I czyt. Ml 1,14b – 2,2b.8-10; Ps 131;
II czyt. 1 Tes 2,7b-9.13; Ew. Mt 23,1-12

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Pod Twą obronę”
Na przygotowanie darów – „Jeden chleb”
Na komunię – „Chrystus Pan karmi nas”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Każda Msza św. jest spotkaniem z Bogiem oraz wspólnotą Kościoła, która zbiera się na jej sprawowanie. Jest także pamiątką męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Niech zatem nasz pobożny w niej udział jeszcze bardziej pozwoli nam doświadczyć bliskości Tego, który do nas przychodzi, i otworzy nasze serca na drugiego człowieka, abyśmy będąc jedną wspólnotą wierzących, swoim życiem potwierdzali prawdę zawartą w Ewangelii – prawdę o miłości Boga do każdego człowieka.

Życiem potwierdzać głoszoną Ewangelię

Orędzie: Jako członkowie wspólnoty Kościoła mamy obowiązek głoszenia swoim życiem i postępowaniem prawd zawartych w Ewangelii.
Cel: Przypomnieć prawdę o byciu świadkiem Chrystusa i Jego Ewangelii we współczesnym świecie.

Modlitwa wiernych
Do Boga Ojca przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym skierujmy nasze pokorne prośby:
1.       Módlmy się za Kościół święty, aby w świecie był zawsze znakiem miłości Boga do każdego człowieka.
2.       Módlmy się za papieża Franciszka, wszystkich biskupów i kapłanów, aby umocnieni łaską Ducha Świętego prowadzili powierzony im Lud Boży drogami zbawienia.
3.       Módlmy się za rodziny naszej diecezji, aby w swoim życiu i postępowaniu realizowały przykazanie miłości Boga i bliźnich.
4.       Módlmy się za tych, którzy przeżywają jakiekolwiek trudności, aby potrafili na nowo zaufać Bożej Opatrzności i powierzać Jej swoje troski i kłopoty.
5.       Módlmy się za zmarłych (a szczególnie NN.), aby mogli cieszyć się chwałą zbawionych w niebie.
6.       Módlmy się za nas samych, abyśmy swoim życiem i postępowaniem zawsze dawali świadectwo o Chrystusie i Jego Ewangelii we współczesnym świecie.
Wszechmogący, wieczny Boże, racz łaskawie przyjąć i wysłuchać nasze modlitwy, jakie my, Twoje dzieci, zanosimy przed Twój święty tron. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Niech Boże błogosławieństwo umacnia nas do tego, abyśmy każdego dnia swoim życiem i postępowaniem świadczyli o Jezusie i Jego Ewangelii we współczesnym świecie oraz byli jej prawdziwymi i autentycznymi głosicielami.

Życiem potwierdzać głoszoną Ewangelię
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Jezu w Hostii utajony”

Panie Jezu Chryste, utajony w Najświętszym Sakramencie ołtarza. Klękamy przed Tobą i wielbimy Cię za ogrom Twego miłosierdzia, jakie okazujesz każdemu z nas. Pragniemy pośród naszej codzienności zatrzymać się na chwilę przed Tobą, aby wyrazić naszą wdzięczność za Twoją żywą obecność pośród nas zarówno w Twoim słowie, jak i w sakramentach świętych. Dlatego wdzięczni za wielorakie łaski, jakimi nieustannie napełniasz nasze serca, pragniemy Ci teraz podziękować.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, JEZU!

 • Za sakrament chrztu św., dzięki któremu staliśmy się dziećmi Bożymi…
 • Za włączenie nas do wspólnoty Kościoła…
 • Za Twoją obecność w słowie Bożym i sakramentach świętych…
 • Za Twoje Ciało i Krew, które dają nam życie wieczne…
 • Za Twoją miłość, której nam udzielasz…
 • Za wszystkie łaski nam i innym udzielone…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Dzięki, o Panie”

Panie Jezu Chryste! Jesteśmy świadomi tego, że nie zawsze nasze życie i czyny były takie, jak być powinny. Czasami nasze postępowanie sprawiało, iż tak bardzo stawaliśmy się podobni do faryzeuszów i uczonych w Piśmie z dzisiejszej ewangelii, którym zależało tylko i wyłącznie na własnej chwale. A Ty kierujesz do nas dzisiaj jakże jasne i stanowcze słowa: „Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony” (Mt 23,12). Dlatego świadomi naszych słabości i ograniczeń pragniemy Cię teraz ze szczerego serca przeprosić.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • Za pokusę wywyższania się nad innych…
 • Za bark wiary w naszych sercach…
 • Za chwile zwątpień i odejścia do Ciebie…
 • Za życie i postępowanie niezgodne z Twoją Ewangelią…
 • Za brak konkretnego świadectwa o Tobie i Twojej Ewangelii…
 • Za zaniedbywanie praktyk religijnych…
 • Za wszystkie nasze niewierności i słabości…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Nasza misja w Kościele bez Ciebie, Panie Jezu, traci swój sens i nie przynosi żadnych owoców. Dlatego pragniemy Cię prosić o to, abyśmy we wszystkim, co robimy, nigdy nie szukali poklasku i swojej własnej chwały, ale zawsze byli godnymi głosicielami Twojej świętej Ewangelii i swoim życiem potwierdzali to, co sami głosimy. Jezu, dodaj nam sił, aby nic nie zdołało nas nigdy odłączyć od Twojej miłości, ale abyśmy zjednoczeni z Tobą zawsze przynosili owoc obfity.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, JEZU!

 • O wierne trwanie przy Tobie do końca naszych dni…
 • O wierność Twojej świętej Ewangelii…
 • O życie zgodne z jej wymogami…
 • O autentyczne świadectwo naszego życia i postępowania…
 • O prawdziwą miłość do Ciebie…
 • O to, abyśmy wszystko czynili na Twoją chwałę…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Być bliżej Ciebie chcę”

Panie Jezu! Dziękujemy Ci za to spotkanie z Tobą. Chcemy z niego wyjść wewnętrznie przemienieni i odnowieni, aby jeszcze bardziej stawać się dojrzałymi chrześcijanami. Spraw, abyśmy zawsze naśladowali Ciebie i Twoją postawę miłości i otwartości na drugiego człowieka. Niech nigdy nie będzie w nas egoizmu i pychy, ale zawsze otwartość i gotowość naszych serc, aby iść i głosić Twoją świętą Ewangelię ze skromnością i pokorą, bez wywyższania się i wynoszenia nad innych. Niech nasze życie będzie nieustannym potwierdzaniem tego, co sami będziemy głosić i czynić.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Robert Dytko

­