I czyt. Iz 50,5-9a; Ps 116A; II czyt. Jk 2,14-18; Ew. Mk 8,27-35

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kto się w opiekę odda Panu swemu”
Na przygotowanie darów – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na komunię – „Bądźże pozdrowiona, Hostyjo żywa”
Na uwielbienie – „Już gościsz, Jezu”
Na zakończenie – „Głoś imię Pana”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Dzisiaj Chrystus zapyta każdego z nas: kim jestem dla ciebie? Niech nasza odpowiedź wyraża się nie tylko w słownych deklaracjach składanych w kościele, ale przede wszystkim w dobrych, wypływających z wiary czynach codziennego życia. Za to, że nie zawsze mamy odwagę przyznać się do Jezusa, że w powszednim życiu nasze czyny rozmijają się z wyznawaną wiarą, przeprośmy teraz naszego dobrego Boga.

Miłość nie szuka swego

Orędzie: Media masowe, które człowiek dzięki Duchowi Świętemu odkrył w świecie stworzonym, niosą wiele dobra, ale też zagrożeń.
Cel: Wyznawca Chrystusa, napełniony Duchem Świętym, żyje w prawdzie: odpowiedzialnie korzysta z publikatorów, uczy tego innych i promuje media konfesyjne.

Modlitwa wiernych
Jako wspólnota Kościoła Bożego przedstawmy Bogu nasze prośby.

  1. Za Kościół święty, aby wokół Jezusa i Jego zbawczego krzyża gromadził ludzi wszystkich czasów i miejsc.
  2. Za pracowników mediów masowych, aby służąc prawdzie, budowali cywilizację życia, pomnażali dobro wspólne i szanowali godność każdego człowieka, a zwłaszcza maluczkich.
  3. Za uzależnionych od multimediów, aby dzięki modlitwie i pomocy bliźnich dostąpili wyzwolenia i wolności życia dzieci Bożych.
  4. Za chorych i cierpiących, aby wiernie szli za Panem, dźwigając krzyż swych codziennych doświadczeń.
  5. Za wszystkich chrześcijan, aby odpowiedzialnie korzystali z publikatorów, wspierali media konfesyjne i promowali je w swych środowiskach.
  6. Za zmarłych, aby dostąpiwszy miłosierdzia naszego Zbawiciela, mogli wstąpić w pełnię życia.
  7. Za nas samych, abyśmy swoją przynależność do Chrystusa potwierdzali świadectwem codziennego życia według Ewangelii.

Boże, tylko Ty możesz zaspokoić najgłębsze pragnienia modlących się do Ciebie. Wejrzyj na nas i wspomagaj nas nieustannie. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Pokrzepieni Bożymi darami, idźmy odważnie w świat i do świata – także tego wirtualnego. Świadomi, że Pan zawsze nas wspomaga, starajmy się słowem i czynem ewangelicznego życia świadczyć, że Jezus jest Mesjaszem – jedynym Zbawicielem świata.

Ks. Andrzej Turek

­