I czyt. 1 Krl 19,4-8; Ps 34; II czyt. Ef 4,30-5,2; Ew. J 6,41-51

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kochajmy Pana”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o najświętszy Panie”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „O Krwi i wodo”
Na zakończenie – „Króluj nam, Chryste” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Każdy z nas, będąc dzieckiem Boga, jest powołany do pełnienia uczynków miłości w chrześcijańskim życiu. Każda Eucharystia, napełniając nas łaską Bożą, przygotowuje nasze serca do pełnienia woli Bożej w codziennym życiu, a przez to przygotowuje nas na spotkanie z Bogiem w tajemnicy wieczności. Nade wszystko każda Eucharystia oczyszcza nasze intencje i pragnienia, które nie pochodzą z Bożego zamysłu. Każdy człowiek od momentu chrztu świętego jest powołany przez Stwórcę do pełnienia Jego woli i głoszenia prawdy, która znalazła swe dopełnienie w Jezusie Chrystusie w tajemnicy wcielenia.

Eucharystia jest także czasem napełniania się mocą Ducha Świętego. Jest to czas słuchania Słowa, posilania się Chrystusowym Ciałem. Eucharystia to czas umacniania i napełniania nas Jego mocą. Prośmy zatem Ducha Świętego o dar skupienia i pobożności, byśmy jak najowocniej przeżyli czas dzisiejszej Eucharystii.

U jej początku zaś przeprośmy Pana za wszelkie zło, które nas od Niego oddziela. Przeprośmy Boga za wszystkie nasze uchybienia i zaniedbania dobra. 

Akt pokutny:

Panie, który wciąż dajesz nam czas, by przygotować się na Twoje powtórne przyjście na świat, zmiłuj się nad nami…

Chryste, który przyjdziesz powtórnie na świat, by sądzić wszystkich ludzi, zmiłuj się nad nami…

Panie, który jesteś naszą drogą, prawdą i życiem, w którym składamy naszą ufność wołając, Jezu, ufamy Tobie, zmiłuj się nad nami… 

Eucharystia pokarmem na drogę do wieczności 

Orędzie: Jezus w Eucharystii jest Wiatykiem – pokarmem umacniającym człowieka w pielgrzymce życia, które jest zmierzaniem na spotkanie z Ojcem w wieczności (KKK 1392, 1524-1525).

Cel: Zachęcanie do troski o chorych, aby żaden z nich nie odchodził bez umocnienia Wiatykiem do wieczności.

Modlitwa wiernych

Otwórzmy nasze serca przed Bogiem Ojcem, który jest w niebie i zanieśmy do Niego naszą modlitwę.

  1. Chryste, nasz Zbawicielu, uczyń swój Kościół żywym znakiem zjednoczenia całej ludzkości i skutecznym narzędziem zbawienia wszystkich narodów.
  2. Panie, bądź zawsze z kolegium biskupów i papieżem Franciszkiem. Udzielaj im darów jedności, miłości i pokoju.
  3. Spraw, Panie, by chrześcijanie ściślej jednoczyli się z Tobą jako Boską Głową. Daj, Boże, by Twoi uczniowie swoim życiem świadczyli o Twoim królestwie.
  4. Boże, który jesteś miłością, obdarz świat pokojem, niech również w naszych domach, w naszych rodzinach, w sąsiedztwie, zapanuje życzliwość i zgoda.
  5. Panie, który jesteś wiecznością, udziel naszym bliskim zmarłym chwały zmartwychwstania. Spraw także, byśmy i my stali się kiedyś uczestnikami ich szczęścia.
  6. Prosimy, Panie, za nas samych. Daj, byśmy z prawdziwą pobożnością i głęboką wiarą uczestniczyli w tajemnicy Eucharystii.

Wszechmogący wieczny Boże, wysłuchaj naszej ufnej modlitwy i spraw, abyśmy wierni Twojej nauce, cieszyli się nieustannie Twoją pomocą i zasłużyli na nagrodę życia wiecznego.

Przed rozesłaniem

Dzisiejsza Eucharystia przypomniała nam o obecności Jezusa Chrystusa w tajemnicy każdej Mszy Świętej – nie tylko niedzielnej, ale także tej w dzień powszedni. W sposób szczególny patrzyliśmy dziś na tajemnicę Eucharystii, którą przyjmujemy jako Wiatyk, czyli pokarm na ostatnią drogę.

Chrystus jest obecny w ciszy Kościoła, w słowach księgi Pisma Świętego. On czeka na nas w tajemnicy sakramentów, abyśmy mieli w sobie moc do dobrego życia, w gotowości na ostateczne z Nim spotkanie. Niech Chrystusowe błogosławieństwo doda nam ochoty, byśmy w Chrystusie, z Chrystusem i z Chrystusa czerpali siły do dobrego życia.

Ks. Piotr Łabuda

 

 

­