I czyt. Jr 31,31-34; Ps 51; II czyt. Hbr 5,7-9; Ew. J 12,20-33 

Proponowane pieśni:

Na wejście – „Króla wznoszą się znamiona”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Pan wieczernik przygotował”
Na uwielbienie – „Już gościsz, Jezu, w sercu mym”
Na zakończenie – „Ach, mój Jezu”
Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przychodzimy do świątyni jako wspólnota Ludu Bożego. W tym świętym czasie Wielkiego Postu oczyszczamy nasze serca poprzez pokutę i umartwienie, poprzez słuchanie Bożego słowa oraz posilanie się Ciałem i Krwią Pańską. W dzisiejszej Ewangelii usłyszymy słowa Chrystusa, które jak apostołów, tak i nas mają przygotować na dzień Jego męki i śmierci krzyżowej, poprzez którą zawrze z Bogiem Nowe Przymierze. Otwórzmy zatem nasze serca na przemieniający dar Bożego Miłosierdzia, które każdego człowieka chce doprowadzić do radości nieba.

Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego

Orędzie: Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest znakiem nieskończonego miłosierdzia Ojca wobec grzeszników. Nie jest ono zachętą do bezkarnego grzeszenia, lecz do naśladowania Chrystusa poprzez umieranie dla grzechu, aby powstawać do nowego życia w świętości (KKK 2092).
Cel: Wzbudzenie w sercach wiernych postawy wdzięczności Bogu za okazywane nam miłosierdzie oraz konieczności kształtowania własnych sumień do wrażliwości na grzech.

Modlitwa wiernych
Jako lud Nowego Przymierza, zgromadzony na sprawowaniu Najświętszej Ofiary, zanieśmy do Boga ufną modlitwę, wołając: Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

  1. Prośmy za wszystkich wyznawców Chrystusa na całym świecie, aby nie oddalali się od Boga przez grzech i nieposłuszeństwo wierze.
  2. Prośmy za naszego papieża Franciszka, aby cieszył się potrzebnym zdrowiem i siłami do przewodzenia owczarni Chrystusa.
  3. Prośmy za wszystkich chorych, aby w krzyżu Chrystusa odnajdywali potrzebną siłę do znoszenia swojego cierpienia  i ofiarowania go za zbawienie świata.
  4. Prośmy za ludzi, którzy zuchwale grzeszą w nadziei miłosierdzia Bożego, aby chcieli dostrzec swoje błędy i podjęli dzieło nawrócenia.
  5. Prośmy za naszych bliskich zmarłych, aby obmyci Krwią Chrystusa Pana z radością weszli w bramy nieba.
  6. Prośmy za nas samych, abyśmy dochowywali wierności Bogu i z godnością nieśli krzyż swoich doświadczeń.

Boże, Twój Syn przez mękę i krzyż wszedł do chwały zmartwychwstania. Niech nie opuszcza nas nadzieja na szczęśliwe życie wieczne z Tobą w królestwie niebieskim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Prorok Jeremiasz zapowiadał zawarcie Nowego Przymierza. Dokonało się ono przez ofiarę krzyża Jezusa Chrystusa. Jako Jego uczniowie jesteśmy zobowiązani do zachowywania wierności temu przymierzu. Grzesząc zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego narażamy nasze dusze na utratę szczęścia wiecznego w królestwie niebieskim. Nakarmieni Ciałem Pańskim chciejmy odnajdywać w sobie siłę do posłuszeństwa wierze na wzór Jezusa, naszego boskiego Mistrza.

Ks. Bartosz Bąk

­