I czyt. Jr 20,10-13; Ps 69; II czyt. Rz 5,12-15; Ew. Mt 10,26-33

Proponowane pieśni:
Na wejście – „Kto się w opiekę”
Na przygotowanie darów – „Panie w ofierze”
Na komunię – „Zbliżam się w pokorze”
Na uwielbienie – „Cóż Ci, Jezu, damy”
Na zakończenie – „Najświętsze Serce Boże”

Wprowadzenie do Mszy Świętej
Chrześcijanin ma być świadkiem wiary. Podobnie jak prorok Jeremiasz mamy być bezkompromisowymi głosicielami i obrońcami Bożej prawdy. Taka postawa naraża nas w sposób naturalny na niezrozumienie, odrzucenie, a nawet prześladowania. Jako ludzie nie jesteśmy wolni od lęku. Ale z nami jest Bóg, który mówi: „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą” (Mt 10,26). Czy mam tego świadomość? Czy mam zaufanie do Bożej opatrzności? Czy jestem autentycznym świadkiem Jezusa Chrystusa?

Odważnie świadczyć i mężnie bronić swojej wiary 

Orędzie:Chrześcijanin to mężny świadek Chrystusa.
Cel: Uświadomić, jak ważna jest cnota męstwa w życiu człowieka i chrześcijanina.

Modlitwa wiernych
Do Boga, który jest naszą ucieczką i najwspanialszą pomocą w trudnościach, skierujemy nasze pokorne prośby:

  1. Módlmy się za Kościół święty, aby w świecie pogrążonym w chaosie pozostał wierny Ewangelii.
  2. Módlmy się za pasterzy Kościoła, aby nie zrażali się wrogością środowiska, w którym pełnią swą pasterską misję.
  3. Módlmy się za chrześcijan w krajach, w których trwają prześladowania, aby pamiętali o tym, że ich duszy nikt zabić nie może.
  4. Módlmy się za młodzież, aby nie dała się zwieść kłamstwu i zgubnym wpływom kultury masowej.
  5. Módlmy się za naszych zmarłych, aby ich dobre czyny pełnione z miłością i męstwem za życia, dały im radość nieba.
  6. Módlmy się za nas samych, abyśmy w praktykach religijnych, a zwłaszcza nieustannej modlitwie, znajdowali łaskę wiary i dar Ducha Świętego.

Prosimy Cię, Panie, niech dar Twojej łaski będzie mocą w życiowych przeciwnościach i przyczyni się do wzrostu świętości naszego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przed rozesłaniem
Rabin Nachman z Bracławia lubił powtarzać „Pamiętaj: nigdy nie zostanie postawiona przed tobą przeszkoda, która przerastałaby twoje możliwości”. Gdy Bóg zleca zadanie, dając powołanie, daje i łaskę. Prawdziwe męstwo ma się zrealizować w zwykłym życiu, w codzienności. Bo ono jest najczytelniejszym świadectwem wiary. Trzeba więc nam uczyć się cierpliwości, wytrwałości i zaufania Bogu.

Ks. Józef Wałaszek

­