I czyt. Wj 16,2-4.12-15; Ps 78; II czyt. Ef 4,17.20-24;Ew. J 6,24-35

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Przyjdźcie do mnie wszyscy”
Na przygotowanie darów – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na komunię – „Oto święte Ciało Pana”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Kłaniam się Tobie” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej

Na Eucharystii gromadzimy się we wspólnocie Kościoła, by słuchać słowa Bożego i spożywać Ciało Pańskie. „Wspólnota Kościoła” – wyrażenie to winno przypominać nam, iż wszyscy, którzy wraz ze mną przychodzą, by uczestniczyć w tej świętej ofierze, są moimi braćmi i siostrami, są tymi, którzy mnie kochają i którym i ja winienem miłość. Eucharystia bowiem to uczta miłości. To czas, gdy miłujemy Boga, bliźniego i siebie samych. To czas, gdy również i my jesteśmy kochani przez Boga i wszystkich, którzy trwają z nami na modlitwie. Bóg z miłości zaprasza nas na spotkanie z sobą. My zaś z miłości przychodzimy, by otrzymać Jego miłość i by być dla innych miłością.

Eucharystia jest pokarmem, który daje nam siłę i moc do miłowania Boga i bliźniego. Prośmy podczas dzisiejszej Eucharystii, byśmy byli otwarci na każdego człowieka. Byśmy umieli i chcieli kochać każdego. Za brak zaś miłości, za brak uczynków, które powinny wypływać z miłości u początku tej Eucharystii przepraszajmy Boga.

Eucharystia pokarmem codziennym 

Orędzie: Jezus w Eucharystii, która jest „chlebem powszednim”, zaspokaja najgłębszy głód człowieka (KKK 2835-2837).

Cel: Pobudzić do refleksji i zadania sobie pytania: Kim dla mnie jest Eucharystia? 

Modlitwa wiernych

Przez Jezusa Chrystusa, który powiedział: „proście a będzie wam dane; szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a otworzą wam” (Mt 7,7), zanieśmy pokorne modlitwy do Boga, Ojca miłosierdzia. Módlmy się.

  1. Za Kościół Chrystusowy, aby przez ustawiczną modlitwę wypraszał potrzebne łaski szczególnie ludziom ubogim – cierpiącym głód.
  2. Za papieża Franciszka, aby wspierany modlitwą Ludu Bożego owocnie pełnił swoją misję we współczesnym świecie.
  3. Za rodziców chrześcijańskich, aby prowadzili swoje dzieci do Boga poprzez modlitwę i przykład życia.
  4. /Za trwający w naszej diecezji V Synod, aby stał się zaczynem prawdziwej odnowy naszej wspólnoty diecezjalnej./
  5. Za rolników, aby Bóg błogosławił ich pracy i dał im szczęśliwie zebrać plony.
  6. Za naszych zmarłych (a zwłaszcza za NN), aby oczyszczeni ze zmazy grzechów otrzymali bogactwo życia wiecznego.
  7. Za nasze święte zgromadzenie, abyśmy umocnieni darem Eucharystii umieli wprowadzać w życie usłyszane w liturgii słowo Boże.

Wszechmogący i miłosierny Boże, wysłuchaj modlitw, jakie do Ciebie zanosimy, i spraw łaskawie, aby ci, za których się modlimy, mogli się cieszyć obfitością Twoich darów. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Chrystus, który karmi nas sobą, pragnie darzyć nas swoim błogosławieństwem, byśmy umieli i chcieli dawać siebie innym. Niech dzisiejsza Eucharystia napełni nas mocą do miłowania każdego człowieka. Każdego, kto potrzebuje jakiegokolwiek naszego wsparcia.

Eucharystia pokarmem codziennym 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

Pieśń – „Upadnij na kolana, ludu czcią przejęty” 

Spieszymy ku Tobie, Panie Jezu Chryste, by na kolanach wielbić Ciebie, obecnego w tajemnicy sakramentu Eucharystii. Pragniemy z Ciebie czerpać moc do przemiany naszego życia. Ty, Panie, przychodzisz do nas nieustannie w sakramentach świętych, w modlitwie. W sposób szczególny przyjdziesz na końcu czasów. Dla nas zaś tym końcem świata będzie nasza śmierć. W tajemnicy bowiem naszej śmierci zobaczymy się z Tobą twarzą w twarz. Czy jesteśmy na to spotkanie przygotowani?

Niech, Panie, podczas tej modlitwy wszystkie nasze myśli i pragnienia będą ku Tobie skierowane. Niech to, co w nas obudzisz w czasie tej adoracji, czym dotkniesz naszych serc i umysłów, owocuje w naszym codziennym życiu. Spraw, Panie, w nas wzrost wiary, nadziei i miłości.

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Wierzę w Ciebie, Boże żywy”

Wierzymy w Ciebie, Zbawicielu, obecny w Najświętszym Sakramencie. Wierzymy, choć wiara nasza, Panie, jest słaba. Dlatego często upadamy. Ty jednak, Panie, jesteś blisko nas – w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Wielbimy Cię Panie, że jesteś zawsze obecny, że jesteś gotów nieustannie nas wspierać. Wielbimy Cię za dar Twoich przykazań, które są naszymi drogowskazami prowadzącymi do zbawienia. Dziękując za dar Ciebie, wołamy: Bądź uwielbiony, Boże nasz i Panie.

– Za dar przykazań, za to, że jesteś naszym Panem i Bogiem, za to, że pozwalasz nazywać się naszym Ojcem…

– Za to, że dałeś poznać nam swoje imię, jest w nim nasze zbawienie…

– Za dar modlitwy, za dar każdego dnia świętego, za to, że możemy spotykać się z Tobą…

– za dar naszych bliskich, za dar rodziców, za dar naszych rodzin, w których Ty, Panie, mieszkasz…

– za dar życia, którym nas obdarzyłeś, o który z miłości do nas każesz nam dbać, za dar zdrowia…

– za dar naszego ciała, które jest Twoją świątynią, które to ciało Ty, Panie, przyjąłeś i odkupiłeś…

– za dar własności, za to, że każdemu dajesz dobra tej ziemi, za to, że stoisz, Panie, na straży bezpieczeństwa każdej własności…

– za dar każdego człowieka, którego mam, Panie, szanować, któremu mam wyświadczać dobro…

– za dar mądrości, którym darzysz mnie, Panie, bym umiał opanowywać swoje pożądania i umiał z szacunkiem odnosić się do każdego człowieka…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Bądź uwielbiony” 

Pragniemy prosić Cię, Panie, żebyś umocnił naszą wiarę w Twą eucharystyczną wśród nas obecność i abyś dał nam moc do przemiany naszego życia. Pragniemy być gotowi na Twoje, Panie, przyjście. Prosimy Cię, podtrzymuj i pobudzaj nas do miłości, byśmy „zgodnie jednymi ustami wielbili Boga i Ojca Pana naszego Jezusa Chrystusa” (Rz 15,6). Daj, Panie, byśmy przestrzegali Twoich przykazań. Widząc zaś nasze grzechy i niedoskonałości, wołamy: Przepraszamy Cię, Panie.

– Za grzechy przeciwko wierze w Ciebie, Boga i Pana naszego, za to, że trudno nam przyznawać się do wiary w Ciebie…

– Za brak szacunku dla świętego imienia Twojego, za przyzywanie Twojego świętego imienia w żartach, niewłaściwych słowach…

– Za brak modlitwy w naszych rodzinach, za łamanie świętości dnia Pańskiego…

– Za brak troski i szacunku wobec rodziców, za brak czasu dla naszych bliskich….

– Za nasze nałogi, które niszczą zdrowie nasze i bliskich, za brak właściwej troski o zdrowie…

– Za grzechy przeciwko czystości uczynione myślą, mową i czynem; za zgorszenia dawane innym…

– za brak szacunku dla dobra wspólnego, za rzeczy pożyczone lub ukradzione, których jeszcze nie oddaliśmy ich właścicielom…

– za słowa kłamliwe, niepotrzebne słowa krytyki, za to wszystko, co uczyniliśmy, a co szkodzi dobremu imieniu innych ludzi…

– za nieuporządkowane pragnienie posiadania, za zazdrość i chciwość…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Z trudem potrafimy zachowywać Twoje przykazania. Widząc naszą słabość, wołamy: Panie, umocnij wiarę naszą…

– Kiedy brak nam sił, by wierzyć, że tylko Ty jesteś prawdziwym i jedynym Bogiem, prosimy: Panie, umocnij wiarę naszą…

– Kiedy podszepty złego ducha sprawiają, iż z lekceważeniem przyzywamy Twoje święte imię, prosimy: Panie, umocnij wiarę naszą…

– Kiedy zapominamy o modlitwie, o należytym świętowaniu dnia Pańskiego, kiedy nasza gorliwość religijna słabnie, prosimy: Panie, umocnij wiarę naszą…

– Kiedy niechętnie okazujemy szacunek ludziom starszym, kiedy tak trudno kochać ojca i matkę, prosimy: Panie, umocnij wiarę naszą…

– Kiedy zbyt mało dbamy o swoje zdrowie, kiedy przychodzi pokusa nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, prosimy: Panie, umocnij wiarę naszą…

– Kiedy zapominamy, iż nasze ciała są Twoim domem, gdy brak w naszym postępowaniu dbałości o świętość i szacunek dla naszej płciowości, prosimy: Panie, umocnij wiarę naszą…

– Kiedy rodzi się pragnienie posiadania, kiedy zły duch kusi nas, by przywłaszczyć sobie cudzą własność, prosimy: Panie, umocnij wiarę naszą…

– Kiedy tak trudno mówić prawdę, gdy rodzi się pokusa, by słowem czy czynem mówić fałszywie, prosimy: Panie, umocnij wiarę naszą…

– Kiedy rodzi się pożądanie drugiego człowieka, jego własności, prosimy: Panie, umocnij wiarę naszą…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, umocnij wiarę naszą”

Bądź uwielbiony, Boże nasz i Panie. Ty, który nieustannie w tajemnicy Eucharystii zapraszasz nas na spotkanie z Tobą. Prosimy Cię, spraw, byśmy przemieniali nasze życie, kroczyli drogą Twoich przykazań i z radością odpowiadali na Twoje zaproszenie – bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.

Pieśń – „Przed tak wielkim sakramentem”

Ks. Piotr Łabuda

­