I czyt. Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116; II czyt. Rz 8,31b-34; Ew. Mk 9,2-10

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wielki Post to czas refleksji i wyciszenia, to czas odpowiedzi na wezwanie Pana Jezusa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15). Dlatego w tym okresie w sposób szczególny przygotowujemy się do sakramentu pokuty i pojednania, aby przed świętami Zmartwychwstania Pańskiego oczyścić nasze serca z brudu grzechów. Uczestnictwo w Eucharystii także jest dla nas szansą, aby odrzucając grzech, jednoznacznie opowiedzieć się po stronie Boga. W dzisiejszej Ewangelii mówiącej o przemienieniu Pana Jezusa, usłyszymy skierowane do nas wszystkich słowa Boga Ojca: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9,7).
W ten sposób Bóg Ojciec, który nas kocha i chce naszego zbawienia, wskazuje na drogę – swego Syna Jezusa Chrystusa. To w Niego powinniśmy wierzyć, Jego słuchać i naśladować. Otwórzmy zatem nasze serca na słowo Boże oraz na samego Boga, który pragnie naszego nawrócenia i chce nas napełnić swoim szczęściem, radością i pokojem.

Modlitwa wiernych

Prośmy teraz z ufnością naszego najlepszego Ojca w niebie, który nigdy nie pozostaje obojętny na nasze troski i potrzeby:

  1. Módlmy się za Kościół powszechny, aby głoszona przez niego Dobra Nowina o zbawieniu dotarła do wszystkich.
  2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pozostawała zawsze wierna Chrystusowi i Ewangelii, broniąc życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
  3. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w mrokach grzechów, aby nie stracili nadziei na Boże miłosierdzie i ze skruchą i żalem przystąpili do sakramentu pokuty i pojednania.
  4. Módlmy się za naszych braci i siostry w wierze, którzy przeżywają trudności życiowe, cierpienie, chorobę bliskich, aby umęczony i zmartwychwstały Jezus Chrystus był dla nich nadzieją i umocnieniem.
  5. Módlmy się za wiernych zmarłych (zwłaszcza polecanych w tej Mszy Świętej), aby osiągnęli zbawienie.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy zawsze słuchali słów Jezusa Chrystusa i według nich żyli.

Wszechmogący, wieczny Boże, oczyść nas z grzechów i umocnij w walce z naszymi wadami i słabościami, abyśmy wiernie trwali przy Tobie i nigdy nie zeszli z drogi Twoich przykazań. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Zbliżam się w pokorze”

„Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła” (Mk 9,2-3). Tymi słowami, z usłyszanej dzisiaj Ewangelii, pragniemy powitać Cię, Panie Jezu Przemieniony, obecny pod postacią Chleba. Twoje przemienienie dokonało się w czasie Mszy Świętej, podczas przeistoczenia chleba w Twoje Ciało, a wina w Twoją Najświętszą Krew. I choć widzimy jedynie chleb, a w ustach czujemy jego smak, to nasza wiara mówi nam, że tam jesteś Ty – Bóg żywy i prawdziwy, który przyszedł do nas i tu pozostał, aby nas pocieszyć i umocnić na trudy codziennego życia. Klęcząc u Twych stóp, Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, słyszymy jednocześnie Twoje pełne miłości i troski słowa: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Wdzięczni za to zaproszenie i za dzisiejsze z Tobą spotkanie, chcemy Cię uwielbiać.

Będziemy powtarzać: BĄDŹ UWIELBIONY, PANIE JEZU!

–      Za dar Eucharystii, która jest naszym pokarmem na życie wieczne…

–      Za dar wiary, która nadaje naszemu życiu nadprzyrodzony sens…

–      Za dar nadziei, która w świecie pełnym mroków, niesprawiedliwości i grzechów pozwala dostrzec światło Twojej nieskończonej miłości…

–      Za dar miłości, która uczy nas przebaczać i darować winy i która nigdy nie ustaje…

–      Za dar włączenia przez chrzest do wspólnoty Kościoła – naszego prawdziwego domu, w którym mamy swoje miejsce…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Przez chrztu świętego wielki dar”

Panie Jezu, Twoja przemieniona postać i oblicze były zapowiedzią Twojego zmartwychwstania. Dla Piotra, Jakuba i Jana to doświadczenie, tak podniosłe, a zarazem radosne, było umocnieniem na godzinę Twojej męki i śmierci. Ukazał się im również Eliasz i Mojżesz, którzy rozmawiali z Tobą. Wtedy Piotr w imieniu wszystkich wypowiedział słowa: „Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni” (Mk 9,4-5). Gdy uświadomimy sobie, że stoimy w obliczu samego Boga, Stwórcy nieba i ziemi, nie dziwią nas słowa Piotra. Twoja bliskość, Panie Jezu, przepełnia nas radością, ale uświadamiamy sobie naszą grzeszność, letniość i obojętność na Ciebie i Twoje przykazania, dlatego pojawia się w nas również lęk i bojaźń. Pragniemy więc, pełni pokory i Bożej bojaźni, przepraszać Ciebie i wynagradzać za nasze grzechy.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE JEZU!

–      Za to, że nie zachowywaliśmy Twoich przykazań…

–      Za to, że upadając w grzechy, nie żałowaliśmy za nie i trwaliśmy w nich, odkładając na później pokutę i nawrócenie…

–      Za to, że ustami wyznawaliśmy wiarę w Ciebie, ale nasze życie przeczyło temu…

–      Za to, że czyniliśmy sobie bożki z naszych egoistycznych zachcianek, zmysłowych potrzeb…

–      Za to, że wyżej ceniliśmy dobra materialne, pieniądze niż dobra duchowe i zbawienie swojej duszy…

–      Za to, że z powodu zazdrości obmawialiśmy, łatwo osądzaliśmy i potępialiśmy innych ludzi…

–      Za zachowania, widowiska i programy telewizyjne gorszące dzieci i młodzież…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Bądź mi litościw”

„I zjawił się obłok, ocieniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9,7). Tymi słowami Bóg Ojciec objawia nam, że powinniśmy zawsze patrzyć na Ciebie, Panie Jezu, słuchać Twoich słów i wypełniać je. Ty bowiem jesteś Synem Bożym, który z Ojcem stanowi jedno. Pragniemy Cię słuchać i wypełniać Twoją wolę. Chcemy z głębi serca odpowiedzieć naszą miłością na Twoją miłość, przestrzegając Twoich przykazań, a zwłaszcza tego najważniejszego – przykazania miłości Boga i bliźniego. Często jednak nasze pragnienia napotykają na sprzeciw naszej skażonej grzechem natury, dlatego potrzebujemy wciąż Twojej pomocy i łaski. Bez Ciebie nic nie możemy uczynić, dlatego pełni wiary i ufności pragniemy Cię prosić o pomoc w przemianie naszego serca.

Będziemy powtarzać: POMAGAJ NAM, PANIE JEZU!

–      Abyśmy zawsze słuchali Ciebie i wypełniali Boże przykazania…

–      Abyśmy z uwagą słuchali słowa Bożego przez osobistą lekturę Pisma Świętego…

–      Abyśmy w życiu codziennym nie żałowali czasu na mo­dlitwę…

–      Abyśmy regularnie przystępowali do sakramentu pokuty…

–      Abyśmy trwali w łasce uświęcającej i często przystępowali do Komunii Świętej…

–      Abyśmy z odwagą przyznawali się do Ciebie, wyznawali naszą wiarę słowem i dobrym życiem…

–      Abyśmy coraz bardziej zbliżali się do Ciebie w Twoim Kościele…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Być bliżej Ciebie chcę”

Uczniowie zgromadzeni na Górze Przemienienia pragnęli tam pozostać. Twoja bliskość, Panie Jezu, która była zarazem bliskością Boga, przepełniała ich serca, co dawało im poczucie bezpieczeństwa i szczęścia. Musieli jednak, umocnieni tym doświadczeniem, wrócić do swoich apostolskich zadań. Również nasze, pełne wiary trwanie przy Tobie, Panie Jezu obecny w Najświętszym Sakramencie, napełnia nasze serca szczęściem i daje poczucie bezpieczeństwa. Przemienieni Twoją miłością chcemy wrócić do naszych obowiązków i zadań. Niech przeżywany czas Wielkiego Postu pozwoli nam odrzucić grzechy i zbliżyć się do Ciebie. A uczestnictwo w nabożeństwach pasyjnych drogi krzyżowej i gorzkich żali, niech uświadomi nam, jak wielką cenę zapłaciłeś za nas, abyśmy wykupieni z niewoli grzechu i Szatana stali się prawdziwie dziećmi Bożymi. Niech Twoja ofiarna miłość wywoła skruchę w naszych sercach, aby oczyszczone w sakramencie pokuty i pojednania doświadczyły pełni radości z Two­jego zmartwychwstania. Pobłogosław nam na ten święty czas naszego nawrócenia.

Pieśń „Przed tak wielkim Sakramentem

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bądź mi litościw”

Na przygotowanie darów – „Wstanę i pójdę”

Na komunię – „Jezu miłości Twej”

Na uwielbienie – „O Krwi najdroższa”

Na zakończenie – „Matko Najświętsza”

­