I czyt. Wj 20,1-17; Ps 19; II czyt. 1 Kor 1,22-25; Ew. J 2,13-25
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Udział w niedzielnej Eucharystii to świadectwo, że Bóg jest naszym Panem, źródłem mocy i mądrości, której tak bardzo potrzebujemy, by pięknie żyć. W ofierze Krzyża, w której uczestniczymy, odkrywamy źródło i nadzieję zbawienia. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie Boga i z czystym sercem, wypełnionym wiarą i miłością, przyjmijmy Go w Komunii Świętej, by Kościół, który tworzymy stawał się prawdziwie naszym domem.

Modlitwa wiernych

Pan Jezus karmi nas swoim Ciałem i Krwią oraz upodabnia nas do siebie. Przez Jego pośrednictwo prośmy Boga Ojca w intencjach Kościoła, świata i nas samych:

1.  Za Kościół święty, aby swoją siłę do głoszenia Ewangelii czerpał z Eucharystii, która jest źródłem i szczytem całego jego życia.

2.  Za biskupów, kapłanów i diakonów, aby z największą czcią i szacunkiem szafowali sakramentem Eucharystii.

3.  Za naszą Ojczyznę, aby było w niej respektowane prawo do odpoczynku niedzielnego dla pracowników, a Msza Święta stała w centrum przeżywania każdej niedzieli i uroczystości nakazanej.

4.  Za wszystkich, którzy dopuścili się profanacji Ciała i Krwi naszego Zbawiciela przez Komunię świętokradzką i inne grzechy, aby ze skruchą serca i żalem oczyścili się w sakramencie miłosierdzia.

5.  Za naszych zmarłych, którzy za życia karmili się Ciałem
i Krwią Zbawiciela, aby cieszyli się szczęściem wiecznym w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem.

6.  Za nas samych, abyśmy w postawie adoracji przeżywali każdą Mszę Świętą i w pokorze serca zbliżali się często do Chrystusa w Komunii Świętej.

Boże, nasz Ojcze, przyjmij łaskawie nasze modlitwy wraz z ofiarą Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech przyczynią się one do Twojej większej chwały i miłości wszystkich wiernych. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Pan Jezus zawsze chce być z nami. Odpowiedzmy sercem prze­pełnionym wiarą na Jego obecność w sakramentach świętych, szcze­gólnie w Eucharystii. Przyjmujmy Go często i syste­ma­tycz­nie w Komunii Świętej, niech Jego obecność dodaje nam siły do dźwigania krzyża codzienności.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pokładam w Panu ufność mą”

Na przygotowanie darów – „Króla wznoszą się ramiona”

Na komunię – „Przyjdźcie do mnie wszyscy”

Na uwielbienie – „Panie, dobry jak chleb”

Na zakończenie – „Krzyżu Święty nade wszystko”

­