I czyt. 2 Krl 4,8-11.14-16a; Ps 89; II czyt. Rz 6,3-4.8-11;Ew. Mt 10,37-42

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Boże, lud Twój”
Na przygotowanie darów – „Pójdź do Jezusa”
Na komunię – „U drzwi Twoich”
Na uwielbienie – „Czego chcesz od nas, Panie”
Na zakończenie – „Twemu sercu cześć składamy”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Naśladowanie Chrystusa wymaga bezwzględnego przylgnięcia do Boga i otwartości wobec drugiego człowieka. Chrześcijanin powinien być stanowczy w wyborze Boga, bo jeśli Bóg znajdzie się w jego życiu na pierwszym miejscu, to także wszystko inne będzie na właściwym miejscu. W tej prawdzie winien dostrzec też drugiego człowieka w jego potrzebach, wyrażając to między innymi w otwartości i gościnności.
Za to, że żyliśmy w zamknięciu, nieczuli na potrzeby innych, przeprośmy naszego Pana.

Otwartość i gościnność istotnymi cnotami ucznia-misjonarza

Orędzie: Miłość i miłosierdzie to znaki zbawienia.
Cel: Ukazać potrzebę gościnności i otwartości, które są świadectwem wiary.

Modlitwa wiernych
Do Boga, którego opatrzność prowadzi nas do ostatecznego celu różnymi ścieżkami, zanieśmy nasze prośby za tych wszystkich, którzy na swojej życiowej drodze bywają boleśnie doświadczani:
1.       Panie, który wiesz, co to jest tułaczka, bo doznałeś jej u zarania swojego życia, daj wszystkim żyjącym w poniewierce poczucie Twojej bliskości.
2.       Panie, który wiesz, co to jest wrogość i prześladowanie, daj wszystkim udręczonym cierpliwość i potrzebną siłę.
3.       Panie, który wiesz, jak bolesne jest osamotnienie, bo sam je przeżywałeś, daj wszystkim opuszczonym zaznać ludzkiej solidarności.
4.       Panie, którego wzruszyły łzy samotnej matki, daj, aby każdy smutek, jaki ludzie przeżywają, przybliżał ich do Ciebie.
5.       Panie, który zachęcałeś wszystkich do dźwigania codziennego krzyża, spraw, aby ludzie zrozumieli wartość cierpienia, którym ich nawiedzasz.
6.       Panie, natchnij naszą wspólnotę parafialną, poszczególne rodziny, każdego z osobna do kierowania się życzliwością wobec siebie i udzielania pomocy będącym w potrzebie.
Panie, który pochyliłeś się nad każdym ludzkim nieszczęściem, spraw, aby wszyscy, którzy na terenie naszej parafii czują się zepchnięci na margines, doczekali się objawów solidarności. Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.

Przed rozesłaniem
Jezus powiedział: „Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,38). Jako chrześcijanie mamy codziennie podejmować trud realizacji uczynków miłosierdzia. Tradycja katechetyczna wypracowała listę uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Na naszej drodze nieustannie stają potrzebujący. Gdy się nad nimi się pochylimy, poprzez otwartość i gościnność dostrzeżemy Zbawiciela!

Otwartość i gościnność istotnymi cnotami ucznia-misjonarza
Adoracja Najświętszego Sakramentu

Pieśń – „O zbawcza Hostio”

Klęczymy przed Tobą, Panie Jezu. Psalmista Pański w Psalmie 89, zaczerpniętym z dzisiejszej liturgii, woła: „Na wieki będę śpiewał o łasce Pana, moimi ustami będę głosił Twoją wierność przez wszystkie pokolenia. Albowiem powiedziałeś: «Na wieki ugruntowana jest łaska; utrwaliłeś swą wierność w niebiosach»” (Ps 89,2-3). I my chcemy wychwalać Ciebie za tę niezmierzoną łaskę, dar Twojej obecności pośród nas w tajemnicy Eucharystii. I dziękujemy za ten dar łaski, która uczy nas, jak żyć, jak postępować na drodze wiary. Jesteśmy pielgrzymami na drodze do domu Ojca. Jesteś z nami i nas wspomagasz. Tak pięknie wyraził to doktor Kościoła „Oto chleb aniołów błogi, który dał wędrowcom pośród drogi”. Z pokorą chcemy Ciebie uwielbić i dziękować.

Będziemy powtarzać: DZIĘKUJEMY CI, PANIE!

 • Za to, że jesteś z nami po wszystkie dni, aż do skończenia świata…
 • Za to, że dla nas, odwiecznych pielgrzymów, otwierasz bramy wiecznego zbawienia…
 • Za to, że dajesz łaskę właściwej oceny systemów moralnych…
 • Za to, że wyzwalasz nas z ciasnoty egoizmu i ukazujesz uniwersalny horyzont zbawienia…
 • Za to, że możemy Ciebie naśladować na drodze wyrzeczeń i cierpienia…
 • Za to, że dałeś nam w życiu spotkać ludzi, którzy otworzyli przed nami swoje serce…
 • Za to, że nasze otwarte świątynie są miejscami spotkania z Tobą i naszymi bliźnimi…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”

Święty Paweł napisał w Liście do Rzymian słowa, które dzisiaj możemy odnieść do nas samych: „[M]y wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci […]. [Z]ostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie” (Rz 6,3-4). Niestety, często zapominamy o tym, co się w naszym życiu dokonało. Często zamykamy się w gettach własnego egoizmu. Brak nam uniwersalnego spojrzenia na Twoje, Chryste, dzieło odkupienia. Brak nam ufności w moc Twojego słowa i moc Twojej łaski.

Będziemy powtarzać: PRZEPRASZAMY CIĘ, JEZU!

 • Lekceważyliśmy w naszym życiu, poddanemu ciągłemu pośpiechowi, ludzi nieradzących sobie z rzeczywistością…
 • Nasze zainteresowanie innymi ludźmi ograniczało się jedynie do problemów, jakie stwarzali, a brakowało w nim zwykłych ludzkich relacji…
 • Odnosiliśmy się z lekceważeniem do wszelkich organizacji i stowarzyszeń niosących pomoc, a sami nie wykazywaliśmy żadnej aktywności w tej dziedzinie…
 • Budowaliśmy wokół siebie twierdzę nie do zdobycia i nie potrafiliśmy dostrzec potrzeb innych…
 • Zapominaliśmy o Twoim ostrzeżeniu „Kto nie bierze krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien” (Mt 10,38)…
 • Mimo że deklarowaliśmy swoją przynależność do Kościoła, to często przyjmowaliśmy postawę tego świata, negując Jego wskazania i nauczanie…

(Chwila ciszy)

Pieśń – „Panie, przebacz nam”

W tej chwili adoracyjnego czuwania jeszcze głębiej uświadamiamy sobie, jak łatwo jest zatracić wrażliwość serca. Trudno jest wieść życie pełne człowieczeństwa. A przecież chcemy, aby na świecie urzeczywistniała się Twoja wola i aby wszyscy poznali Twoją dobroć. Chcemy sami dostrzegać Ciebie w naszych braciach i siostrach. Tak bardzo potrzebne jest nam światło i moc Twojej łaski.

Będziemy powtarzać: ZEŚLIJ TWOJĄ ŁASKĘ, PANIE!

 • Daj nam, Panie, zrozumienie Bożego objawienia i zdolność do realizacji Twoich wskazań…
 • Spraw, abyśmy otworzyli się na potrzeby imigrantów, uchodźców i wygnańców…
 • Wskaż nam, jak mamy budować sieć relacji opartych na wzajemnej życzliwości w naszych wspólnotach parafialnych…
 • Wygaś wszelkie napięcia, jakie dają o sobie znać w miejscu pracy, w sąsiedztwie i rodzinie…
 • Naszym bliskim, którzy opuścili dom rodzinny i wyjechali za chlebem, daj świadomość, że ich rodzinna wspólnota modli się za nich…
 • Wspomóż stowarzyszenia i organizacje, które służą pomocą uciekinierom i bezdomnym…
 • Zachowaj w naszych sercach wrażliwość na dar wyjątkowego gościa, jaki puka do naszych drzwi – każde poczęte dziecko…

Panie Jezu, niech w naszym życiu, w słowie i czynie, w naszych codziennych modlitwach wznosi się głos pełen pokory i uwielbienia Ciebie: „Na wieki będę błogosławił Pana”. Niech tak się stanie.

Pieśń – „Pobłogosław, Jezu drogi”

Ks. Józef Wałaszek

­