I czyt. Iz 56,1.6-7; Ps 67; II czyt. Rz 11,13-15.29-32;Ew. Mt 15,21-28

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Ojcze z niebios”
Na przygotowanie darów – „Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie”
Na komunię – „Pójdź do Jezusa”
Na uwielbienie – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”
Na zakończenie – „Błogosław, Panie, nas”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Przychodzimy na Eucharystię, która jest spotkaniem z Chrystusem pragnącym wejść w nasze życie wiary. Podczas każdej Najświętszej Ofiary Syn Boży wchodzi w nasz świat, jaki nosimy w sobie, z mocą swego życiodajnego słowa i chleba. Trzeba tylko wyjść do Niego, otworzyć swoje serce, zaprosić Go do swego życia, w którym nie brakuje odruchów pogańskich, a na pewno przyniesie nam ocalenie od zniechęcenia i zwątpienia w wierze. Jezus Chrystus zawsze odpowiada człowiekowi wiary, który wytrwale woła do Niego, bezgranicznie ufając Jego woli. Początkiem nowego życia wiary jest spotkanie z Bogiem żywym, który wychodzi nam naprzeciw w każdej Eucharystii. Czy zatem naprawdę chcemy takiego spotkania?

Cierpliwość i wytrwałość w służbie głoszenia Dobrej Nowiny o zbawieniu

Orędzie: Wiara, która otwiera człowieka na dobrą nowinę o zbawieniu, wymaga cierpliwości i wytrwałości.
Cel: Zachęcić do cierpliwej i wytrwałej modlitwy, która jest nieustannym wychodzeniem ku Bogu.

Modlitwa wiernych
Do Boga Ojca, który w Jezusie Chrystusie objawił nam swoją miłość, wołajmy wytrwale w naszych potrzebach.

  1. Za Kościół powszechny, aby dzięki świadectwu wspólnoty uczniów wierzących w Jezusa Chrystusa wszyscy ludzie mogli poznać oblicze jedynego Pana i Zbawiciela człowieka.
  2. Za Ojca Świętego Franciszka, biskupów i kapłanów, aby w sprawowanych sakramentach budzili żywą wiarę w sercach wątpiących i zniechęconych.
  3. Za wszystkich doświadczających różnorakich kryzysów życiowych, aby w spotkaniu z Jezusem Chrystusem szukali ocalenia
  4. Za naszych rodaków żyjących z dala od naszej ojczyzny, aby pamiętali, że Jezus Chrystus jest obecny w świecie, w którym żyją poprzez swoje życiodajne słowo i Eucharystię.
  5. Za wszystkich zmarłych, aby dzięki miłości Boga Ojca, objawionej z mocą w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, mogli cieszyć się pełnią życia.
  6. Za nas samych, abyśmy w cierpliwej i wytrwałej modlitwie szukali pomocy u Boga, walcząc z pokusami zwątpienia i zniechęcenia.

Dobry Boże, prosimy Cię, abyśmy dzięki Twojej łasce coraz bardziej żyli wiarą, stając się nowym stworzeniem. Przez Chrystusa Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Niech spotkanie w Eucharystii z Jezusem Chrystusem, który się o nas troszczy, uzdalnia nas do rozpoznawania Bożego działania w doświadczeniach codziennego życia. Pamiętając, że Bóg jest wierny swojemu przymierzu i swoim obietnicom, szukajmy w chwilach zwątpienia i zniechęcenia w wierze ocalenia u Boga, szczerze i wytrwale rozmawiając z Nim w trakcie modlitwy.

Ks. Mirosław Łanoszka

­