą po raz pierwszy Komunię Świętą, aby ich spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym przyczyniło się do głębszego poznania, umiłowania i naśladowania Jezusa w codziennym życiu.
  4. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących i samotnych, aby w Chrystusie szukali ukojenia i otuchy.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się pełnią szczęścia w królestwie niebieskim.
  6. Módlmy się za całą naszą wspólnotę parafialną, aby przeniknięta tajemnicą Ostatniej Wieczerzy doceniała wartość Eucharystii i żyła nią każdego dnia.

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za miłość, jaką nas obdarzasz
w sakramentalnych znakach, i prosimy Cię, abyś napełnił nas nadzieją spotkania z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu

W procesji przeniesiemy teraz Najświętszy Sakrament do ciemnicy. Trwając w ciszy adoracji, podziękujmy Bogu za Eucharystię i kapłaństwo – dwa dary dane dla budowania Kościoła, naszego wspólnego domu.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pan Wieczernik przygotował”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”

Na uwielbienie – „Przykazanie nowe daję wam”

Na procesję przeniesienia Najświętszego Sakramentu – „Sław, języku, tajemnicę”

­