I czyt. Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116; II czyt. Rz 8,31-34;  Ew. Mk 9,2-10 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Pokładam w Panu”
Na przygotowanie darów – „Przyjmij, o najświętszy Panie”
Na komunię – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na uwielbienie – „Jezusa ukrytego”
Na zakończenie – „Krzyżu święty”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Apostołom, którzy każdego dnia towarzyszyli Jezusowi i byli świadkami Jego nauczania i cudów, trudno było uwierzyć, że pewnego dnia ich Mistrz zostanie wydany na śmierć krzyżową. Aby przygotować ich na te tragiczne wydarzenia, Chrystus chce wzmocnić ich wiarę, przemieniając się na górze Tabor. W ten sposób pokazuje im swoje bóstwo oraz umacnia ich chwiejne serca. Podczas dzisiejszej liturgii Mszy Świętej pokornie prośmy Pana o wrażliwość naszych serc na głos Kościoła i sumienia, mówiącego o potrzebie żalu i skruchy za popełniane zło. Dlatego na początku tej Eucharystii przeprośmy Pana za nasze grzechy, słabości i wszelkie zaniedbania.

Mieć zatwardziałe serce na zbawienne natchnienia

Orędzie: Mimo niewierności człowieka Bóg pozostaje wierny Przymierzu. Wydaje na śmierć swego Jednorodzonego Syna, abyśmy pociągnięci okazaną nam miłością, słuchali głosu Chrystusa (rozbrzmiewającego we wspólnocie Kościoła oraz w naszym sumieniu) i odwrócili się od wszystkiego, co nas oddala od Pana (KKK 1859; 1864).
Cel: Wzbudzenie w sercach ludzi wierzących postawy żalu za popełniane grzechy oraz postawy wrażliwości na Boże napomnienia, które słyszą w nauczaniu Kościoła oraz własnych sumieniach.

Modlitwa wiernych

Zgromadzeni na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, zanieśmy do Boga wspólne prośby i błagania, wołając: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

  1. Módlmy się za ojca świętego Franciszka i całe duchowieństwo, aby ich wiara była umocnieniem dla całego ludu Bożego.
  2. Módlmy się za naszą Ojczyznę, aby pośród zawirowań tego świata pozostawała zawsze wierna Bogu, Kościołowi oraz wartościom chrześcijańskim.
  3. Módlmy się za ludzi, którzy mają zatwardziałe serca na Boże napomnienia, aby czas Wielkiego Postu stał się dla nich kolejną okazją do podjęcia procesu nawrócenia.
  4. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, aby po trudach ziemskiego życia mogli cieszyć się bez końca w chwale Ojca niebieskiego.
  5. Módlmy się za nas, otaczających ołtarz Chrystusa, abyśmy troszczyli się o wrażliwość naszych serc na święte natchnienia i upomnienia, jakie Bóg kieruje do nas w nauczaniu Kościoła.

Wszechmogący Boże, Ty pragniesz zbawienia każdego człowieka. Spraw, abyśmy stawali się do Ciebie podobni we wzajemnej miłości i wrażliwości na głos sumienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem

Ofiara, którą Bóg nakazał złożyć Abrahamowi ze swojego jedynego syna Izaaka, stała się zapowiedzią ofiary Syna Bożego. Każda Msza Święta jest bezkrwawą pamiątką ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa. Wdzięczni za tak wielką miłość, zasłuchani w głos Boży, rozbrzmiewający w nauczaniu Kościoła i naszych sercach, chciejmy odwracać się od tego wszystkiego, co prowadzi nas do zła, a przez to oddala od Pana. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Ks. Bartosz Bąk

­