I czyt. 2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137; II czyt. Ef 2,4-10; Ew. J 3,14-21

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżywamy IV Niedzielę Wielkiego Postu. W liturgii Kościoła nosi ona nazwę laetare, co oznacza „radujmy się”. Niedziela ta kładzie akcent na paschalną radość i nadzieję, których pełna jest dziś liturgia czytań, zwłaszcza Ewangelia, w której Święty Jan zapewnia, że „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednoro­dzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,15). To zapewnienie, które słyszymy w połowie Wielkiego Postu, wzywa nas do konkretnych działań. Jednym z najbardziej owocnych i skutecznych, nie tylko w Wielkim Poście, ale w ciągu całego roku liturgicznego, jest pokuta, która wyraża się poprzez modlitwę, uczynki miłosierdzia, umartwienia, wstrze­mię­źli­wość, post oraz jałmużnę.

Prośmy podczas tej Eucharystii o siły do podjęcia pokuty, a za wszelkie niewłaściwe i grzeszne zachowania szczerze Boga przepraszajmy.

Modlitwa powszechna

Do Boga, miłosiernego Ojca, który czeka na nas w sakramencie pokuty i pojednania, skierujmy nasze prośby:

  1. Módlmy się, aby Wielki Post był dla całego Kościoła czasem odnowy i pojednania z Tobą, Boże.
  2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów
    i prez­biterów, aby z zapałem wypełniali zbawczą misję Chrys­tusa.
  3. Módlmy się za kapłanów, szafarzy sakramentu pojednania, aby z pokorą i miłością pomagali wiernym powracać na drogę jedności z Tobą, Boże.
  4. Módlmy się za małżonków i rodziców, aby dbali o taką atmosferę w domu, by można było do niego zawsze powracać z radością.
  5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli całą wieczność cieszyć się przebywaniem we wspólnocie z Tobą, Boże.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy słuchając słowa Bożego i uczestnicząc w Eucharystii, przynosili jak najlepsze owoce wielkopostnego nawrócenia.

Wszechmogący i wieczny Boże, Ty uzdolniasz nas do życia
w zjednoczeniu z Tobą w Twoim królestwie, wysłuchaj naszych próśb, które zanosimy do Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

„Łaską bowiem jesteście zbawieni” (Ef 2,5). Te słowa Świętego Pawła niech nas zmobilizują do skorzystania z łaski sakramentu pokuty i pojednania. Im lepiej przygotujemy się do samej spowiedzi, tym owocniej ją przeżyjemy. Niech w tym przygotowaniu towarzyszy nam Boże błogosławieństwo.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bądź mi litościw”

Na przygotowanie darów – „Panie, przebacz nam”

Na komunię – „Witam Cię, witam”

Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”

Na zakończenie – „Pokładam w Panu ufność mą”

­