I czyt. Pwt 18,15-20; Ps 95; II czyt. 1 Kor 7,32-35; Ew. Mk 1,21-28


Wprowadzenie do Mszy Świętej

Gromadzimy się na dzisiejszej liturgii eucharystycznej, aby słuchać Chrystusa Pana, który przemawia do nas z całą mocą
miłości i prawdy orędzia zbawczego. Jego słowo nie jest jedynie informacją, czy opowiadaniem, ale wydarzeniem. Treść wypowiadanego do nas słowa Jezusowego uobecnia się tu i teraz – zmienia nasze serca, motywuje wolę do dobrych postanowień i daje odpowiednio dużo sił, by świat naszego wnętrza i świat wokół nas czynić lepszym. Nie zamykajmy więc naszych serc, gdy Pan będzie do nas dziś przemawiał, ale przyjmujmy Jego słowa z wiarą, ufając, że mają one moc zbawczą.

Za grzechy zaniedbania w słuchaniu i przyjmowaniu słowa Bożego przeprośmy teraz Boga Wszechmogącego.

 

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który nieustannie zaprasza nas, abyśmy stawali się zaczynem świętości, miłości i pokoju w swoich środowiskach, wznieśmy wspólne błagania:

  1. Módlmy się za Kościół święty zbudowany na skale, którą jest Jezus Chrystus, aby mocny Jego obecnością gromadził swój lud ze wszystkich stron świata i obdarzał go prawdą i życiem.
  2. Módlmy się za papieża Benedykta XVI, biskupów oraz kapłanów, aby ich niestrudzona posługa pasterzy oraz wezwanie do odważnego kroczenia drogą świętości ubogacały współczesny świat i przyczyniały się do szerzenia miłości między wszystkimi ludźmi.
  3. Módlmy się za ruchy i stowarzyszenia katolickie, aby wierne swemu charyzmatowi działały na chwałę Boga i pożytek ludzi.
  4. Módlmy się za błądzących, zagubionych i wątpiących, aby Jezus Chrystus – Odwieczna Prawda i Wcielona Miłość – wlał w ich serca nadzieję, dodał otuchy i wspierał potrzebnymi łaskami.
  5. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby w chwilach utrudzenia i słabości w Osobie Jezusa Chrystusa zobaczyli Tego, który umiłował każdego z nas aż do męki na drzewie krzyża.
  6. Módlmy się za nas samych, byśmy umocnieni sakramentami odważnie świadczyli, że niepodzielnym Panem naszych serc jest Jezus Chrystus, a najważniejszym prawem – prawo miłości.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty postanowiłeś wszystko poddać umiłowanemu Synowi Twojemu, spraw, aby całe stworzenie, wyswobodzone z niewoli grzechu, Tobie służyło i nieustannie Ciebie chwaliło. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

Wiemy, że w obliczu współczesnych problemów społecznej, politycznej, gospodarczej i kulturowej natury potrzeba żywej wiary, gorącej miłości i niezłomnej nadziei; potrzeba ofiarności przybierającej kształt krzyża. Źródłem tych cnót jest Jezus Chrystus, którego wezwanie do naśladowania wzmaga odpowiedzialność za Kościół, ożywia ducha apostolskiego i dalekie jest od bierności
i apatii w życiu społecznym. Jesteśmy posłani, by przeżyciem zjednoczenia z Nim ubogacać dzień po dniu swoje środowiska. W tym posłaniu niech nam towarzyszy Boże błogosławieństwo.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Boże mocny, Boże cudów”

Na przygotowanie darów – „Gdzie miłość wzajemna”

Na komunię – „Przykazanie nowe daję wam”

Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Na zakończenie – „Kto się w opiekę”

­