I czyt. 2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137; II czyt. Ef 2,4-10;  Ew. J 3,14-21

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Jużem dość pracował”
Na przygotowanie darów – „Najdroższy Jezu”
Na komunię – „O Krwi najdroższa”
Na uwielbienie – „Niech będzie chwała i cześć”
Na zakończenie – „Krzyżu święty”
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Jezus Chrystus, posłany z miłości Ojca na świat, przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie dokonał dzieła naszego odkupienia. Eucharystia, której sprawowanie rozpoczęliśmy, przypomina nam tę prawdę. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie chcemy oddawać chwałę Bogu, który pragnie naszego zbawienia. Wdzięczni za tę niewysłowioną tajemnicę łaski, chciejmy podejmować pracę nad sobą, pokutując za nasze grzechy i zaniedbania.

Aż do śmierci odkładać pokutę i nawrócenie

Orędzie: Bóg Ojciec posyła swojego Syna do nas, grzeszników, nie po to, żeby nas potępić, lecz zbawić. Jednak, choć odkupił nas bez nas, to nie zbawi nas bez nas. Dlatego człowiek, który uporczywie odkłada nawrócenie się do Chrystusa i nie pokutuje, trwa w ciemności grzechu i sam skazuje siebie na potępienie i samotność bez Boga (KKK 2094).
Cel: Chrześcijanin wierzy w zbawczą moc Chrystusa, który dokonał dzieła naszego odkupienia, lecz potrzebuje naszej współpracy w dziele naszego zbawienia. Stąd konieczność ciągłego nawracania się i nieodkładania pokuty i nawrócenia aż do ostatnich chwil życia.

Modlitwa powszechna
Przez Jezusa Chrystusa, wywyższonego na krzyżu dla naszego zbawienia, zanieśmy do Boga Ojca naszą wspólną modlitwę:

  1. Za Kościół święty, aby nieustannie umacniał serca swoich wiernych poprzez słowo Boże i życie sakramentalne.
  2. Za ludzi, którzy oddalili się od Boga i uporczywie trwają  w ciemnościach grzechu, aby uznali swoją słabość i weszli na drogę zbawienia.
  3. Za narody rozdarte wewnętrznymi konfliktami, aby odzyskały utraconą wolność, pokój i zgodę.
  4. Za wszystkich, którzy już odeszli do Pana, aby za swoje dobre życie i poświęcanie się dla swoich bliskich otrzymali zasłużoną nagrodę nieba.
  5. Za nas samych, otaczających ołtarz Chrystusa, aby tegoroczny Wielki Post przyniósł autentyczne pogłębienie naszej wiary i zmianę życia.

Boże, Ojcze miłosierdzia, wysłuchaj naszych próśb i przywróć pokój naszym sercom. Niech ten czas pokuty i nawrócenia będzie dla nas prawdziwie czasem łaski. Przez Chrystusa, Pana naszego.  

Przed rozesłaniem
„Raduj się, Jerozolimo (…). Cieszcie się wy, którzy byliście smutni (…)”. Te słowa towarzyszyły nam dzisiaj od początku Mszy Świętej. Niech również stanowią one życzenia dla nas wszystkich, abyśmy przykładem własnego życia świadczyli wobec innych ludzi o niepojętej miłości Boga. Módlmy się również za tych wszystkich, którzy odkładają czas swojego nawrócenia, aby odnaleźli w sobie na nowo godność dzieci Bożych. Niech na dawanie chrześcijańskiego świadectwa wiary, Pan nam hojnie błogosławi.

Ks. Bartosz Bąk

­