I czyt. Iz 7,10-14; Ps 40; II czyt. Hbr 10,4-10; Ew. Łk 1,26-38

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zwiastowanie Pańskie zapowiada cud wcielenia Boga. Odtąd Bóg jest naprawdę Emmanuelem – Bogiem z nami. Prorok Izajasz przepowiada: „Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel” (Iz 7,14). Oszczędny w słowach opis tego faktu jest przejmujący i bliski naszemu sercu. Te słowa dla nas, dla naszej wiary, jej rozwoju, dojrzałości mają wielkie znaczenie. Maryja, odpowiadając na Boże wezwanie, dała dowód najdojrzalszej wiary, zgodziła się na wszystko, co Bóg wobec Niej zamierzył. Każda Msza Święta to spotkanie z żywym Chrystusem. Wsłuchajmy się w głos Bożego wezwania.

Modlitwa wiernych

Słowo Boga Ojca jest wśród nas dzięki przyjęciu Go przez Maryję. Bóg jest blisko nas, więc prośmy Go o potrzebne łaski:

  1. Módlmy się za Kościół święty, by niestrudzenie i odważnie głosił orędzie zbawienia.
  2. Módlmy się za kobiety w stanie błogosławionym, aby na wzór Matki Najświętszej z radością przyjęły nowe życie.
  3. Módlmy się za Ruch Krzewienia Adopcji Dziecka Poczętego, aby dzięki swej działalności uczył wszystkich szacunku dla ludzkiego życia.
  4. Módlmy się za parlamenty całego świata, aby w swoim ustawodawstwie respektowały prawo każdego człowieka do życia i rozwoju.
  5. Módlmy się za tych, którzy odeszli już do wieczności, aby Chrystus obdarzył ich łaską miłosierdzia i przyjął do królestwa zbawionych.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy Boże słowo przyjęli, rozważyli i wprowadzili w życie.

Wszechmogący Boże, Ty obdarzyłeś Maryję wyjątkową łaską; udziel nam potrzebnych darów i błogosław, abyśmy z mocą świadczyli o Tobie, a na co dzień stawali się prawdziwą świątynią Twojej chwały. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Żyją obok nas ludzie niewierzący w Boga albo których wiara uległa destrukcji, usiłują oni rozwiązać sens swego istnienia. My, chrześcijanie, nie potrzebujemy szukać żadnych namiastek, kłamliwych ujęć. Mamy Maryję – Matkę Chrystusa, która jest także naszą Matką. możemy się oprzeć o Jej zmaganie, o Jej ludzkie próby wiary i błagać Ją o wstawiennictwo u Jej Syna, Jezusa Chrystusa, wiecznego Arcykapłana.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Witaj Maryjo śliczna Pani”

Na przygotowanie darów – „O Maryjo przyjm w ofierze”

Na komunię – „Daj mi, Jezusa”

Na uwielbienie – „Chrystus Pan, karmi nas”

Na zakończenie – „Zdrowaś bądź Maryjo”

­