I czyt. Wj 20,1-17; Ps 19; II czyt. 1 Kor 1,22-25; Ew. J 2,13-25

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Bliskie jest królestwo Boże”
Na przygotowanie darów – „Przepuść, Panie, przepuść”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Witam Cię, witam”
Na zakończenie – „Krzyżu Chrystusa”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Podczas Wielkiego Postu w sposób szczególny analizujemy nasze życie religijne. Pytamy siebie, jak mamy żyć, postępować, aby nie pozostawać w sprzeczności z prawdami wiary. Chcemy powrócić do Dziesięciu przykazań Bożych, które Pan dał Mojżeszowi na górze Synaj, i w ten sposób oczyścić świątynię naszego serca z brudu grzechu, na wzór Chrystusa, wyrzucającego kupców ze świątyni jerozolimskiej. Odpowiedzmy sobie równocześnie na pytanie, czy naszej religijności nie traktujemy jako supermarketu wiary, z którego wybieramy tylko te treści, które mam odpowiadają? A za wszystkie grzechy w naszym życiu, które sprzeciwiały się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, przeprośmy teraz pokornie dobrego Boga. 

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej

Orędzie:Człowiek ma skłonność do wybiórczego traktowania prawd i praw Bożych. Jego religijność staje się „supermarketem wiary”, z którego wybiera sobie to, co mu odpowiada. W ten sposób przestaje być ona przestrzenią spotkania z prawdziwym Bogiem, które prowadzi do szczęścia. Dlatego Jezus oczyszcza tę religijność (taj jak świątynię jerozolimską), aby prawdziwie stała się miejscem spotkania z Bogiem (KKK 2088).
Cel: Człowiek wierzący nie traktuje w sposób wybiórczy swojej wiary, ale przyjmuje ją komplementarnie, jako całość Bożego objawienia, które prowadzi do osiągnięcia zbawienia, dokonanego w Jezusie Chrystusie.

Modlitwa wiernych

Do Boga, który dał nam swoje przykazania, abyśmy postępowali drogami wiary, zanieśmy nasze ufne błagania, wołając: Boże, zbaw nas przez swoje słowo.

 • Niech cały Kościół słowem i przykładem życia głosi prawdę Chrystusa, naszego Zbawiciela.
 • Niech ci, którzy na ziemi stanowią prawa, kierują się wolą Bożą objawioną w Dekalogu.
 • Niech ci, którzy łamią Boże prawa i traktują je w sposób wybiórczy, uznają przed Panem swoje grzechy.
 • Niech ci, którzy przez swoją pracę, modlitwę i ofiary troszczą się o piękno naszych świątyń, cieszą się Twoim obfitym błogosławieństwem.
 • Niech ci, którzy odeszli już do wieczności, dostąpią radości oglądania Twojego, Boże, oblicza.
 • Niech nasza wspólnota eucharystyczna dobrze wykorzysta czas Wielkiego Postu do poprawy swojego życia i wejścia na drogę nawrócenia.

Boże, Twoja dobroć jest nieogarniona, usłysz nasze wołanie i przyjdź nam z pomocą. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem

Dziękując Bogu za udział w bezkrwawej Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa, nieśmy światu orędzie Bożej mądrości, objawionej w Dekalogu, który jest dla nas fundamentem wiary. Troszczmy się także o gorliwość w sprawach Bożych, o zachowywanie Jego przykazań i przyjmowanie ich jako całości depozytu wiary, który Pan złożył w swoim Kościele.

Sprzeciwiać się uznanej prawdzie chrześcijańskiej
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

Panie Jezu, ukryty w Najświętszym Sakramencie Ołtarza! Trwając w tym świętym czasie czterdziestodniowego postu, uwielbiamy Cię za nieskończoną miłość do każdego i każdej z nas. Za miłość ukrytą, która sprawiła, że pozostałeś z nami pod postacią Chleba, którym możemy posilać nasze dusze. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy słowa z Księgi Wyjścia, że Mojżesz otrzymał na górze Synaj Dekalog – Dziesięć przykazań, które stały się miernikiem postępowania dla narodu wybranego. My również jesteśmy dziedzicami owego Przymierza. Również nam Dekalog wyznacza podstawy naszego życia i postępowania względem Boga i drugiego człowieka. Czy jednak zawsze tak jest? Przypomnijmy sobie teraz te wszystkie chwile, w których nie byliśmy wierni Bożym przykazaniom, kiedy traktowaliśmy je w sposób wybiórczy, jakbyśmy znaleźli się w „supermarkecie” naszej wiary. Dlatego uznając naszą słabość i grzeszność będziemy powtarzać:

PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • Za lekceważenie Bożych przykazań…
 • Za wybiórcze traktowanie prawd naszej świętej wiary…
 • Za ospałość w praktykach religijnych…
 • Za nieuczestniczenie w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej…
 • Za niepodejmowanie dzieł miłosierdzia i pokuty w czasie Wielkiego Postu…
 • Za zły przykład naszego życia, przez który innych oddalamy od Ciebie…
 • Za wszelkie zło, wyrządzone drugiemu człowiekowi… 

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Dzisiejsza Ewangelia według Świętego Jana zaprowadza nas do świątyni jerozolimskiej, gdzie jesteśmy świadkami Twojego świętego gniewu, Panie Jezu, na widok kupców handlujących w miejscu oddawania czci Bogu. „Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów,  a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie” (J 2,15-17). Świadomi, Panie Jezu, Twojej gorliwości o chwałę Ojca i troski o nasze zbawienie, dziękujemy Ci w pokorze naszych serc.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE!

 • Za Twoją nieskończoną miłość do człowieka…
 • Za Twoją gorliwość o sprawy Boże…
 • Za Twoją ofiarę z własnego życia dla naszego zbawienia…
 • Za uczynienie nas na nowo dziećmi Bożymi…
 • Za Twoją obecność eucharystyczną…
 • Za Twoją miłość, która przebacza wszelki grzech…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Święty Paweł w Liście do Koryntian poucza nas, abyśmy szukali chwały jedynie w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy głosili chwałę Chrystusa, który „jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan (…). Dla tych zaś, którzy są powołani (…) mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1,22-24). Wiemy, że przez sakrament chrztu świętego zostaliśmy wszczepieni w Ciebie, Chryste. Jesteśmy Twoimi uczniami, głoszącymi wobec świata tajemnicę Twojego krzyża. Znaku, który zamiast hańby, stał się znakiem zbawienia, puklerzem naszej wiary. Dlatego pragniemy Cię, Jezu, uwielbiać za Twój krzyż i obdarzanie nas swoją Boską miłością. Prosimy, abyśmy byli godni nazywać się chrześcijanami i naszym życiem potwierdzali przynależność do Ciebie i Kościoła.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE!

 • O dochowanie wierności Ewangelii i krzyżowi…
 • O zachowywanie Bożych przykazań w naszym życiu…
 • O potwierdzanie czynami głoszonych przez nas słów…
 • O chrześcijańskie życie naszych rodzin…
 • O dobre wykorzystanie czasu Wielkiego Postu…

Panie Jezu! Dziękujemy Ci za ten czas modlitwy adoracyjnej. Prosimy o zachowanie w nas świętych pragnień, którymi przepełnione są nasze serca w czasie Wielkiego Postu. Niech nauka płynąca dzisiaj ze spotkania z Tobą w słowie Bożym i komunii świętej stanie się dla nas autentyczną siłą do przezwyciężania słabości i umacniania w nas tego, co dobre. Błogosław nam, Panie.

Pieśń – „Upadnij na kolana”

Ks. Bartosz Bąk

­