I czyt. Jl 2,12-18; Ps 51; II czyt. 2 Kor 5,20-6,3;  Ew. Mt 6,1-6.16-18 

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Bądź mi litościw”
Na obrzęd posypania głów – „Posypmy głowę popiołem”
Na przygotowanie darów – „Z tej biednej ziemi”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Dzięki, o Panie”
Na zakończenie – „Któryś za nas cierpiał rany” 

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Udziałem w dzisiejszej liturgii Środy Popielcowej rozpoczynamy w Kościele święty czas czterdziestodniowego postu. Gestem wyrażającym naszą gotowość na wejście w czas umartwienia i pokuty będzie przyjęcie na nasze głowy popiołu. Pokornie prośmy Pana, abyśmy stali się bardziej wrażliwi na nawoływanie Kościoła o nawracanie się i w tym okresie Wielkiego Postu zwrócili naszą szczególną uwagę na grzechy przeciw Duchowi Świętemu. Niech szczególnie wyraźnie wybrzmią dzisiaj słowa: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”!

Grzechy przeciw Duchowi Świętemu

Orędzie: Wielki Post jest czasem zbawienia, w którym Bóg pragnie działać w nas mocą Ducha Świętego. Grzesząc przeciw Duchowi Świętemu, zamykamy się na Boże działanie, co ostatecznie prowadzi do zamknięcia się na dar zbawienia. Będąc posłuszni Duchowi Świętemu, otwieramy się na dar zbawienia. KKK 1037; 1864.
Cel: Chrześcijanin żyje pragnieniem zbawienia, dokonanego w Chrystusie i wyraża gotowość otwarcia się na dary Ducha Świętego, odrzucając grzechy przeciwne trzeciej Osobie Trójcy Świętej.

Modlitwa wiernych
Nasz Bóg jest miłosierny. Na progu świętego czasu Wielkiego Postu zanieśmy przed Boży tron nasze wspólne prośby i błagania:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby z odwagą mówił dzisiejszemu światu o konieczności nawrócenia i pokuty.
  2. Módlmy się za pasterzy owczarni Chrystusowej, aby niestrudzenie przypominali wszystkim ludziom prawdę o grzechu, Bożej sprawiedliwości i sądzie.
  3. Módlmy się za chrześcijan żyjących w krajach bogatych, aby nie zamykali swoich serc i pomocnych dłoni dla biednych i potrzebujących.
  4. Módlmy się za tych, którzy oddalili się od Boga, aby zechcieli odnaleźć się na bezdrożach życia i powrócili na drogę nawrócenia.
  5. Módlmy się za naszą wspólnotę, abyśmy przejęli się dzisiejszym wezwaniem do podjęcia dzieł pokuty i przemiany swoich serc.

Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i daj nam godnie przeżyć czas Wielkiego Postu, abyśmy w ten sposób przygotowali się na Święta Paschalne. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Na znak rozpoczętego czasu pokuty przyjęliśmy popiół na nasze głowy. Usłyszeliśmy w dzisiejszej liturgii słowa nawoływanie do podjęcia dzieł umartwienia i miłosierdzia. Bóg ofiarowuje nam swoją miłość w Duchu Świętym i dar zbawienia. Zechciejmy z tego skorzystać, abyśmy kiedyś mogli osiągnąć życie wieczne. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

Ks. Bartosz Bąk

­