I czyt. Prz 9,1-6; Ps 34; II czyt. Ef 5,15-20; Ew. J 6,51-58

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Serce me do Ciebie wznoszę”
Na przygotowanie darów – „Pokładam w Panu ufność”
Na komunię – „O Święta Uczto”
Na uwielbienie – „Duszo Chrystusowa”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Eucharystia dla każdego ucznia Chrystusa winna być ze wszech miar czasem szczególnym. W niej bowiem spotykamy się z samym Bogiem. Jezus jest obecny przede wszystkim w swoim Ciele i Krwi, którymi pragnie nas karmić, jest obecny pośród nas, bo gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię Jego, tam On jest pośród nich (por. Mt 18,20). Chrystus przychodzi do nas w znakach liturgicznych, przychodzi darząc nas łaską Ducha Świętego. On przychodzi do nas w Kapłanie, który jest „alter Christus”, jest drugim Chrystusem. Kapłan sprawuje bowiem sakramenty, które dał nam sam Pan.

Chrystus jest obecny pośród nas, by nas napełniać sobą – swoją mocą, by nas uzdalniać do chrześcijańskiego życia. By nas przygotować na ostateczne ze sobą spotkanie. Chciejmy dziękować Mu za dar Jego obecności, za Jego łaskę, którą nas darzy. Za słabości zaś i naszą małość u początku tej Eucharystii przepraszajmy Tego, który pragnie być w nas.

Eucharystia zadatkiem życia wiecznego 

Orędzie: Jezus w Eucharystii już teraz daje nam życie wieczne, które jest trwaniem w relacji z Ojcem i Synem w Duchu Świętym. W ten sposób już na ziemi daje nam przedsmak nieba. (KKK 1402-1405).

Cel: Uświadomienie wiernym, iż przystępując do stołu eucharystycznego już teraz zaczynamy uczestniczyć w radości życia wiecznego. 

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, naszego Boga i Pana, który stał się dla nas Chlebem życia, zanieśmy do Boga Ojca pokorne prośby.

  1. Za Kościół święty, aby świadectwem życia wierzących przyciągał do Chrystusa tych, którzy wahają się przyjąć Ewangelię.
  2. Za papieża Franciszka, aby Bóg dał mu moc i siłę do głoszenia Chrystusa aż po krańce ziemi.
  3. Za rodziny naszej parafii, aby panowała w nich jedność i miłość oparta na Chrystusie Panu.
  4. Za pracujących na roli, aby w swoim utrudzeniu nie zapomnieli o Bogu i o tym, że wszystko pochodzi z Jego ręki.
  5. Za zmarłych z naszych rodzin, za zmarłych, którzy modlili się w tej świątyni, aby Pan obdarzył ich szczęściem życia wiecznego.
  6. Za nas otaczających ołtarz Chrystusa, aby czas modlitwy i spotkania z Chrystusem w sakramentach świętych umocnił nas do świadczenia o Prawdzie Ewangelii.

Wysłuchaj nas, Ojcze, którzy wytrwale przyzywamy Ciebie, i spraw, aby nasze modlitwy były zgodne z Twoją wolą, aby wszędzie było błogosławione Twoje imię. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Niech udział w dzisiejszej Eucharystii, niech błogosławieństwo, którym pragnie nas Pan obdarzyć, będzie dla nas umocnieniem i zachętą do poznawania swojej wiary. Niech będzie także wsparciem w świadczeniu o naszej wierze w miejscach, do których nas Pan posyła. Głosząc bowiem, że Jezus jest Panem, zbliżamy się do pełnego spotkania z Bogiem w tajemnicy życia wiecznego.

Ks. Piotr Łabuda

­