I czyt. 1 Krl 17,10-16; Ps 146; II czyt. Hbr 9,24-28;
Ew. Mk 12,38-44

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Gdzie miłość wzajemna i dobroć”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Panie dobry jak chleb”
Na uwielbienie – „Wszystko Tobie oddać pragnę”
Na zakończenie – „My chcemy Boga”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Eucharystia jest uwielbieniem Boga pełnego dobroci względem swoich dzieci, który nas wydobył z ciemności grzechu i zebrał w jednym Kościele. Dziękujemy Mu za to w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Zawierzamy Panu losy naszego narodu, a także naszych rodzin i wspólnot. Niech Jego słowo nas prowadzi w służbie na wzór Chrystusa. 

Miłość Boga i bliźniego jest także miłością Ojczyzny

Orędzie: Wierzący pod wpływem Ducha realizują największe przykazanie miłości Boga i bliźniego, przez co służą ojczyźnie ziemskiej.
Cel: Zachęta do ponownego odkrycia wartości służby wobec wspólnoty.

Modlitwa wiernych
Dobremu Bogu, którego łaska trwa na wieki, przedstawmy nasze prośby i błagania.

  1. Za Kościół święty, Mistyczne Ciało Chrystusa, by swoją jednością świadczył o Jedynym Bogu.
  2. Za Ojca Świętego, by jego wierność duchowi Ewangelii wydawała owoce w sercach powierzonych mu ludzi.
  3. Za naszą Ojczyznę, aby w dobie współczesnych przemian nie zatraciła duchowego dziedzictwa swoich przodków.
  4. Za ludzi nam życzliwych i naszych dobrodziejów, aby ofiarność przez nich poniesiona owocowała pokojem i radością w ich sercach.
  5. Za zmarłych, którzy oddali życie w służbie Ojczyźnie, za zmarłych z naszych rodzin, by cieszyli się pełnią szczęścia w wiecznym królestwie Chrystusa.
  6. Za nasze zgromadzenie eucharystyczne, abyśmy swoim życiem coraz pełniej realizowali Boży plan.

Wszechmogący Boże, Ty wybrałeś słabego człowieka, aby ukazać, że moc w słabości się doskonali. Prosimy Cię, spraw, abyśmy z pomocą Twojej łaski coraz lepiej wypełniali Twoją wolę. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Pan Bóg zawsze pragnie naszego dobra, dlatego prowadzi nas światłem swojego Słowa i umacnia łaską płynącą z sakramentów. Nasze codzienne decyzje zgodne z wolą Bożą lub jej przeciwne świadczą o naszym podejściu nie tylko do spraw wiary, ale również o naszym umiłowaniu Ojczyzny. Niech Boże błogosławieństwo uzdalnia nas do właściwego korzystania z daru wolności.

Ks. Stanisław Kłyś

­