Msza Święta o północy

I czyt. Iz 9,1-3.5-6; Ps 96; II czyt. Tt 2,11-14; Ew. Łk 2,1-14

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Uroczystość Narodzenia Pańskiego jest czasem odnowienia naszej wiary w zbawienie przyniesione przez Syna Bożego, który dla nas stał się człowiekiem. „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas” (J 1,14). Kościół w liturgii prowadzi nas do głębszego przeżycia tego daru, który staje się nam bliższy w przeżyciach świątecznych, przede wszystkim przez uczestniczenie w Eucharystii, ale także we wzajemnej życzliwości i obdarowywaniu się prezentami. Liturgia prowadzi nas do coraz głębszego odkrywania zbawienia, które przyniesione raz na zawsze przez Syna Bożego, staje się naszym udziałem w Kościele. Dlatego wyrażamy w tę świętą noc wdzięczność Bogu za Jego życzliwość dla człowieka oraz budzi się w nas pragnienie, aby wszyscy ludzie doszli do poznania tej radosnej prawdy, a w ten sposób odnaleźli sens życia i drogę, która prowadzi do Boga.

Modlitwa wiernych

Do Boga Ojca, który tak umiłował świat, że zesłał Jednorodzonego Syna, „Światłość ze światłości”, aby nas zbawił, ufni w Jego nieustanne działanie zbawcze w ludzkich dziejach i naszym osobistym życiu, skierujmy nasze pokorne modlitwy:

 1. Módlmy się, aby Kościół narodzony w Betlejem wraz z Jezusem Chrystusem z pokorą, odwagą i radością głosił zbawienie wszystkim ludziom.
 2. Módlmy się, aby wszyscy wierni swoim zaangażowaniem w pełnienie dzieł miłości stawali się wobec świata wymownymi świadkami zbawienia przyniesionego przez wcielone Słowo, budując „cywilizację miłości i prawdy”.
 3. Módlmy się, aby wszyscy przeżywający trudności w wierze na nowo odkryli radość i ufność ze spotkania z rodzącym się w Betlejem Zbawicielem świata.
 4. Módlmy się, aby prześladowani za wiarę nie tracili ufności w moc Ducha Świętego, który ich wspiera i prowadzi, a tym samym stawali się żywym głosem jedynego Zbawiciela w świecie.
 5. Módlmy się, aby wrogowie Chrystusa i Kościoła w tajemnicy zbawienia objawiającego się w betlejemską noc zobaczyli także dla siebie światło nadziei.
 6. Módlmy się, aby nasi bliscy zmarli zostali dopuszczeni do królestwa Boga, który zamieszkuje światłość niedostępną.
 7. Módlmy się, aby nasza wiara nieustannie umacniała się, zanurzając nas w Kościół i potwierdzając, że to dzięki niemu człowiek zbliża się do udziału w wiecznej chwale zbawionych.

Boże, nasz Ojcze w niebie, wysłuchaj naszych próśb, które składamy przed Twoim niebieskim tronem, i przychodź nam stale z pomocą w naszym codziennym życiu i dążeniu do zbawienia u Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

Każda Msza Święta jest spotkaniem z Chrystusem, który przychodzi do nas pod postacią chleba i wina i pozwala nam, abyśmy Go rozpoznali w Jego chwale i zbliżyli się do naszego zbawienia. To spotkanie jest także wezwaniem do wiary i składania świadectwa miłości w naszym codziennym pielgrzymowaniu. W noc Bożego Narodzenia to wezwanie zyskuje szczególną moc i daje się bezpośrednio odczuć. Niech błogosławieństwo Boże umacnia nas w dążeniu do światła zbawienia przyniesionego przez Słowo, które stało się ciałem – dla nas i dla naszego zbawienia.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Wśród nocnej ciszy”

Na przygotowanie darów – „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

Na komunię – „Przybieżeli do Betlejem”, „Z narodzenia Pana”, „Cicha noc”

Na uwielbienie – „Lulajże, Jezuniu”

Na zakończenie – „Bóg się rodzi”

 

Msza Święta o świcie

I czyt. Iz 62,11-12; Ps 97; II czyt. Tt 3,4-7; Ew. Łk 2,15-20


Wprowadzenie do Mszy Świętej

W poranek Bożego Narodzenia, podobnie jak pasterze, pozytywnie odpowiedzieliśmy na przekazaną nam radosną nowinę o narodzeniu Zbawiciela. Gromadzimy się tym razem przy ołtarzu, by spotkać się z Nowonarodzonym, który przychodzi do nas w Eucharystii i pozostaje z nami w Najświętszym Sakramencie. Przyjmijmy w czasie celebracji postawę wiary i miłości, a narodzony Zbawiciel napełni nas pokojem i nadzieją. Zbliżmy się do źródła naszego szczęścia, a za niestałość w wierze i miłości szczerze Boga przepraszajmy.

 

Modlitwa wiernych

Boże, który dzisiaj napełniasz nas radością z narodzenia Twojego Syna, a naszego Zbawiciela, zechciej przyjąć nasze pokorne prośby, które pośród świątecznej radości do Ciebie zanosimy:

1. Módlmy się, aby Kościół święty prowadził ludzi do wiary, która przynosi usprawiedliwienie i przebaczenie grzechów.

2. Módlmy się, aby nasze rodziny, pomimo napotykanych trudności, tworzyły nieustannie wspólnotę życia opartą na wzajemnej zgodzie i miłości.

3. Módlmy się, aby dzieci, zwłaszcza jeszcze nienarodzone, mogły wzrastać w łasce u Boga i u ludzi, otoczone miłością swoich rodziców.

4. Módlmy się, aby rodacy pracujący poza granicami kraju nie zatracili poczucia więzi z Ojczyzną oraz wartości duchowych, które są naszym bogactwem.

5. Módlmy się, aby zmarli, polecani dzisiaj miłosierdziu Bożemu, cieszyli się chwałą królestwa niebieskiego.

6. Módlmy się, abyśmy uczestnicząc w Ofierze eucharystycznej, głębiej przeżyli uroczystość Bożego Narodzenia i w jej świetle układali swoje życie.

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swego Jednorodzonego Syna, aby świat został przez Niego zbawiony, spraw łaskawie, abyśmy się stali uczestnikami Twojej chwały w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

 

Przed rozesłaniem

Nasze serca przepełnia radość ze spotkania ze Zbawicielem, bo On sam narodził się dla nas. Zechciejmy ten dar Jego obecności w naszych sercach zanieść wszystkim, których spotkamy na drogach naszego życia. Dzielmy się wiarą, nadzieją i miłością w te świąteczne dni, pamiętając, że Zbawiciel jest wciąż obecny w drugim człowieku i dla człowieka w Eucharystii.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Przybieżeli do Betlejem”

Na przygotowanie darów – „Do szopy, hej, pasterze”

Na komunię – „Anioł pasterzom mówił”, „Przystąpmy do szopy”, „Z narodzenia Pana”

Na uwielbienie – „Pasterze mili”

Na zakończenie – „Bóg się rodzi”

 

Msza Święta w dzień

I czyt. Iz 52,7-10; Ps 98; II czyt. Hbr 1,1-6; Ew. J 1,1-18

 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Wpatrzeni w postać maleńkiego Zbawiciela, którego dzisiaj ujrzała cała ziemia, dziękujmy Bogu za to, że możemy raz jeszcze w naszym życiu wraz z całym Kościołem przeżyć tajemnicę Bożego Narodzenia. Uroczystość ta mówi nam, że Bóg, dla którego jedynie niebo jest w pełni godnym mieszkaniem, postanowił nie tylko zamieszkać na ziemi, ale również zbudować sobie dom w ludzkim sercu. Otwórzmy nasze serca poprzez akt pokuty na przychodzącego do nas nowo narodzonego Zbawiciela.

 

Modlitwa wiernych

Bogu Wszechmogącemu, który z miłości do rodzaju ludzkiego przyjął w swoim Synu ludzkie ciało i zamieszkał wśród nas, przedstawmy nasze prośby:

 1. Módlmy się za Kościół święty, w którym żyje i działa Chrystus, aby zawsze był domem nie tylko Boga, ale i człowieka.
 2. Módlmy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, biskupów
  i kapłanów, aby utrudzeni głoszeniem tajemnicy wcielenia Syna Bożego, byli zawsze zjednoczeni w miłości z Bogiem i ludem sobie powierzonym.
 3. Módlmy się za naród polski, aby przeżywając święta Bożego Narodzenia, tak bardzo zakorzenione w jego tradycji, pozostał zawsze wierny Bogu i Kościołowi.
 4. Módlmy się za nasze rodziny, aby umocnione w miłości poprzez wieczerzę wigilijną, nigdy nie zatraciły charakteru domowego Kościoła.
 5. Módlmy się za ludzi chorych, samotnych i bezdomnych, aby nie tylko podczas świąt znajdywali potrzebną im pomoc i miłość.
 6. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, z którymi jeszcze niedawno przeżywaliśmy święta na ziemi, aby mogli cieszyć się nieustanną Paschą z Chrystusem w niebie.
 7. Módlmy się za nasze liturgiczne zgromadzenie, abyśmy ujrzawszy Boga w Kościele nieśli Go z miłością i radością całemu światu.

Boże, Stwórco człowieka i całego świata, przyjmij nasze pokorne prośby i spraw, aby cała ziemia ujrzała swego Zbawiciela. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Przed rozesłaniem

Przeżyliśmy właśnie wspaniałą tajemnicę wcielenia Syna Bożego, który żyje i jest obecny pośród swego ludu. Zanieśmy teraz naszą radość i miłość wszystkim bliskim i mniej znanym nam ludziom, aby rzeczywiście cała ziemia mogła cieszyć się i uwielbiać Boga, który dla nas stał się człowiekiem.

 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Dzisiaj w Betlejem”

Na przygotowanie darów – „Do szopy, hej, pasterze”

Na komunię – „Z nieba wysokiego”, „Gdy się Chrystus rodzi”, „Przybieżeli do Betlejem”, „Przystąpmy do szopy”, „Tryumfy Króla niebieskiego”

Na uwielbienie – „Jezusa narodzonego”

Na zakończenie – „Mizerna cicha”

­