I czyt. Ez 18,25-28; Ps 25; II czyt. Flp 2,1-11 lub Flp 2,1-5; Ew. Mt 21,28-32

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój czcią przejęty”
Na przygotowanie darów – „Stwórca chleba”
Na komunię – „Panie, pragnienia ludzkich serc”
Na uwielbienie – „Radośnie Panu hymn śpiewajmy”
Na zakończenie – „Zawitaj, Królowo Różańca Świętego”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Kościół, wypełniając wolę Bożą, wzywa do nawrócenia i napełnia nadzieją, że Bóg troszczy się o ludzi, kocha każdego i wszystkich pragnie obdarzyć łaską zbawienia. Dzięki Najświętszej Ofierze Ciała i Krwi Chrystusa ta łaska zbliża się do nas i staje się naszym udziałem. Niech więc uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii będzie wyrazem naszego oczekiwania i pełnym wiary wypełnianiem woli Bożej, by otrzymać przebaczenie, nadzieję i obietnicę wiecznego szczęścia.

Pełnić wolę Bożą 

Orędzie:Chrystus dał nam przykład, jak mamy pełnić wolę Bożą.
Cel: Zrozumieć, iż człowiek, który w posłuszeństwie oddaje Bogu swoją wolę, zachowuje wolność w zdecydowanym wyborze dobra i prawdy.

Modlitwa wiernych
Módlmy się do Boga, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi:

 • Aby Kościół budził nadzieję przebaczenia wśród swoich dzieci.
 • Niech Chrystus swoją pokorą umacnia tych, którzy porzucili wszystko, by służyć Bogu i ludziom.
 • Niech pokój Chrystusa napełnia świat i ludzkie serca.
 • (Aby Piąty Synod Diecezji Tarnowskiej wydał godne owoce.)
 • Aby nasi zmarli (NN.) weszli do królestwa niebios.
 • Aby nasza obecność na Mszy św. była zawsze znakiem wiary, dobrej woli i nawrócenia.

Wszechmogący Boże, który wzywasz do nawrócenia, umacniasz słabych, napełniasz weselem, wysłuchaj naszej modlitwy, byśmy wiernie wypełniając Twoją wolę, zasłużyli na wejście do królestwa niebios. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, byśmy nim umocnieni, wypełniali wiernie wolę Bożą nie tylko słowem, ale przede wszystkim codziennym życiem.

Pełnić wolę Bożą Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „Kłaniam się Tobie”

Panie Jezu Chryste! Upadamy na kolana przed Tobą i pragniemy wyznać naszą wiarę w Twoją obecność pośród nas. Ty dzisiaj przestrzegasz nas, abyśmy nie postępowali tak jak faryzeusze, którzy tylko na pokaz uważali się za posłusznych Bogu, a w rzeczywistości dalecy byli od przestrzegania Bożego prawa. Mówisz nam: „Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31). Dlatego przychodzimy do Ciebie, aby Ci podziękować za Twoją obecność, za to, że nieustannie wspierasz nas swoimi łaskami i uczysz posłuszeństwa Bogu.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, JEZU!

 • Za dar Eucharystii, która jest naszym pokarmem na drogę do wieczności…
 • Za dar Bożego słowa, które nas umacnia i wskazuje właściwą drogę…
 • Za kapłanów, którzy ukazują nam Ciebie…
 • Za Kościół święty, w którym możemy trwać jako wspólnota ludzi wierzących…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Ja wiem, w kogo ja wierzę”

Panie Jezu! Ty doskonale wiesz, że nasze życie i postępowanie nie zawsze jest takie, jakie być powinno. Bardzo często w tym, co robimy, jesteśmy podobni do owego syna z dzisiejszej przypowieści, który obiecał, że pójdzie do winnicy, a nie poszedł (por. Mt 21,28-29). Dlatego chcemy Cię teraz, Jezu, przeprosić za to wszystko, co oddalało nas od Ciebie i od Twojej miłości; za każde zaniedbane dobro i utraconą łaskę.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, PANIE!

 • Za brak prawdziwej miłość do Ciebie…
 • Za nieposłuszeństwo Twojemu słowu…
 • Za każde nasze odejście i popełniane grzechy…
 • Za naszą pychę, która oddala nas od Ciebie…
 • Za wszelkie grzechy i zaniedbania, które zrywają naszą przyjaźń z Tobą….

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

Panie Jezu, doskonale wiemy, że nie zawsze potrafimy być dobrymi ludźmi. Staramy się tak żyć i postępować, jak Ty tego nauczałeś, ale niejednokrotnie przekonujemy się, iż bardzo daleko nam jeszcze do tego. Potrzebujemy Twojej obecności i wsparcia. Ty, wstępując do nieba, powiedziałeś do swoich uczniów, że będziesz z nimi aż do skończenia świata (por. Mt 28,20). Wiemy, że jesteś również z nami, dlatego chcemy Cię teraz prosić, abyśmy zawsze byli Twoimi apostołami, którzy swoim przykładem życia będą świadczyć o Tobie i Twojej Ewangelii.

Będziemy powtarzać: PROSIMY CIĘ, PANIE!

 • Abyśmy naszym życiem świadczyli o Tobie…
 • Abyśmy zawsze byli posłuszni Twojemu słowu, jakie do nas kierujesz…
 • Abyśmy jak najczęściej korzystali z sakramentów św., zwłaszcza ze spowiedzi i Eucharystii…
 • Abyśmy nigdy nie zaparli się Ciebie…
 • Abyśmy przykładem naszego życia głosili radość Ewangelii…
 • Abyśmy pielęgnowali i rozwijali w sobie te dary, jakie od Ciebie otrzymujemy…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Być bliżej Ciebie chcę”

Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za te chwile spędzone z Tobą. Wiemy, że tylko Ty jesteś naszym życiem i zmartwychwstaniem, że tylko Ty możesz zaspokoić nasze pragnienia. Dlatego prosimy Cię, abyś zawsze był z nami i nieustannie uczył nas, jak być posłusznym słowom Twego Ojca. Błogosław nam, Jezu, na każdy dzień naszego życia.

Pieśń – „Przed tak wielkim Sakramentem”

Ks. Tadeusz Michalik

­