I czyt. Dz 1,1-11; Ps 47; II czyt. Ef 1,17-23; Ew. Mk 16,15-20

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Radujemy się, że Chrystus, nasz Pan pełen mocy i chwały, powraca do Ojca w niebie. Chociaż Jezus Zbawiciel opuszcza ziemię, to przecież nie pozostawia nas samych. On jest nieustannie z nami duchowo obecny i prowadzi nas, słabych ludzi, po drogach życia do swego królestwa w niebie. On prowadzi nas do wiecznego domu Ojca, gdzie dla każdej i każdego z nas jest przygotowane miejsce. I tylko od naszego postępowania zależy to, czy je osiągniemy.

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca w niebie, zanieśmy teraz z głębi serc pokorne i ufne prośby:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby z gorliwością i mocą przekazywał całemu światu radosną nowinę o zbawieniu.
 2. Módlmy się za wszystkich wierzących, aby poprzez ziemską wędrówkę wytrwale dążyli do spotkania z Chrystusem w niebie.
 3. Módlmy się za nasze rodziny – domowe Kościoły, aby były prawdziwym duchowym oparciem w codziennym życiu.
 4. Módlmy się za chorych, cierpiących i samotnych, aby nie ulegali zwątpieniu czy rozpaczy, ale doświadczyli chrześcijańskiej miłości od wspólnoty Ludu Bożego.
 5. Módlmy się za tych, którzy odeszli już z tego świata, aby radowali się oglądaniem Bożego oblicza w niebie.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w codziennym życiu nigdy nie zapominali, dokąd zmierzamy oraz co jest prawdziwym celem uczniów Chrystusa.

Boże, pełen łaski i miłosierdzia, racz przyjąć nasze prośby
i umacniaj nas w drodze do wiecznego królestwa w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dzisiejsza uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego niech będzie dla nas wezwaniem do jeszcze większej wierności Bogu. Tej wierności w codziennym, zwykłym życiu, abyśmy byli zjednoczeni z Chrystusem w miłości i zasłużyli na Jego błogosławieństwo. Aby kiedyś, u kresu naszych dni, nasz Pan otworzył przed nami wejście do królestwa niebieskiego. Niech zatem ta myśl towarzyszy nam w kolejnych dniach, które są przed nami, i niech pomaga nam w wytrwałym dążeniu do nieba.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus Pan w niebo wstępuje”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „Jezu, miłości Twej”

Na uwielbienie – „Ciebie uwielbiamy”

Na zakończenie – „Pod Twą obronę”

I czyt. Dz 2,1-11; Ps 104; II czyt. 1 Kor 12,3b-7.12-13; Ew. J 20,19-23


Wprowadzenie do Mszy Świętej

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego uobecniamy w liturgii dzień, w którym na apostołów zgromadzonych w Wieczerniku zstąpił Duch Święty. Duch Boży, posłany przez Ojca
i Syna, był obecny przy stwarzaniu świata, był natchnieniem dla proroków, On wyznaczał trasę wędrówek apostołom, a dziś prowadzi Kościół po drogach czasu. Duch Pański przychodzi do nas ze swoimi darami, poucza nas i oświeca, uświęca i dodaje odwagi do wyznawania wiary, uzdalnia do przyjęcia zbawienia.

Podobnie jak apostołowie, tak i my gromadzimy się w naszym wieczerniku, w którym powtarza się cud zesłania, abyśmy stawali się świątyniami Ducha Świętego i dali się Mu porwać, by głosić w naszym życiu wielkie dzieła Boże.

Modlitwa wiernych

Do Pana Boga przez jedynego Pośrednika, Jezusa Chrystusa, który posłał światu Ducha Świętego, zanieśmy wspólne błagania:

 1. Módlmy się, aby święty Kościół Boży, razem z papieżem Benedyktem i z wszystkimi biskupami, zgromadzony przez Ducha Świętego wzrastał i rozwijał się w jednej wierze i miłości, aż do przyjścia Chrystusa.
 2. Módlmy się za całą ludzkość, aby wszyscy ludzie, mając jednego Stwórcę i Ojca, traktowali się jak bracia, bez różnicy rasy i narodu, oraz szczerze szukali królestwa Bożego, które jest pokojem i radością w Duchu Świętym.
 3. Módlmy się za bierzmowanych, którzy zostali umocnieni darami Ducha Świętego, aby utwierdzeni w wierze i miłości dawali Chrystusowi świadectwo swoim życiem.
 4. Módlmy się za prześladowanych za wiarę, aby Duch Święty dał im męstwo i wytrwanie.
 5. Módlmy się za zmarłych (zwłaszcza za NN.), aby Duch Święty, Pan i Ożywiciel, wskrzesił ich do ostatecznego przejścia do domu Ojca.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli żywymi świątyniami Ducha Świętego.

Panie Boże, wejrzyj na nasze modlitwy, które do ciebie zanosimy w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Porwani przez Ducha Świętego i posłuszni Jego natchnieniom czyńmy nasze serca Jego świątynią.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „O Stworzycielu Duchu przyjdź”

Na przygotowanie darów – „Czego chcesz od nas Panie”

Na komunię – „Idzie Bóg prawdziwy”

Na uwielbienie – „Być bliżej Ciebie chcę”

Na zakończenie – „Duchu Ogniu, Duchu Żarze”

I czyt. Dz 9,26-31; Ps 22; II czyt. 1 J 3,18-24; Ew. J 15,1-8


Wprowadzenie do Mszy Świętej

Rozpoczynamy sprawowanie Eucharystii, która jest uobecnieniem tajemnicy paschalnej: śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Głębokie przeżycie Mszy Świętej łączy nas z Bogiem, ale także łączy nas wzajemnie między sobą, pozwalając doświadczyć prawdy, że Kościół jest naszym domem.

W każdym dobrym domu, jego mieszkańców czyli domowników, obowiązują pewne zasady. Święty Jan w dzisiejszym drugim czytaniu przypomni nam wolę Bożą względem nas, wierzących: „Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał” (1 J 3,23).

Rozpoczynając sprawowanie tajemnic naszego zbawienia, niech każdy z nas popatrzy w głąb swego serca i uznając słabość swojej wiary i miłości, prosi Boga o miłosierdzie dla nas wszystkich.

Modlitwa wiernych

Boże, który nas wszystkich powołałeś do jedności z sobą i prowadzisz po drogach życia, przedstawiamy Ci nasze prośby:

 1. Módlmy się za Kościół, aby był domem, w którym każdy może znaleźć dla siebie miejsce i doświadczyć Twojej miłości.
 2. Módlmy się za instytucje społeczne i polityczne, aby wspierały rodziny w wypełnianiu ich niezwykle ważnych zadań.
 3. Módlmy się za naszą diecezję, aby rozwijały i umacniały się w niej ruchy i wspólnoty, w których wierni będą mogli lepiej odkrywać i radośniej realizować jedność Kościoła w wielości charyzmatów.
 4. Módlmy się za naszą parafię, aby była wspólnotą, w której każdy coraz mocniej jednoczy się z Chrystusem.
 5. Módlmy się za naszych zmarłych siostry i braci, aby po swojej ziemskiej wędrówce dotarli do domu Ojca, w którym jest mieszkań wiele.
 6. Módlmy się za nas uczestniczących w tej Mszy Świętej, aby stała się ona dla nas umocnieniem na drodze wiary w Jezusa Chrystusa i miłości wzajemnej.

Wysłuchaj Boże, nasz Ojcze, wszystkich naszych próśb i udziel nam łaski wiernego trwania w Jezusie. Racz nas wysłuchać
i udzie­lić nam darów, jakich potrzebujemy. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

Panie Jezu, klęczymy przed Tobą obecnym tu, wśród nas, w Najświętszym Sakramencie. Ty sam powiedziałeś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię” (Mt 11,28). Oto jesteśmy, Panie. Napełnij nas swoją miłością i pokojem.

Panie Jezu, Ty mówisz do nas dzisiaj: „Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić” (J 15,5). Dlatego chcemy trwać w Tobie jak gałązki latorośli w winnym krzewie, abyśmy mogli czerpać z Ciebie ożywczy sok Bożego życia.

Panie, Jezu Chryste, przyjmij nasze uwielbienie.

Będziemy powtarzać:

BĄDŹ UWIELBIONY, JEZU, ŻYCIE NASZE!

–      Ty dla naszego zbawienia oddałeś życie na krzyżu…

–      Ty zmartwychwstałeś, aby dać nam życie wieczne…

–      Ty przez chrzest włączyłeś nas do wspólnoty Kościoła…

–      Ty przez Ducha Świętego zachowujesz nas w jedności i dopełniasz dzieła uświęcenia…

–      Ty wzywasz każdego do wypełnienia swojego powołania w jedności i dla dobra wszystkich członków Kościoła…

–      Ty nas, tak różnych, przez Ducha ku chwale Boga Ojca gromadzisz w jednym Kościele…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Jezusowi cześć i chwała”

Panie Jezu, Ty mówisz do nas dzisiaj: „Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – o ile nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie” (J 15,4). Panie Jezu, Ty w Kościele dajesz nam udział w Twoim życiu. To nowe życie w nas rozpoczęło się przez sakrament chrztu świętego. Przez codzienną modlitwę podtrzymujemy naszą łączność z Tobą. Szczególnym momentem zjednoczenia z Tobą jest każda Komunia Święta. Jeśli przez grzech ciężki utracimy łączność z Tobą, dajesz nam możliwość jej odzyskania w sakramencie pokuty i pojednania.

Nowe życie to także życie w Duchu Świętym. Jako chrześcijanie żyjemy w Twoim Duchu. On daje nam światło i moc do wypełniania woli Ojca. Duch Święty pozwala nam odczuć miłość Boga do każdego z nas i jest w każdym z nas powiewem nadziei, która zawieść nie może. On jest zapowiedzią, zadatkiem i prowadzi nas do pełni życia Bożego.

Będziemy powtarzać:

DZIĘKUJEMY CI, JEZU, ŻYCIE NASZE!

–      Za to, że Twój krzyż stał się dla nas drzewem życia…

–      Za to, że w Eucharystii pozostawiłeś nam źródło życia wiecznego…

–      Za to, że przez swoje słowo prowadzisz nas do pełni życia…

–      Za to, że w sakramentach ciągle pomnażasz w nas życie Boże…

–      Za to, że w sakramencie pokuty, przez posługę kapłanów, odnawiasz w nas życie Boże…

–      Za to, że przez Ducha Świętego prowadzisz każdego z nas we wspólnocie Kościoła…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Dzięki, o Panie, składamy dzięki”

Panie Jezu, prawdziwie obecny wśród nas pod postacią chleba, Ty powiedziałeś dziś do nas: „Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina,
a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy” (J 15,1n.).

Wiemy, Panie, że często nie przynosimy obfitego owocu. Nasze trwanie w Tobie jest osłabione przez grzechy, egoizm, zwątpienie. To właśnie grzech niszczy życie Boże w nas. Nasze trwanie w Tobie zakłóca egoizm, kiedy zamiast pamiętać o Tobie i troszczyć się o naszych bliźnich, myślimy tylko o sobie. Owocność naszego trwania w Tobie bywa też często osłabiona przez nasze zwątpienie, gdy brak nam wiary, że Ty jesteś naszym jedynym Zbawicielem i Panem.

Będziemy powtarzać:

PRZEPRASZAMY CIĘ, JEZU, ŻYCIE NASZE!

–      Za grzechy, które oddzielają nas od Boga…

–      Za grzechy, które oddzielają nas od bliźnich, niszcząc jedność Kościoła…

–      Za to, że nie przynosimy owoców trwania w Tobie przez święte życie…

–      Za to, że przez zaniedbywanie modlitwy codziennej oddalamy się od Ciebie…

–      Za to, że przez oziębłe życie sakramentalne osłabiamy życie Boże w nas…

–      Za to, że tak mało jest w naszym życiu modlitwy do Ducha Świętego, Uświęciciela i Ożywiciela…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Panie Jezu, Ty mówisz do nas dzisiaj: „Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie,
a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami” (J 5,7n.).

Wiemy, Panie, że w Tobie jest pełnia życia i pragniesz dać nam w nim udział. Gromadzisz nas we wspólnocie Kościoła, gdzie przez swoje słowo i sakramenty pozwalasz nam trwać
w Tobie. Właśnie teraz, klęcząc przed Tobą ukrytym w sakramencie Ołtarza, doświadczamy Twojej szczególnej bliskości i miłości. W tej postawie pokory pozwalasz nam tak wiele zrozumieć i wlewasz w nas pragnienie, aby także wtedy, gdy ta adoracja się skończy, w naszym codziennym życiu trwać w Tobie, przynosić obfity owoc i stawać się Twoimi uczniami.

Panie Jezu, który w Eucharystii zechciałeś pozostać z nami, pragniemy zwrócić się do Ciebie z naszymi prośbami.

Będziemy powtarzać:

PROSIMY CIĘ, JEZU, ŻYCIE NASZE!

–      Niech przez codzienną modlitwę, regularną spowiedź i częstą Komunię Świętą umacnia się w nas życie Boże…

–      Niech wspólny udział we Mszy Świętej niedzielnej umacnia nas w jedności Kościoła…

–      Niech rodziny naszej parafii stają się Kościołami domowymi…

–     Niech ludzie młodzi odkrywają, że pełnię życia i szczęścia można odnaleźć tylko w Tobie…

–   Niech każdy z nas, zgodnie ze swoim powołaniem i otrzy­ma­ny­mi talentami, służy wspólnocie Kościoła…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, umocnij wiarę naszą”

Panie Jezu, w dzisiejszym drugim czytaniu usłyszeliśmy: „Kto wypełnia [Twoje] przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał” (1 J 3,24). Umocnieni tym spotkaniem z Tobą pragniemy wypełniać Twoje przykazania. Poślij nam od Ojca swojego Ducha, abyśmy mogli nie tylko pojedynczo trwać w Tobie, ale także umacniać się jako wspólnota Kościoła. Niech staniemy się jednością przez mieszkającego w nas Ducha Bożego. Każdy z nas jest inny i tylko Duch Święty może nas zjednoczyć, a jedność w wielości niech się stanie wyraźnym znakiem Jego obecności pośród nas.

Panie Jezu, dziękujemy Ci za tę chwilę wytchnienia w blasku Twojej eucharystycznej obecności. Dziękujemy za to, że dałeś nam czas na spotkanie z Tobą i że mogliśmy być tak blisko Twojego serca. Spraw niech łaska tego spotkania wydaje owoce w naszym codziennym życiu, postępowaniu, w naszych słowach i modlitwie.

Pieśń „Przed tak wielkim Sakramentem”

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Zwycięzca śmierci”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „U drzwi Twoich”

Na uwielbienie – „O Panie, Tyś moim Pasterzem”

Na zakończenie – „Ciesz się, Królowo nieba”

I czyt. Dz 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98; II czyt. 1 J 4,7-10;Ew. J 15,9-17


Wprowadzenie do Mszy Świętej

Rytmu naszemu życiu chrześcijańskiemu nadaje coniedzielna Eucharystia. W niej spotykamy się ze zmartwychwstałym Panem, który pośród nas żyje i działa. On także i dziś, jak zawsze, pragnie obdarzać nas skarbami swojej miłości. Daje nam słowo, które nas oświeca i prowadzi, oraz swoje Ciało i Krew, które nas oczyszczają i umacniają. Jezus zaprasza nas także, abyśmy odnowili naszą wzajemną miłość ku sobie, czerpiąc z miłości, którą On nas umiłował (por. J 15,12).

Przystąpmy z radością do ołtarza słowa i Ciała Pańskiego, jak do tego zachęca nas dzisiejszy psalm responsoryjny: „Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem cuda uczynił. (…) Cieszcie się, weselcie i grajcie! (…) Radujcie się wobec Pana, (…) bo nadchodzi” (Ps 98,1.4.6.9).

Modlitwa wiernych

Boże, który jesteś Miłością, przyjmij pełną wiary i ufności modlitwę, którą zanosimy do Ciebie w potrzebach Kościoła, świata i naszych osobistych:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, aby był dla wszystkich świadkiem i nauczycielem miłości Boga i bliźniego.
 2. Módlmy się za naszego biskupa i wszystkich kapłanów, aby ich codzienną posługę w Kościele ożywiała miłość pasterska na wzór Jezusa, Dobrego Pasterza.
 3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby panowały w niej zgoda, wzajemny szacunek, troska o dobro wspólne, a zwłaszcza
  o dzieci nienarodzone, osoby niepełnosprawne, chore i w podeszłym wieku.
 4. Módlmy się za dzieci, przystępujące w tym miesiącu do
  I Komunii Świętej, aby zawsze miłowały Jezusa całym serem i nigdy nie odłączyły się od Niego.
 5. Módlmy się za rodziny, zwłaszcza te, które przeżywają trudności materialne czy duchowe, aby były otoczone miłością i pomocą Kościoła, państwa i innych rodzin.
 6. Módlmy się za nas uczestniczących w Mszy Świętej, abyśmy tworzyli prawdziwą wspólnotę, zawsze zdolną i gotową do niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują.

Boże, Ty dałeś nam przykazanie miłości jako najważniejsze prawo naszego życia. Pokornie Cię błagamy, udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy każdego dnia kroczyli drogą przez Ciebie wskazaną. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

W dzisiejszej Ewangelii słyszeliśmy Jezusowe słowa: „Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili” (J 15,16). Tym owocem, którego Bóg oczekuje, są czyny miłości i miłosierdzia. Podejmijmy więc z nowym zapałem przykazanie miłości, które Jezus nam daje. Będziemy wtedy Jego przyjaciółmi, a nasza radość będzie pełna.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”

Na przygotowanie darów – „Przykazanie nowe daję wam”

Na komunię – „Pan zstąpił z nieba pod postacią chleba”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Nie zna śmierci, Pan żywota”

I czyt. Dz 3,13-15.17-19; Ps 4; II czyt. 1 J 2,1-5a; Ew. Łk 24,35-48

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Niedziela Biblijna, którą dziś przeżywamy, wyraża pragnienie, aby na Bożym słowie budować nasze życie i umacniać serca w prawdziwej wierze. Wiara bowiem, z której każdy z nas zda sprawę u końca czasów, kiedy to Bóg „będzie sądził świat sprawiedliwie” (Ps 98,9), buduje się i umacnia szczególnie, kiedy karmiona jest słowem Bożym.

Stańmy zatem z radością przed dwoma ołtarzami naszej świątyni: ołtarzem Eucharystii, z którego Bóg pragnie karmić nas swoją świętą Krwią i Ciałem, i ołtarzem słowa Bożego, z którego usłyszymy Dobrą Nowinę o zbawieniu. Pamiętajmy też, że każdy, kto wiernie karmi się Ciałem i słowem Pana, będzie miał życie wieczne.

Abyśmy z czystym sercem mogli słuchać słowa Bożego i złożyć tę Najświętszą Ofiarę, przeprośmy Boga za nasze grzechy i zaniedbania.

Modlitwa wiernych

Pełni ufności wobec Boga, który troszcząc się o swoje dzieci, dał nam swoje słowo, zanieśmy nasze wspólne błagania i prośby:

 1. Prośmy Pana, by otaczał opieką papieża Benedykta XVI, naszego biskupa NN., wszystkich biskupów na świecie, prezbiterów i diakonów. Niech napełnieni Duchem Świętym głoszą Dobrą Nowinę całemu światu.
 2. Prośmy Pana, aby ludzie na całej ziemi porzucili spory i wojny. Niech wszędzie zapanuje pokój, którego fundamentem jest miłość.
 3. Prośmy Pana o potrzebne siły dla misjonarzy, by głosząc słowo Boże, wciąż pozyskiwali nowych uczniów dla królestwa niebieskiego.
 4. Prośmy Pana, aby nasi rodacy przebywający zagranicą, pozbawieni możliwości udziału w niedzielnej Eucharystii, poprzez lekturę Pisma Świętego umacniali swoją wiarę.
 5. Prośmy Pana, by wierni zmarli, którzy słuchali za życia słowa Bożego, szczególnie zaś ci, którzy poświęcili swoje życie badaniu i głoszeniu świętych tekstów zawartych w Biblii, zostali zaproszeni do królestwa Wcielonego Słowa.
 6. Prośmy Pana, byśmy nieustannie karmili się słowem Bożym zawartym w Biblii. Niech ta Księga będzie dla nas wszystkich mocą w drodze do wieczności.

Wszechmogący, wieczny Boże, napełniaj nas mocą Ducha Świętego, abyśmy umocnieni Jego darami mieli siły do słuchania
i poznawania Twojego słowa. Tobie niech będzie chwała, cześć
i uwielbienie, teraz i na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Kościół posyła nas, abyśmy tam, gdzie postawił nas Pan, głosili Dobrą Nowinę przede wszystkim przykładem swojego życia. Niech błogosławieństwo Boże da nam wielkie pragnienie poznawania Pisma Świętego. Niech to błogosławieństwo pomaga nam w codziennym pochylaniu się nad słowem, które umacnia naszą wiarę.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Chrystus zmartwychwstan jest”

Na przygotowanie darów – „Składamy Ci, Ojcze”

Na komunię – „Nie zna śmierci Pan żywota”

Na uwielbienie – „Jezusowi cześć i chwała”

Na zakończenie – „Zwycięzca śmierci”

 

 

I czyt. Dz 4,8-12; Ps 118; II czyt. 1 J 3,1-2; Ew. J 10,11-18

Wprowadzenie do Mszy Świętej

W IV Niedzielę Wielkanocy wpatrujemy się w postać Jezusa, Dobrego Pasterza. On nas tutaj gromadzi i chce razem z nami przeżywać tajemnicę paschalną. Nie jesteśmy sami. Jest z nami nasz Pan i Bóg. Na początku tej Mszy Świętej poczujmy, jak bardzo kocha nas Bóg, i obudźmy w sobie pragnienie dobrego przeżycia tej Eucharystii.

Wsłuchani w prośbę Ojca Świętego módlmy się o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Aby nasza modlitwa była dobra i przyniosła błogosławione owoce, oczyśćmy nasze serca z wszelkich słabości i grzechów, prosząc Boga o miłosierdzie dla nas.

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza, który żyje w swoim Kościele, zanieśmy nasze modlitwy do Boga Ojca:

 1. Módlmy się za papieża, biskupów i prezbiterów, aby kochali powierzony im Lud Boży i prowadzili go na spotkanie z Jezusem w królestwie niebieskim.
 2. Módlmy się za nowe powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego, by nie brakło ludzi gotowych poświęcić swoje życie dla chwały Boga i zbawienia ludzi.
 3. Módlmy się za rodziny żyjące w naszej parafii, aby były prawdziwie kochającymi się wspólnotami, w których wszyscy otaczani są miłością.
 4. Módlmy się za naszych braci i siostry, którzy nie czują więzi ze wspólnotą parafialną, aby na nowo odkryli, że nasz kościół parafialny jest również ich domem.
 5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się pełnym uczestnictwem w życiu wiecznym.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy własnym przykładem życia chrześcijańskiego pokazywali innym drogę do Chrystusa.

Wysławiamy Cię Boże, który okazałeś nam przez tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa to, jak bardzo nas miłujesz. Wierzymy, że Ty zawsze jesteś z nami i wsłuchujesz się w nasze modlitwy. Przyjdź nam z pomocą i umacniaj naszą wiarę. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Za chwilę udamy się do naszych domów. Nie zapomnijmy, że należymy do owczarni, której Pasterzem jest Jezus Chrystus. Oby nasze życie było pięknym świadectwem na chwałę Boga i pociągało innych do Jezusa.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Zwycięzca śmierci”

Na przygotowanie darów – „Alleluja! Biją dzwony”

Na komunię – „Otrzyjcie już łzy płaczący”

Na uwielbienie – „Panie mój, cóż Ci oddać mogę”

Na zakończenie – „Niechaj z nami będzie Pan”

I czyt. Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13; II czyt. Kol 1,12-16; Ew. J 19,25-27

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Jako wspólnota wierzących gromadzimy się na Eucharystii w dzisiejszą uroczystość Matki Bożej, Królowej Polski, aby wspólnie dziękować Bogu za dar wolnej Ojczyzny, oddanej w opie­kę Maryi. Wspominamy dziś śluby, jakie król Jan Kazimierz złożył w imieniu całego narodu polskiego, oraz dostrzegamy bogate dziedzictwo jego wiary.

Prośmy dziś z ufnością Maryję, którą nasz naród wybrał na swoją patronkę, o jej dalszą matczyną opiekę nad nami. Wraz z Maryją, zasłuchaną w słowo Boże, otwórzmy nasze serca na przychodzącego dziś do nas we Mszy Świętej Chrystusa, Pana historii i czasów.

Modlitwa wiernych

Wzywając przemożnego orędownictwa naszej Pani i Królowej, módlmy się wspólnie w intencjach naszej Ojczyzny i naszych osobistych:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby dla wszystkich wierzących był domem, w którym odnajdują pomoc i rodzinne ciepło.
 2. Módlmy się za naszego papieża Benedykta XVI, aby współczesnemu światu przypominał o podstawowych prawach wszyst­kich wierzących.
 3. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby dziedzictwo minionych pokoleń kształtowało postawy moralne i społeczne współczesnych Polaków.
 4. Módlmy się za rodziny w Polsce, aby cieszyły się szczególną opieką ze strony państwa i ludzi odpowiedzialnych za przyszłość młodego pokolenia.
 5. Módlmy się za poległych w obronie wolności, aby ofiara ich życia była ceniona przez pokolenia i aby miłosierny Bóg przyjął ich do chwały błogosławionych w niebie.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy poprzez postawy obywatelskie odpowiedzialnie kształtowali oblicze naszej Ojczyzny i Kościoła.

Wszechmogący Ojcze, racz przyjąć nasze pokorne prośby, które z ufnością Tobie składamy, i chroń w swojej dobroci wszystkich, którzy ufnym sercem czczą Maryję, Królową Polski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Często słyszymy opinię, że Kościół miesza się do polityki. A tymczasem dzisiejsza uroczystość ukazuje nam, że każdy z nas, wierzących, jest odpowiedzialny za kształtowanie oblicza naszej Ojczyzny. Wpatrując się w Królową Polski, pragniemy być jej dziećmi i dobrymi obywatelami naszego kraju. W ten sposób budujemy relacje między państwem i Kościołem w naszym codziennym życiu społecznym i narodowym. Niech Boże błogosławieństwo wspomaga nas w tym zadaniu.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Z dawna Polski Tyś Królową”

Na przygotowanie darów – „Wszystko Tobie oddać pragnę”

Na komunię – „Pan Jezus już się zbliża”

Na uwielbienie – „Panie dobry jak chleb”

Na zakończenie – „Boże, coś Polskę”

I czyt. Dz 4,32-35; Ps 118; II czyt. 1 J 5,1-6; Ew. J 20,19-31

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Dziś w sposób szczególny pragniemy poprzez udział w Eucharystii dziękować Bogu za dar Jego miłosierdzia, które nam objawił w Chrystusie – w Jego śmierci i zmartwychwstaniu – uobecnianych we Mszy Świętej, a zwłaszcza poprzez sakrament pokuty i pojednania. Pragniemy także dziękować Bogu za to, że uczynił Kościół szafarzem Jego miłosierdzia.

Za nasze grzechy, niewierności i zaniedbania w czynieniu dobra przeprośmy teraz Boga, miłosiernego Ojca.

Modlitwa wiernych

Pełni ufności w miłosierdzie Boże przedstawmy teraz nasze prośby z nadzieją, że zostaną wysłuchane, jeśli taka jest wola Boża:

 1. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów
  i prezbiterów, aby ukazywali współczesnemu światu niezgłębioną tajemnicę miłosiernej miłości Boga do człowieka.
 2. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby ich wiara wyraziła się w czynnej miłości względem potrzebujących duchowego i materialnego wsparcia.
 3. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących, ubogich
  i bezdomnych, aby otrzymali konieczną pomoc ze strony bliźnich i nigdy nie zwątpili w Bożą opatrzność i Boże miłosierdzie.
 4. Módlmy się za trwających w grzechach ciężkich i żyjących z dala od Boga i Kościoła, aby przez szczere nawrócenie otwarli swe serca na działanie Bożej łaski i odzyskali pokój serca.
 5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby Bóg okazał im swoje miłosierdzie i obdarzył wiecznym szczęściem.
 6. Módlmy się za nas samych, abyśmy ochotnie okazywali miłosierdzie potrzebującym naszej pomocy i dostąpili miłosierdzia Bożego.
 7. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych modlitw i obdarz nas łaską gorliwości w spełnianiu czynów miłości wobec bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Umocnieni uczestnictwem w Najświętszej Ofierze wróćmy do naszej codzienności i starajmy się świadczyć, że Bóg jest z nami w czynach miłosierdzia i miłości. Niech nas w tym umocni błogosławieństwo Boże, które teraz przyjmiemy.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bądź uwielbiony”

Na przygotowanie darów – „Chrystus zmartwychwstan jest”

Na komunię – „Alleluja! Jezus żyje”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Jezu, ufam Tobie”

I czyt. Dz 10,34a.37-43; Ps 118; II czyt. Kol 3,1-4
albo 1 Kor 5,6b-8; Ew. J 20,1-9

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Przeżycia Triduum Paschalnego oraz procesja rezurekcyjna wzmacniają w każdym z nas poczucie osobistej wartości, ponieważ to Jezus Chrystus ofiarował za każdego z nas swoje życie, które stało się absolutnym darem miłości przez śmierć do zmartwychwstania. Idąc śladem dzisiejszego nauczania Apostoła Narodów, zmieniajmy horyzont naszego ludzkiego myślenia i patrzenia na życie z wymiaru horyzontalnego do wertykalnego, od ziemi ku niebu, i dążmy w radości do tego, „co w górze, nie do tego, co na ziemi”. Bowiem ten kierunek najlepiej ukazuje nam Pan Jezus Zmartwychwstały!

Modlitwa wiernych

Do Boga, naszego Ojca w niebie, który w Jezusie Zmartwychwstałym, Odkupicielu człowieka, daje nam pełnię życia, skierujmy nasze ufne i pokorne prośby:

 1. Módlmy się, aby Kościół przez apostolską posługę papieża Benedykta XVI i naszego biskupa NN. głosił całemu światu radość o zmartwychwstaniu Pana.
 2. Módlmy się, aby chrześcijanie na całym świecie, świadomi piękna swojej wiary, ze zmartwychwstania Jezusa czerpali życiową odwagę i codzienną radość.
 3. Módlmy się, aby wierni Kościoła w Polsce i naszej diecezji, zrzeszeni w ruchach i stowarzyszeniach katolickich, byli niestrudzonymi apostołami prawdy, że Kościół jest naszym domem.
 4. Módlmy się, aby ludzie z powodu bolesnych życiowych doświadczeń nie popadali w zwątpienie, ale czerpali siłę do pokonywania trudności ze zjednoczenia z Chrystusem w Eucharystii.
 5. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli, odkupieni tajemnicą wydarzeń paschalnych, mieli udział w wiecznej radości zmartwychwstania.
 6. Módlmy się, aby każdy z nas niósł głębokie osobiste przekonanie, że zmartwychwstanie nadaje prawdziwy sensu naszej ludzkiej egzystencji.

Boże, nasz Ojcze, niech wszystkie nasze świąteczne modlitwy zostaną wysłuchane i przyniosą owoc za przyczyną Twojej życiodajnej łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Ubogaceni przeżyciami radosnych tajemnic paschalnych oraz darem Bożego słowa i Eucharystii idźmy odważnie drogami naszego życia, aby jak apostołowie nieść światu dobrą nowinę, że Pan prawdziwie zmartwychwstał. Niech na tej drodze Bóg w Trójcy Jedyny nam błogosławi.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wesoły nam dzień dziś nastał”

Na przygotowanie darów – „Alleluja, biją dzwony”

Na komunię – „Zwycięzca śmierci”

Na uwielbienie – „Otrzyjcie już łzy, płaczący”

Na zakończenie – „Wesel się, Królowo miła”

I czyt. Wj 12,1-8.11-14; Ps 116; II czyt. 1 Kor 11,23-26;Ew. J 13,1-15

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Zgromadziliśmy się w Kościele, który jest naszym domem ofiarowanym nam przez Boga. Rozpoczynamy święte Triduum Paschalne, które wprowadza nas w bogactwo tajemnic naszej wiary i pozwala doświadczyć przeogromnej miłości Boga.

Wspominając i uobecniając wydarzenia, które dokonały się dwadzieścia wieków temu w Wielki Czwartek, chciejmy dziękować Bogu za dwa sakramentalne dary: Eucharystię i kapłaństwo. W tych bowiem sakramentach zawiera się piękno Kościoła. Niech więc uczestnictwo w Najświętszej Ofierze połączone z wdzięcznością za dar kapłaństwa umocni nas na drodze wspólnego wznoszenia duchowej świątyni Kościoła na chwałę Boga i pożytek ludzi.

Modlitwa wiernych

Wdzięczni Bogu za dar Eucharystii i kapłaństwa, pełni wiary i miłości skierujmy do Niego nasze ufne modlitwy:

 1. Módlmy się za Kościół święty, aby przez sprawowanie tajemnicy Eucharystii przyczyniał się do budowania wspólnego domu przepełnionego miłością Chrystusa.
 2. Módlmy się za nasze rodziny, aby wychowywały swoje dzieci do umiłowania Eucharystii i uczyły szacunku do Chrystusowego kapłaństwa.
 3. Módlmy się za dzieci, które w tym roku przyjmą po raz pierwszy Komunię Świętą, aby ich spotkanie z Chrystusem Eucharystycznym przyczyniło się do głębszego poznania, umiłowania i naśladowania Jezusa w codziennym życiu.
 4. Módlmy się za ludzi chorych, cierpiących i samotnych, aby w Chrystusie szukali ukojenia i otuchy.
 5. Módlmy się za zmarłych, aby mogli cieszyć się pełnią szczęścia w królestwie niebieskim.
 6. Módlmy się za całą naszą wspólnotę parafialną, aby przeniknięta tajemnicą Ostatniej Wieczerzy doceniała wartość Eucharystii i żyła nią każdego dnia.

Boże, nasz Ojcze, dziękujemy Ci za miłość, jaką nas obdarzasz
w sakramentalnych znakach, i prosimy Cię, abyś napełnił nas nadzieją spotkania z Tobą w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu

W procesji przeniesiemy teraz Najświętszy Sakrament do ciemnicy. Trwając w ciszy adoracji, podziękujmy Bogu za Eucharystię i kapłaństwo – dwa dary dane dla budowania Kościoła, naszego wspólnego domu.

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pan Wieczernik przygotował”

Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich”

Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”

Na uwielbienie – „Przykazanie nowe daję wam”

Na procesję przeniesienia Najświętszego Sakramentu – „Sław, języku, tajemnicę”

­